BIOPALIV AUF DEUTSCH

Übersetzung für Biopaliv in der Deutsch

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.0802

Beispiele für die Verwendung Biopaliv in einem Satz und ihre Übersetzungen

Biokraftstoffe ( biopaliva )
Vozový park veřejné dopravy nabízí možnost použití biopaliv ve vyšší koncentraci.
Fahrzeugparks bieten die Möglichkeit, Biokraftstoffe in höheren Konzentrationen zu verwenden.
Je to také jedna z otázek kterými se pravidelně zabýváme otázka biopaliv.
Das Thema Biokraftstoffe ist darüber hinaus eines der regelmäßig diskutierten Themen.
Den biokraftstoffen ( biopaliva )
Ještě stále je třeba se důkladně věnovat výzkumu biopaliv první generace.
Auch bei den Biokraftstoffen der ersten Generation besteht weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf.
Ponaučení z biopaliv je přínosné.
Die Lehre aus den Biokraftstoffen ist heilsam.
Der biokraftstoffe ( biopaliva )
Téma biopaliv bylo podrobně diskutováno během mnoha zasedání parlamentu.
Das Thema der Biokraftstoffe wurde in den verschiedenen Sitzungen des Europäischen Parlaments diskutiert.
Deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
Die"anormale" entwicklung der biokraftstoffe zum nachteil der lebensmittelproduktion.
Von biokraftstoffen ( biopaliva )
Použití biopaliv však vyžaduje velkou obezřetnost mělo by se opírat o kritéria udržitelnosti.
Die Nutzung von Biokraftstoffen dagegen erfordert große Umsicht und sollte sich auf Nachhaltigkeitskriterien stützen.
O podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor.
Biobrennstoffe ( biopaliva )
Potřebujeme vyvinout více biopaliv.
Wir müssen mehr Biobrennstoffe entwickeln.
Ii pro výrobu energie nebo biopaliv ve svém zemědělském podniku;
Ii zur Gewinnung von Energie oder Biobrennstoff in seinem landwirtschaftlichen Betrieb;
Andere satzbeispiele
Mám na mysli zejména výzkum v oblasti budoucí generace biopaliv.
Ich beziehe mich hier insbesondere auf die Forschung zu der künftigen Generation an Biokraftstoffen.
Snížení spotřební daně u biopaliv změna stávajícího režimu.
Verbrauchsteuerermäßigung für Biokraftstoffe- Änderung einer bestehenden Regelung.
Komise zahrne opatření o udržitelnosti biopaliv do svého návrhu.
Die Kommission wird Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit bei Biokraftstoffen in ihren Vorschlag aufnehmen.
Nedomyšlený americký program dotací biopaliv ukazuje jak se reagovat nemá.
Das schlecht durchdachte Subventionsprogramm für Biokraftstoffe der USA zeigt, wie man nicht reagieren sollte.
V objektivních faktorech jako je omezený vnitrostátní potenciál pro výrobu biopaliv z biomasy;
Objektive Faktoren wie das begrenzte innerstaatliche Potenzial zur Herstellung von Biokraftstoffen aus Biomasse;
Druhý bod se týká biopaliv.
Der zweite Punkt betrifft Biokraftstoffe.
Bioenergie všechny druhy energie vyrobené z biomasy včetně biopaliv.
Bioenergie: Alle Energieformen, die aus Biomasse gewonnen werden, einschließlich Biokraftstoffe.
Voláme v něm po zavedení standardů ochrany životního prostředí sociální ochrany u biopaliv.
Darin fordern wir Umwelt- und Sozialnormen für Biokraftstoffe.
Dokumenty komise systém certifikace udržitelných biopalivanniversary_en.htm.
Kommissionsunterlagen- Zertifizierungssystem für nachhaltige Biokraftstoffe.
Charlottin postup na zpracování biopaliv v této továrně.
Charlottes Verfahren zur biokraftstoff- gewinnung, in dieser Anlage durchzuführen.
Je naprosto zásadní aby používání biopaliv prokazatelně představovalo pro životní prostředí jasný přínos.
Es ist ganz entscheidend, eine nachvollziehbare positive ökologische Bilanz bei den Biokraftstoffen zu haben.
Umožňuje rozvojovým zemím vývoz biopaliv do EU.
Ermöglicht Entwicklungsländern den Export von Biobrennstoffen in die EU.
Schéma udržitelnosti stanovené směrnicí o obnovitelné energii se týká zabezpečení udržitelnosti biopaliv.
Das in der Richtlinie über erneuerbare Energien dargelegte Nachhaltigkeitskonzept bezweckt, die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen sicherzustellen.
Tato otázka je samozřejmě úzce spjata se strategií v oblasti biopaliv.
Und um dieses Problem rankt sich selbstverständlich auch die Frage der Strategie auf dem Gebiet der Biokraftstoffe.
Toto zintenzivnění bylo způsobeno zejména výrobou biopaliv biomasy.
Die Intensivierung ist vor allem auf die Produktion von Biokraftstoffen und Biomasse zurückzuführen.
Je škoda že ve zprávě zůstal cíl biopaliv nezměněný ve výši 10.
Leider bleibt in dem Bericht das Ziel für Biokraftstoffe unverändert bei 10.
Členské státy by tedy mohly nadále podporovat užívání biopaliv ve veřejných dopravních prostředcích.
Die Mitgliedstaaten könnten daher die Verwendung von Biokraftstoffen für öffentliche Verkehrsmittel verstärkt fördern.
Výzkum technologický rozvoj v oblasti udržitelnosti biopaliv je třeba podporovat.
Die Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen sollten gefördert werden.
Proto produkci biopaliv nepodněcuje společná zemědělská politika.
Daher ist es nicht die Gemeinsame Agrarpolitik, die die Erzeugung von Biokraftstoffen fördert.
Na straně druhé se navrhovaly daňové pobídky které by zvýšily finanční přitažlivost biopaliv ; tento návrh zahrnoval ZP.
Andererseits wurden steuerliche Anreize vorgeschlagen, um Biokraftstoffe finanziell interessanter zu machen, wobei auch Erdgas in diesen Vorschlag aufgenommen wurde.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.0802

Siehe auch


výrobu biopaliv
erzeugung von biokraftstoffen produktion von biokraftstoffen die biokraftstofferzeugung herstellung von biokraftstoffen
produkce biopaliv
erzeugung von biokraftstoffen produktion von biokraftstoff anbau von biokraftstoff
udržitelnosti biopaliv
nachhaltigkeit von biokraftstoffen nachhaltigkeit von biotreibstoffen
používání biopaliv
nutzung von biokraftstoffen verwendung von biokraftstoffen
podíl biopaliv
den anteil der biokraftstoffe an anteil an biotreibstoffen
pro výrobu biopaliv
für die erzeugung von biokraftstoffen für die biokraftstofferzeugung für die produktion von biokraftstoffen herstellung von biokraftstoffen
biopaliv druhé generace
von biokraftstoffen der zweiten generation die zweite generation von biokraftstoffen

"Biopaliv" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr