DEFINIC AUF DEUTSCH

Übersetzung für Definic in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0758

Beispiele für die Verwendung Definic in einem Satz und ihre Übersetzungen

Begriffsbestimmungen ( definice )
Vyjasnění definic aby se zajistilo jednotné uplatňování této směrnice ve společenství.
Klarstellung von Begriffsbestimmungen, um zu gewährleisten, dass die vorliegende Richtlinie in der gesamten Gemeinschaft einheitlich angewandt wird;
Pro účely definic použitých v této směrnici je vhodné odkázat na příslušné mezinárodní normy jako ISO 14040.
Für die Zwecke der in dieser Richtlinie verwendeten Begriffsbestimmungen empfiehlt es sich, auf einschlägige internationale Normen wie ISO 14040 Bezug zu nehmen.
Vampirismus je dle definic posmrtným životem.
Vampirismus ist per Definition ein Leben nach dem Tod.
Podle všech racionálních definic je živá.
Es ist jeder zureichenden Definition zufolge lebendig.
Der definitionen
Používání definic.
Anwendung der Definitionen.
Vyjasnění definic pro zajištění jednotného uplatňování této směrnice ve společenství.
Klärung der Definitionen, um eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie in der Gemeinschaft sicherzustellen;
Der begriffsbestimmungen
Článek obsahuje seznam definic které jsou v této směrnici použity.
Art. 2 enthält das Verzeichnis der Begriffsbestimmungen, auf die sich diese Richtlinie bezieht.
Vyjasnění definic v článku s přihlédnutím k vývoji na finančních trzích.
Die Klärung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2, um der Entwicklung auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen;
Andere satzbeispiele
Podle mnoha definic už není chudá.
Und nach vielen Definitionen ist sie nicht länger arm.
Nedostatek harmonizace definic v evropském měřítku omezuje mezinárodní srovnávání.
Der Mangel an einheitlichen Definitionen auf europäischer Ebene erschwert einen internationalen Vergleich.
S tímto problémem se musí vyrovnávat mnoho definic.
Viele Definitionen haben mit diesem Problem zu kämpfen.
Uvedené směrnice vykládán v největším možném rozsahu ve světle definic obsažených v těchto smlouvách.
Der Richtlinie nach Möglichkeit im Licht der in diesen Verträgen enthaltenen Definitionen auszulegen.
Umělecké knihy mají spoustu definic.
Es gibt viele Definitionen des Künstlerbuches.
OED má 33 různých číslovaných definic pro set.
Der OED hat 33 verschiedene nummerierte Definitionen für"set.
Drobné slůvko 33 číslovaných definic.
Winzig kleines Wort, 33 nummerierte Definitionen.
Jednou z definic zdraví může být že akord musí být naprosto harmonický.
Eine Definition von Gesundheit ist, dass dieser Akkord in totaler Harmonie schwingt.
Ii definic členění informací které mají být poskytovány článek.
Ii die Definition und Untergliederung der zu liefernden Informationen Artikel 6.
Objasnění definic za účelem zajištění jednotného používání této směrnice v celém společenství.
Klärung der Begriffsbestimmungen zwecks einheitlicher Anwendung dieser Richtlinie in der Gemeinschaft;
Úprava definic přijetí dalších definic článek;
Anpassung der Begriffsbestimmungen und Festlegung weiterer Begriffsbestimmungen Artikel 3.
Navrhovaná směrnice uplatňuje při vymezování definic dva různé přístupy.
Begriffsbestimmungen 12.1 Die Begriffsbestimmungen werden im Richtlinienvorschlag nach zwei verschiedenen Ansätzen festgelegt.
Navrhovaná směrnice uplatňuje při vymezování definic dva různé přístupy.
Die Begriffsbestimmungen werden im Richtlinienvorschlag nach zwei verschiedenen Ansätzen festgelegt.
Normalizace definic váhy rozměru vozidel z nich vyplývajících omezení;
Normierung der Definitionen für Gewichte und Abmessungen von Fahrzeugen und diesbezügliche Beschränkungen;
Jako definice v dexterově slovníku definic.
Wie beim Definitiven Dexters Wörterbuch Definition von.
SRR by měl obsahovat soubor definic obecných zásad modelových pravidel v oblasti smluvního práva.
Der Referenzrahmen sollte Definitionen, allgemeine Prinzipien und modellhafte Regeln für den Bereich des Vertragsrechts enthalten.
Předcházením podvodům pokud tyto předpisy nevedou k překážkám pro používání definic pravidel stanovených touto směrnicí.
Vor Täuschung, sofern diese nicht bewirken, daß die Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Definitionen und Bestimmungen beeinträchtigt wird.
Vyvstávají otázky týkající se ochrany údajů zásady proporcionality vyjasnění účelů definic právních jistot atd.
Das wirft Fragen zum Datenschutz, zur Verhältnismäßigkeit, zur Klarstellung der Klarstellung der Zwecke, zu Definitionen, zu Rechtssicherheiten usw.
Při aplikování širších definic docház�� najednou ve frekvenci výskytu k obrovským výkyvům.
Eine weiter gefasste Definition führt aber immer noch zu großen Unterschieden in der Häufigkeit zwischen den verschiedenen Ländern.
Je nezbytné zohlednit změny vyplývající z mezinárodní harmonizace definic terminologie technologického rozvoje v oblasti farmakovigilance.
Änderungen aufgrund einer internationalen Harmonisierung von Begriffsbestimmungen, Terminologie und technologischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Pharmakovigilanz sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Shrnutí obdržených použitých stanovisek většina návrhů se týkala použití definic zdrojů připomínek ohledně proveditelnosti požadovaných informací.
Zusammenfassung der Stellungnahmen und ihre Berücksichtigung Die meisten Vorschläge betrafen die zu verwendenden Definitionen, Quellen und Kommentare zur Realisierbarkeit der verlangten Informationen.
Set může ale také být záhyb v alžbětinskémlímci- to je jedna z číslovaných definic v OED.
Set" kann eine Falte in einer elisabethanischen Halskrause sein-- und es gibt eine nummerierte Definition im OED.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0758

Siehe auch


vyjasnění definic
klarstellung von begriffsbestimmungen , um die klärung der begriffsbestimmungen klärung der definitionen erläuterung der definitionen
jednotných definic
festlegung einheitlicher einheitlicher definitionen
referenční rámec společných norem definic klasifikací
bezugsrahmen für die gemeinsamen normen , definitionen , klassifizierungen bezugsrahmen der gemeinsamen normen , definitionen , klassifizierungen den bezugsrahmen für gemeinsame standards , definitionen , klassifikationen

"Definic" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr