DŮLEŽITÝMI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Důležitými in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.1086

Beispiele für die Verwendung Důležitými in einem Satz und ihre Übersetzungen

Když získají moc stanou se důležitými jako tajemství.
Sonst gewinnen sie an Macht. Werden wichtig. Wie ein Geheimnis.
Proto jsou délka takové diskuse způsob jakým probíhá mimořádně důležitými faktory.
Die Dauer und der Stil der Aussprache sind also sehr wichtig.
Den wichtigen
Jsou přehlíženy v souvislosti s důležitými rekonstrukčními pracemi pro budování míru demokracie.
Sie werden ignoriert in Verbindung mit den wichtigen Wiederaufbauarbeiten zur Schaffung von Frieden und Demokratie.
Není. mezi důležitými věcmi tímto jsem ti tam nakreslila čáru.
Ich habe eine Linie zwischen den wichtigen Sachen und dem gezogen.
Andere satzbeispiele
Dohody o partnerství spolupráci jsou důležitými nástroji bilaterální spolupráce s těmito státy.
Die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen sind wichtige Instrumente der bilateralen Kooperation mit den Staaten.
No že jste zakopnul přímo před několika důležitými lidmi během posledního zemětřesení.
Ihr seid vor mehreren wichtigen Leuten gestolpert, während des letzten Bodenschüttelns.
Dvěma mimořádně důležitými oblastmi jsou vnější činnost strukturální fondy.
Zwei besonders wichtige Bereiche sind die Außenpolitik und die Strukturfonds.
Dva němečtí kurýři s důležitými dokumenty byli zavražděni ve vlaku z oranu.
Deutsche Kuriere mit wichtigen Papieren wurden im Zug aus Oran ermordet.
Výživa vzdělání zdraví životní prostředí jsou samozřejmě důležitými součástmi příští rozvojové agendy.
Natürlich sind auch Ernährung, Ausbildung, Gesundheit und Umwelt wichtige Bestandteile der nächsten Entwicklungsagenda.
Související oblastí s důležitými dopady na neurochirurgii je virtuální realita.
Ein weiterer Bereich mit wichtigen Auswirkungen auf die Neurochirurgie ist die virtuelle Realität.
Země perského zálivu jsou velmi důležitými hráči v mírovém procesu.
Die Länder des Persischen Golfs sind im Friedensprozess außerordentlich wichtige Akteure.
Obzvláště důležitými oblastmi jsou otevřenost transparentnost boj proti podvodům.
Offenheit, Transparenz und der Kampf gegen Betrug sind besonders wichtige Themenbereiche.
Mezinárodní tým krizového řízení se svými velmi důležitými vědci.
Ein multinationales Team von Krisenmanagern... mit ihren sehr wichtigen Wissenschaftlern.
Takže se celkem pochopitelně kvality jako je přitažlivost charisma najednou zdají být docela důležitými.
Verständlicherweise erschienen nun Qualitäten wie Ausstrahlung und Anziehungskraft plötzlich sehr wichtig.
Výzkum inovace vzdělávání jsou důležitými faktory konkurenceschopnosti země.
Forschung, innovation und bildung sind wichtige faktoren für die wettbewerbsfähigkeit eines landes.
To povede k subjektivnímu zacházení s důležitými obchodními informacemi které nesmí být zneužito.
Dies führt zum subjektiven Umgang mit wichtigen Geschäftsinformationen, die missbraucht werden können.
Ochrana životního prostředí rozvoj dopravní infrastruktury jsou velmi důležitými pilíři strategie.
Umweltschutz und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sind sehr wichtige Säulen der Strategie.
Písemně. toto je významná zpráva s důležitými důsledky pro občany EU.
Schriftlich.- Dies ist ein bedeutender Bericht mit wichtigen Konsequenzen für die EU-Bürger.
SL v prosinci se bude evropská rada zabývat velmi důležitými otázkami.
SL Im Dezember wird der Europäische Rat sehr wichtige Themen angehen.
Samozřejmě podporuji toto usnesení které se těmito důležitými body zabývá.
Ich unterstütze diese Entschließung, die sich um diese wichtigen Themen kümmert,
Kromě včel jsou velmi důležitými opylovači také mouchy brouci.
Außer den Bienen sind auch Fliegen und Käfer sehr wichtige Bestäuber.
Stojíme před dvěma obzvlášť důležitými problémy.
Wir sind mit zwei besonders wichtigen Problemen konfrontiert.
Rozbalit vlákna s nepřečtenými nebo důležitými zprávami.
Gruppen mit ungelesenen oder wichtigen Nachrichten aufklappen.
PL tato zpráva souvisí s důležitými cíli strategie evropa 2020.
PL Dieser Bericht betrifft die wichtigen Ziele der Strategie Europa 2020.
Já jsem taky nemohl před důležitými misemi.
Ich konnte vor großen Einsätzen auch nie schlafen.
Takže je čas zabývat se důležitými věcmi jako je zničení abaddon.
Nun ist es also Zeit, mit dringenderen Angelegenheiten weiterzumachen, wie Abaddon zu zerstören.
Potřebujeme také regionální bezpečnost úzké vazby s důležitými regionálními hráči.
Wir brauchen auch regionale Sicherheit und enge Kontakte zu den maßgeblichen regionalen Akteuren.
Ale pilot ztrácí kontrolu nad důležitými systémy.
Aber Pilot verliert die Kontrolle über kritische Systeme.
Nemůžeš pořád utíkat před důležitými věcmi.
Du kannst dich auch nicht andauernd vor den wichtigen Sachen drücken!
Máme tam rekruta s důležitými informacemi ohledně této organizace.
Da draußen gibt es einen Rekruten mit hochwichtigen Informationen über die Organisation.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.1086

"Důležitými" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr