BODU ODŮVODNĚNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Bodu Odůvodnění in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1256

erwägung (21) unter randnummer (84) erwägungsgrund (43) erwägungsgrundes (4) erwägungsgrunds (4) erwägungsgründen (3)

Beispiele für die Verwendung Bodu Odůvodnění in einem Satz und ihre Übersetzungen

Erwägung ( vzhledem k tomu , bodu odůvodnění , vzhledem k )
Po bodu odůvodnění r.
Nach Erwägung R.
Paní předsedající nyní bychom měli správně hlasovat o bodu odůvodnění k.
Frau Präsidentin, um korrekt zu sein, müssen wir meiner Ansicht nach jetzt über Erwägung K abstimmen.
Unter randnummer
Závěry uvedené v 46. bodu odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují ;
Die Schlussfolgerungen unter Randnummer 46 der vorläufigen Verordnung werden daher bestätigt.
Vývoj dovozů ze singapuru je popsán v 41. bodu odůvodnění.
Die Entwicklung der Einfuhren aus Singapur wurde unter Randnummer 41 beschrieben.
Erwägungsgrund ( bod odůvodnění , výčtu , bod preambule )
Stejně tak ve 26. bodu odůvodnění směrnice 2006/48 ES.
Einschließlich in Erwägungsgrund 26 der Richtlinie 2006/48/ EG.
V bodu odůvodnění e tohoto usnesení jsem si všimla že se my evropané plácáme po zádech za naše úsilí s humanitární pomocí.
Ich sehe in Erwägungsgrund E dieser Entschließung, dass wir Europäer uns selber für unsere Bemühungen bei der humanitären Hilfe ganz gewaltig auf die Schulter klopfen.
Den unter randnummer ( bod odůvodnění , výčtu , bod preambule )
Z důvodu uvedeného v bodu odůvodnění 17 nemohla být tato žádost akceptována.
Aus den unter Randnummer 17 dargelegten Gründen konnte diesem Antrag nicht stattgegeben werden.
Oba tyto argumenty byly zamítnuty ze stejných důvodů jaké jsou uvedeny v bodu odůvodnění 19 výše.
Beide Argumente wurden aus den unter Randnummer 19 genannten Gründen zurückgewiesen.
Der erwägung ( bod odůvodnění , výčtu , bod preambule )
Hlasoval jsem pro přijetí obou částí bodu odůvodnění 17 pozměňovacího návrhu 28.
Ich habe beiden Teilen der Erwägung 17, Änderung 28 zugestimmt.
Před hlasováním o první části bodu odůvodnění k.
Vor der Abstimmung über den ersten Teil der Erwägung K.
Andere satzbeispiele
Je třeba připomenout druhou část druhého bodu odůvodnění směrnice 2004/18.
Ich erinnere an den zweiten Absatz des zweiten Erwägungsgrunds der Richtlinie 2004/18.
Nyní musíme hlasovat o bodu odůvodnění c.
Wir müssen jetzt über Erwägung C abstimmen.
Před hlasováním o bodu odůvodnění AE.
Vor der Abstimmung über Erwägung AE.
Před hlasováním o bodu odůvodnění s.
Vor der Abstimmung über Erwägung S.
Před začátkem hlasování o bodu odůvodnění f.
Vor der Abstimmung über Erwägung F.
Po hlasováním o bodu odůvodnění j.
Nach der Abstimmung über Erwägung J.
Tón bodu odůvodnění k je děsivý.
In der Erwägung K wird ein Ton angeschlagen, der mich erschreckt.
Vývoj dovozů z japonska je popsán v 35. bodu odůvodnění.
Die Entwicklung der Einfuhren aus Japan wurde unter Erwägungsgrund 35 beschrieben.
Při absenci dalších nových důkazů se potvrzují závěry 33. bodu odůvodnění předběžného nařízení týkající se výpočtů míry cenového podbízení.
Da keine neuen Beweise übermittelt wurden, werden die Feststellungen unter Randnummer 33 der vorläufigen Verordnung zur Ermittlung der Preisunterbietungsspanne bestätigt.
EUR má pro posouzení jako státní podpora jak je uvedeno v 138. bodu odůvodnění ekonomickou hodnotu 6,1 miliard EUR.
Die Risikoabschirmung von nominal 21,6 Mrd. EUR hat, wie unter Randnummer 138 dargelegt, für die Beurteilung als staatliche Beihilfe einen
V pátém bodu odůvodnění se zrušují slova od roku 1993 do roku 1997;
Im fünften Erwägungsgrund wird die Angabe"im zeitraum 1993 bis 1997" gestrichen.
Kdo jak uvádí například v bodu odůvodnění j potřebuje zvýšit finanční prioritu vody.
Wer, wie es beispielsweise in Erwägung J heißt, verlangt eine höhere finanzielle Priorität des Wassers?
Jak již bylo uvedeno v 107. bodu odůvodnění prozatímního nařízení během OŠ došlo k úpravě vysokých nákladů na zemní plyn v USA.
Wie bereits unter Randnummer 107 der vorläufigen Verordnung dargelegt, wurde eine Berichtigung für die hohen Erdgaskosten im UZ in den USA vorgenommen.
Naopak obchodní zákazníci jednají jako „ poskytovatelé služeb vlastními silami “ ve smyslu 21 bodu odůvodnění této směrnice proto nemohou zasahovat do oblasti výlučné licence deutsche post.
Dagegen würden die Geschäftskunden als „Eigenbeförderer“ im Sinne des 21. Erwägungsgrundes dieser Richtlinie tätig und könnten daher nicht in den Bereich der Exklusivlizenz der Deutschen Post eingreifen.
Jak bylo uvedeno v 206. bodu odůvodnění prozatímního nařízení potřeba dovozů bude trvat.
Wie unter Randnummer 206 der vorläufigen Verordnung dargelegt, wird auch in Zukunft ein kontinuierlicher Bedarf an Einfuhren bestehen.
Za druhé že podle bodu odůvodnění b přečtěte si ho dámy pánové jsou západní síly okupační.
Mein zweites Argument ist, dass in Erwägung B- lesen Sie es selbst meine Damen und Herren- die westlichen Streitkräfte als Besatzungsmacht bezeichnet werden.
Ochrana duševního vlastnictví kterou zajišťuje by naopak podle jejího druhého bodu odůvodnění neměla bránit ochraně osobních údajů včetně údajů na internetu.
Vielmehr soll der durch sie bewirkte Schutz geistigen Eigentums nach ihrem zweiten Erwägungsgrund den Schutz personenbezogener Daten- auch im Internet- nicht behindern.
Italská vláda tvrdí že odklad nuceného výkonu proti veřejné správě představuje odklad výkonu rozhodnutí ve smyslu patnáctého bodu odůvodnění směrnice 2000/35.
Die italienische Regierung macht geltend, dass es sich im Fall des Aufschubs der Vollstreckung gegen die staatliche Verwaltung um eine Aussetzung der Vollstreckung im Sinne des 15. Erwägungsgrundes der Richtlinie 2000/35 handle.
Jak je uvedeno v 64. bodu odůvodnění výrobní odvětví společenství mělo ve zkoumaném období dostupné kapacity které mu umožňovaly vyrábět větší množství GOES.
Wie unter Randnummer 64 dargelegt, verfügte der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft in Wirklichkeit im Analysezeitraum über Kapazitäten, die es ihm ermöglichten, größere Mengen von GOES zu produzieren.
V tomto ohledu ze čtvrtého bodu odůvodnění této směrnice vyplývá že k podmínkám zavedeným pro zajištění bezpečnosti na pozemních
Insoweit ergibt sich aus dem vierten Erwägungsgrund der Richtlinie, dass zu den zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1256

S Synonyme von "bodu odůvodnění"


vzhledem k tomu
vzhledem k
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr