CELKOVÝ POČET AUF DEUTSCH

Übersetzung für Celkový Počet in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1072

Beispiele für die Verwendung Celkový Počet in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gesamtzahl ( celkový počet , celkem , kumulativně )
Celkový počet nežádoucích příhod.
Gesamtzahl unerwünschter Ereignisse.
Celkový počet produktivních olivovníků včetně roztroušených olivovníků;
Gesamtzahl der im Ertrag stehenden Ölbäume, einschließlich der verstreuten Ölbäume;
Insgesamt ( celkem , celkové , celkově )
Celkový počet operací z toho.
Vorgänge insgesamt davon.
Celkový počet hráčů tak stoupne na 1,5 miliardy.
Damit haben wir insgesamt 1,5 Milliarden Spieler.
Die gesamtzahl ( celkem , celkové , celkově )
Celkový počet vězňů na guantánamu od jeho otevření je 775.
Die Gesamtzahl der Gefangenen in Guantánamo seit seiner Eröffnung beträgt 775.
Toto je celkový počet krátkých přestávek které byly přeskočeny díkynečinnosti.
Dies ist die Gesamtzahl kurzer Pausen, die wegen Untätigkeit übersprungen wurden.
Die gesamtanzahl ( celkem , celkové , celkově )
Toto je celkový počet krátkých přestávek.
Dies ist die Gesamtanzahl kurzer Pausen.
Celkový počet institucí je součtem všech dílčích kategorií.
Die Gesamtanzahl der Institute ist die Summe aller Unterka ­ tegorien.
Andere satzbeispiele
Celkový počet obrázků v portfoliu doba promítání.
Gesamtanzahl der Bilder in der Mappe und Abspieldauer.
Celkový počet chyb.
Gesamtzahl der Fehler.
Celkový počet konfliktů.
Gesamte Anzahl der Konflikte.
Celkový počet krátkých přestávek.
Gesamtzahl kurzer Pausen.
Celkový počet dlouhých přestávek.
Gesamtzahl langer Pausen.
Celkový počet stran 404 752 obdržené platby 20 099 550,86 EUR.
Seiten insgesamt: 404 752 Eingegangene Zahlung: 20 099 550,86 EUR.
Celkový počet zařízení.
Gesamtzahl der Geräte.
Stupeň dleNCI- CTC termín preferovaný meddra celkový počet pacientů udávajících jakoukoli nežádoucí příhodu infekční parazitární onemocnění.
Bevorzugter MedDRA-Ausdruck Patienten mit unerwünschten Ereignissen insgesamt Infektionen und parasitäre Erkrankungen.
Celkový počet zaměstnanců;
Gesamtzahl der Beschäftigten;
Jaký je celkový počet.
Wie viele insgesamt?
Toto je aktuální celkový počet vyřešených úloh.
Dies ist die aktuelle Gesamtzahl aller bisher gelösten Aufgaben.
Celkový počet pacientů léčených tigecyklinem ve fázi klinických studií byl 415.
In klinischen Studien der Phase 3 wurden insgesamt 1415 Patienten mit Tigecyclin behandelt.
Toto je aktuální celkový počet správně vyřešených úloh.
Dies ist die aktuelle Gesamtzahl aller richtig gelösten Aufgaben.
Celkový počet eurobankovek v oběhu mezi rokem 2002 červnem 2005 v miliardách.
Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen Euro-Banknoten zwischen 2002 und Juni 2005 in Mrd.
Celkový počet eurobankovek v oběhu mezi iednem 2002 srpnem 2007 v miliardách.
Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen Euro-Banknoten zwischen Januar 2002 und August 2007 in Mrd.
Celkový počet žalobců ve všech zahájených věcech.
Gesamtzahl der Kläger in allen neuen Rechtssachen.
Celkový počet žalobců ve všech probíhajících věcech.
Gesamtzahl der Kläger in allen anhängigen Rechtssachen.
Celkový přidělovanýobjem= s-tá nabídka úrokové sazby podanáprotistranami= celkový počet protistran n ar.
Gesamter zugeteilter Betrag s-tes Zinsgebot der Geschäftspartner Gesamtzahl der Geschäftspartner n ar.
Toto je celkový počet dlouhých přestávek.
Dies ist die Gesamtzahl langer Pausen.
Toto je celkový počet dlouhých přestávek které byly přeskočeny díky nečinnosti.
Dies ist die Gesamtzahl langer Pausen, die wegen Inaktivität übersprungen wurden.
Celkový počet platebních nároků se rovná uvedenému průměrnému počtu hektarů.
Die Gesamtzahl der Zahlungsansprüche ist gleich der genannten durchschnittlichen Hektarzahl.
Zeptala se vás paní weissová na celkový počet ran.
Dr. Chester, haben Sie Mrs. Weiss Sie nach der Gesamtanzahl der Wunden fragen hören?

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1072

Siehe auch


celkový počet protistran
geschäftspartner gesamtzahl der geschäftspartner
celkový počet zvířat
gesamtzahl der tiere
velký počet
große anzahl große zahl zahlreiche
omezený počet
begrenzte anzahl begrenzte zahl
počet obětí
zahl der opfer zahl der todesopfer die anzahl der opfer

"Celkový počet" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr