BUSHOVA ADMINISTRATIVA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Bushova Administrativa in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0885

die regierung bush (72) die bush-administration (44) die bush-regierung (4)

Beispiele für die Verwendung Bushova Administrativa in einem Satz und ihre Übersetzungen

Die bush-regierung
Bushova administrativa nabídla celou řadu zdůvodnění svých plánů když s celkem důsledným důrazem na zbraně hromadného ničení.
Die Bush-Regierung hat eine Reihe von Rechtfertigungen für ihre Pläne angeboten und dabei recht beharrlich die Betonung auf die Rolle der Massenvernichtungswaffen gelegt.
Bushova administrativa prosadila daňové škrty vedoucí k deficitům přičemž ekonomice poskytla jen skrovné množství stimulů.
Die Bush-Regierung hat Steuersenkungen vorangetrieben, die zu Defiziten führen aber nur in beschränktem Umfang Wachstumsanreize bieten.
Regierung bush
Bushova administrativa snížila daně.
Die Regierung Bush senkte die Steuern.
Avšak bushova administrativa nás děsí.
Aber die Regierung Bush macht uns Angst.
Andere satzbeispiele
Podstatný díl zodpovědnosti nicméně nese bushova administrativa.
Aber die Bush-Administration trägt einen erheblichen Teil der Verantwortung.
Bushova administrativa doufala že den zúčtování přijde až po listopadu 2008.
Die Bush-Administration hoffte, das der Tag der Abrechnung erst nach November 2008 eintreten werde.
Bushova administrativa je tak ponechána v nepříjemném postavení.
Die Bush-Administration befindet sich nun in einer peinlichen Lage.
Bushova administrativa učinila opak.
Die Bush-Administration hat das Gegenteil getan.
Bushova administrativa byla dosud katastrofálně antivědecká.
Die Bush-Administration war bisher in katastrophaler Weise wissenschaftsfeindlich.
Letos v létě bushova administrativa nabídla íránu přímé rozhovory.
Im Sommer hat die Bush-Administration dem Iran direkte Gespräche angeboten.
Bushova administrativa prohlásila že válka bude stát 50 miliard dolarů.
Die Bush-Administration erklärte, der Krieg würde 50 Milliarden Dollar kosten.
Do té doby bushova administrativa na pomoc vyčlenila ubohých 35 milionů dolarů.
Die Bush-Administration hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal 35 Millionen Dollar an Hilfszahlungen zugesagt.
Bushova administrativa si to všechno způsobila sama.
Die Bush-Administration hat sich dies allerdings alles selbst eingebrockt.
Bushova administrativa postavila šíření demokracie do centra své zahraniční politiky.
Die Regierung Bush hat die Verbreitung der Demokratie in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik gestellt.
Jak může bushova administrativa podporovat svobodné volby poté odmítnout rozhodnutí palestinců.
Wie kann die Regierung Bush freie Wahlen unterstützen und anschließend die Wahl der Palästinenser ablehnen?
Zdá se že bushova administrativa si to teď už uvědomuje.
Die Regierung Bush scheint dies jetzt zu begreifen.
V zprávě 9/11 komise není nic co by bushova administrativa neschválila.
Es gibt buchstäblich nichts in dem 9/11-Report, das nicht von der Bush-Regierung genehmigt wurde.
Samozřejmě je nepravděpodobné že by toho dosáhla bushova administrativa.
Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass der Bush-Administration das gelingt.
Je to konečný důkaz že bushova administrativa nevěří v univerzální normy.
Es war der endgültige Beweis, dass die Regierung Bush nicht an allgemein gültige Normen glaubt.
Je marné aby to bushova administrativa popírala.
Es ist zwecklos, dass die Regierung Bush dies bestreitet.
Pokud jde o mezinárodní zákon o lidských právech bushova administrativa mlčí.
Soweit es das internationale Gesetz der Menschenrechte angeht, hüllt sich die Regierung Bush in Schweigen.
David mccormick tajemník ministra financí bushova administrativa.
Staatssekretär im Finanzministerium Bush-Regierung.
To je trojnásobek částky kterou bushova administrativa původně projektovala.
Das ist dreimal so viel wie der ursprünglich von der Regierung Bush vorgesehene Betrag.
Bushova administrativa věděla co dělá když válku proti teroru vyhlásila použila ji jako záminku pro invazi do iráku.
Die Bush-Administration wusste, was sie tat, als sie dem Terrorismus offiziell den Krieg erklärte und dies als Vorwand für eine Invasion des Ira k her nahm.
Bushova administrativa zaslepena ideologií ovšem zřejmě hodlá přehlížet dřívější zkušenosti seznam svých chmurných neúspěchů ještě rozšířit.
Aus ideologischer Verblendung heraus scheint die Bush-Administration allerdings fest entschlossen, die Erfahrungen der Vergangenheit zu ignorieren und damit ihre Liste trostloser Misserfolge weiter fortzusetzen.
Bushova administrativa tvrdí že před podniknutím jakékoliv akce je zapotřebí dalšího výzkumu.
Die Bush-Administration behauptet, dass noch mehr Forschung betrieben werden müsse, bevor man zur Tat schreiten könne.
Bushova administrativa věří že za americkou vojenskou sílu si lze koupit bezpečnost přestože terorismus od války v iráku vzrostl.
Die Bush-Administration glaubt, dass sich die USA mit ihrer militärischen Macht Sicherheit erkaufen- ungeachtet der Tatsache, dass der Terrorismus seit dem Irakkrieg zugenommen hat.
Bushova administrativa pravděpodobně rozpoutala válku proti iráku proto že měla v úmyslu učinit z této země novou základnu pro
Die Bush-Regierung hat ihren Krieg gegen den Irak wahrscheinlich begonnen, weil sie auf lange Sicht das Land zu einem
Bushova administrativa navíc rozdělování pomoci zpolitizovala když ji začala poskytovat prostřednictvím soukromých náboženských skupin které jsou součástí politické koalice administrativy.
Außerdem politisierte die Bush-Administration die Hilfsleistungen, indem man sie an private religiöse Gruppen delegierte, die Teil der politischen Koalition der Regierung sind.
Doufám že bushova administrativa se k dohodě vrátí v kontextu jejího významu na poli boje proti šíření jaderných zbraní.
Ich hoffe, dass die Bush-Regierung das Abkommen im Kontext seiner Wichtigkeit im Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen nochmals untersucht.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0885

"Bushova administrativa" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr