CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Celní Kodex Společenství in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0829

der festlegung des zollkodex der gemeinschaften (102) zollkodex der gemeinschaften (15) zollkodex der gemeinschaft (8)

Beispiele für die Verwendung Celní Kodex Společenství in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zollkodex der gemeinschaft
Celní kodex společenství rozprava.
Zollkodex der Gemeinschaft Aussprache.
Celní kodex společenství hlasování.
Zollkodex der Gemeinschaft Abstimmung.
Der zollkodex der gemeinschaften
Celní kodex společenství CKS byl vydán nařízením EHS č. 2913/92.
Der Zollkodex der Gemeinschaften wurde durch die Verordnung(EWG) nr. 2913/92 festgelegt.
Celní kodex společenství ve svých článcích 28 až 31 stanoví.
Der Zollkodex der Gemeinschaften bestimmt in seinen Art. 28 bis 31 Folgendes.
Festlegung des zollkodex der gemeinschaften
Kterým se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Ze dne. července 1993 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
VERORDNUNG(EWG) nr. 2454/93 DER KOMMISSION vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Andere satzbeispiele
Celní kodex společenství v zásadě platí pro obchod společenství se třetími zeměmi.
Der Zollkodex der Gemeinschaften findet grundsätzlich auf den Handel mit allen Drittländern Anwendung.
Jménem skupiny PSE. ES pane předsedající podle mého názoru způsob jimž byl celní kodex společenství předložen komisí projednáván parlamentem radou představuje ukázkový postup.
Herr Präsident! Meiner Ansicht nach hat der Zollkodex der Gemeinschaft in der Form, wie er von der Kommission präsentiert und vom Parlament und dem Rat diskutiert wurde, ein beispielhaftes Verfahren durchlaufen.
Je proto logické aby celní kodex společenství zahrnoval běžná omezení která zavádějí všechny členské státy pokusil se o jejich harmonizaci.
Deshalb ist es logisch, dass der Zollkodex der Gemeinschaft die in jedem Mitgliedstaat geltenden normalen Beschränkungen aufgreift und sie zu harmonieren versucht.
EU je společnou celní unií proto patří celní kodex společenství mezi nejdůležitější nástroje.
Die EU ist eine Zollunion, weshalb der Zollkodex der Gemeinschaft eines ihrer wichtigsten Instrumente darstellt.
Pokud jde o transakce mezi nepříbuznými stranami celní kodex společenství předpokládá že hodnotou dováženého zboží pro celní účely je obvykle převodní hodnota.
Bei Geschäften zwischen unabhängigen Parteien geht der Zollkodex der Gemeinschaften davon aus, dass der Zollwert der eingeführten Waren dem Transaktionswert entspricht.
Celní kodex společenství je v zásadě možné uplatňovat na obchod se všemi jinými než členskými zeměmi ale umožňuje použití jiných předpisů v případech kdy mezinárodní dohody stanovují zvláštní bezpečnostní opatření.
Der Zollkodex der Gemeinschaften kann grundsätzlich auf den Handel mit allen Drittländern angewendet werden und ermöglicht die Anwendung anderer Regelungen, wenn internationale Abkommen besondere Sicherheitsmaßnahmen vorsehen.
Písemně. PT toto nařízení nahrazuje nařízení EHS č. 2913/92 kterým byl vydán celní kodex společenství.
Schriftlich.-(PT) diese Verordnung ersetzt die verordnung(EWG) nr. 2913/92, mit der der zollkodex der gemeinschaften geschaffen wurde.
Kterým se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Feststellung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Kterým se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Stávající celní kodex společenství který byl vypracován v osmdesátých letech přijat v letech devadesátých je již zastaralý.
Der derzeitige gemeinschaftliche Zollkodex, der in den 1980er Jahren erarbeitet wurde und in den 1990er Jahren in Kraft getreten ist, ist überholt.
Ze dne 19. prosince 1996 kterým se mění nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. Dezember 1996 zur Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Neříká nicméně například že aktualizovaný celní kodex společenství není zdaleka plně funkční že stále má některé zjevné mezery zejména pokud
Allerdings wird darin beispielsweise nicht gesagt, dass der"aktualisierte zollkodex der Gemeinschaften” noch lange nicht uneingeschränkt anwendungsfähig ist und noch
Záruky jsou takové že máme nástroje strategii právní základ modernizovaný celní kodex společenství s pravidly postupy které zaručují zjednodušení legálního obchodování také
die Strategie und die rechtliche Grundlage verfügen, den modernisierten Zollkodex der Gemeinschaft einschließlich der Vorschriften und Verfahren, die den rechtmäßigen Handel
Ze dne. ledna 1999 kterým se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
DER KOMMISSION vom 8. Januar 1999 zur Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
mění nařízení komise EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
počtvrté mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
dubna 2005 pozměňující nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství úř. věst. l 117 4.5.2005s. 13.
2005 zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13.
se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
Ze dne. července 1993 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství[] stanoví pravidla pro správu celních kvót.
Der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften[4] ist ein System zur Verwaltung der Verwaltung der Zollkontingente vorgesehen.
se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství_BAR.
der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften _BAR.
se mění nařízení EHS č. 2454/93 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2454/93 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften.
č. 2454/93 ze dne. července 1993 kterým se provádí nařízení rady EHS č. 2913/92 kterým se vydává celní kodex společenství.
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der gemeinschaften(2) angepasst werden.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0829

TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr