DALŠÍ OPATŘENÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Další Opatření in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0947

Beispiele für die Verwendung Další Opatření in einem Satz und ihre Übersetzungen

Další opatření na podporu čisté silniční dopravy.
Weitere Maßnahmen zur Förderung eines sauberen Straßenverkehrs.
Další opatření v oblasti jaderných technologií jaderné bezpečnosti.
Weitere Maßnahmen im Bereich der Nukleartechnologien und der nuklearen Sicherheit.
Budou zapotřebí další opatření která tento problém zmírní bezprostředně.
Zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich, um dieses Problem auf kurze Sicht zu beheben.
Box další opatření přijatá radou guvernérů.
Kasten 1: Vom EZB-Rat beschlossene zusätzliche Maßnahmen.
Měnové dohody další opatření vztahující se ke kurzové politice článek 188o;
Währungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezüglich der Wechselkurspolitik( Artikel 188o);
Jsou potřebná rovněž další opatření.
Auch andere Maßnahmen sind erforderlich.
Andere satzbeispiele
Obecné podněty pro další opatření v oblasti energetické účinnosti v budovách.
Allgemeine Anreize für weitere Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden.
Je odhodlána přijmout další opatření s cílem posílit ochranu vnějších hranic EU.
Beabsichtigt sie, weitere Maßnahmen anzunehmen, um die Außengrenzen der EU zu stärken?
Článek 17 další opatření.
Artikel 17: ergänzende maßnahmen... 34.
Tato doložka obsahuje návrhy na další opatření.
Die Klausel enthält Vorschläge für zusätzliche Maßnahmen.
Jsou další opatření která by mohla pomoci.
Es gibt weitere Maßnahmen, die hilfreich sein könnten.
Měnové dohody další opatření vztahující se ke kurzové politice článekIII-326;
Währungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezüglich der Wechselkurspolitik(Artikel III-326);
Rada guvernérů učiní všechna další opatření nezbytná k použití tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich.
Nezbytná jsou rovněž další opatření na podporu rozvoje evropského trhu se službami.
Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zugunsten einer angemessenen Entwicklung des europäischen Dienstleistungsmarktes wichtig.
Další opatření se zaměřila na ochranu přírodního prostředí.
Andere Maßnahmen waren auf die Erhaltung der natürlichen Umwelt ausge.
Přijmou veškerá další opatření zejména na zajištění souladu s ustanoveními tohoto programu.
Sie treffen die erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen, um insbesondere die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten.
Jaká další opatření k zachování vysoké úrovně ochrany investorů považujete za vhodná.
Welche anderen Maßnahmen zur Beibehaltung eines hohen Anlegerschutzniveaus wären Ihrer Meinung nach zweckmäßig?
Nestanovuje další opatření která by zajistila že informaci lze účinně zpřístupnit.
Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Informationen tatsächlich abgerufen werden können.
To je vítaný vývoj jsou samozřejmě stále potřebná další opatření.
Dies ist eine zu begrüßende Entwicklung und natürlich sind noch weitere Maßnahmen nötig.
Jaká další opatření mohou přispět k zachování fyzických smyslových kognitivních sociálních schopností.
Welche weiteren Maßnahmen können zur Erhaltung physischer, sensorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten beitragen?
Rada guvernérů učiní všechna další opatření nezbytná k použití tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich sind.
Další opatření programy včetně decentralizovaných agentur.
Sonstige Maßnahmen und Programme einschließlich dezentraler Agenturen.
Domnívám se že je čas provést další opatření.
Ich denke, die Zeit ist reif für weitere Maßnahmen.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich sind.
Rada guvernérů učiní všechna další opatření nezbytná k použití tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich.
Avšak změny na světové scéně si žádají další opatření.
Die weltweit stattfindenden Veränderungen verlangen jedoch nach weiteren Maßnahmen.
Další opatření zahrnuje větší výměnu informací mezi všemi členskými státy.
Eine weitere Maßnahme beinhaltet den verstärkten Informationsaustausch zwischen allen Mitgliedstaaten.
Další opatření.
Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0947

Siehe auch


další opatření která
weitere maßnahmen , welche andere maßnahmen , die weitere maßnahmen , die den anderen maßnahmen , die
nezbytná opatření
erforderlichen maßnahmen notwendigen maßnahmen erforderlichen vorkehrungen

"Další opatření" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr