DIVERZIFIKACE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Diverzifikace in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1103

Beispiele für die Verwendung Diverzifikace in einem Satz und ihre Übersetzungen

Diversifizierung ( diverzifikace , diverzifikaci , diversifikace )
Diverzifikace výrobních činností prostřednictvím venkovské turistiky lovectví řemeslné výroby.
Diversifizierung der Produktionstätigkeit durch ländlichen Tourismus, Jagd und Handwerk.
Mohou také těžit z výhod mezinárodní diverzifikace.
Sie können auch Vorteile aus der internationalen Diversifizierung ziehen.
Der diversifizierung ( diverzifikace , diverzifikaci , diversifikace )
Podpora diverzifikace zemědělských činností.
Förderung der Diversifizierung der Tätigkeiten im Betrieb.
Podporu diverzifikace činností zemědělského podniku.
Förderung der Diversifizierung der Tätigkeiten des Betriebs.
Andere satzbeispiele
Myslím že se tomu říká diverzifikace.
Das nennt sich wohl Diversifizierung.
Hlavním zdrojem diverzifikace by mohly být země střední asie.
Die wichtigste Quelle für die Diversifizierung könnten die Länder Zentralasiens sein.
Diverzifikace zdrojů transportních sítí tento požadavek splňuje.
Die Diversifizierung der Quellen und die Transportnetze erfüllen diese Anforderung.
Diverzifikace činností s cílem rozvoje doplňkových nebo alternativních činností.
Die Diversifizierung der Tätigkeiten mit dem Ziel der Entwicklung komplementärer oder alternativer Tätigkeiten;
Musíme urychlit proces diverzifikace zdrojů dodávek přepravních tras pro zemní plyn.
Wir müssen den Prozess der Diversifizierung von Versorgungsquellen und Transitrouten für Erdgas beschleunigen.
EU musí více investovat do diverzifikace zdrojů dodávek energie.
Die EU muss mehr in die Diversifizierung der Energielieferquellen investieren.
Podporu diverzifikace činností v zemědělství.
Förderung der Diversifizierung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten.
Podpoře diverzifikace v zemědělství.
Die Unterstützung der Diversifizierung der Wirtschaftsaktivitäten in der Landwirtschaft.
Diverzifikace zdrojů dodávek energie je nezbytností pro ropný sektor.
Die Diversifizierung der Energielieferquellen ist im Ölsektor ebenfalls ein Muss.
Přiměřená diverzifikace kolaterál jsou rozhodující pro zajištění finanční stability.
Angemessene Diversifizierung und Sicherheit sind für die Gewährleistung finanzieller Stabilität entscheidend.
Mohli bychom měli bychom se snažit tuto situaci změnit prostřednictvím diverzifikace solidarity.
Wir könnten und sollten versuchen, die Lage über die Diversifizierung und Solidarität zu verändern.
Druhý se zabývá rozsahem konsolidace diverzifikace bankovnictví v eurozóně.
Der zweite befasst sich mit dem Ausmaß der Konsolidierung und Diversifizierung im Bankensektor des Euro-Währungsgebiets.
Z dlouhodobého pohledu je odpovědí diverzifikace ekonomik.
Langfristig ist die Antwort eine Diversifizierung der Wirtschaft.
Tajemstvím zábavy je diverzifikace.
Das Geheimnis des Vergnügens ist die Verschiedenartigkeit.
Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podpora diverzifikace hospodářské činnosti.
Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raums und Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft.
Jedním z důležitých cílů naší vnější energetické politiky je diverzifikace.
Ein wichtiges Ziel unserer Energieaußenpolitik ist die Diversifizierung.
Obezřetné zahraniční vlády soukromí investoři by si našli způsoby diverzifikace.
Umsichtige ausländische Regierungen und private Investoren würden eine Möglichkeit der Diversifikation finden.
Na podporu diverzifikace v případech v nichž není možné trvale udržitelné zlepšení konkurenceschopnosti odvětví banánů.
Zur Unterstützung der Diversifizierung in Fällen, in denen eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Bananensektors nicht möglich ist.
Racionalizace diverzifikace nebo modernizace provozovny jestliže to poslouží trvání provozu zajištění převážné části pracovních míst;
Rationalisierung, Diversifizierung oder Modernisierung einer Betriebstätte, wenn dies dem Fortbestand des Betriebes und der Sicherung des überwiegenden Teiles der Arbeitsplätze dient;
Naše akce musí být jednotná soudržná nejen s ohledem na rizika ale rovněž na potřebu diverzifikace našich zdrojů.
Nicht nur angesichts der Risiken, sondern auch im Hinblick auf das Erfordernis, unsere Ressourcen zu diversifizieren, müssen unsere Handlungen aufeinander abgestimmt und insgesamt kohärent sein.
Racionalizace diverzifikace nebo modernizace podniku pokud slouží k dalšímu zachování provozu zajištění převážné části pracovních míst.
Rationalisierung, Diversifizierung oder Modernisierung einer Betriebsstätte, wenn dies dem Fortbestand des Betriebes und der Sicherung des überwiegenden Teiles der Arbeitsplätze dient.
Osobně podporuji proces upevňování diverzifikace obchodních vztahů s latinskou amerikou včetně vytváření pevnějšího právního rámce.
Ich persönlich unterstütze den Prozess der Stärkung und Diversifizierung der Handelsbeziehungen mit Lateinamerika, einschließlich der Einrichtung von stabileren rechtlichen Rahmenbedingungen.
SK strategické partnerství mezi EU ruskem je důležitým faktorem při zajišťování diverzifikace bezpečnosti dovozu energetických zdrojů do EU.
SK Die strategische Partnerschaft EU-Russland ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Diversifizierung und Sicherheit der Energieimporte in die EU geht.
Dalším krokem je diverzifikace zdrojů prostřednictvím prohloubené spolupráce se sousedními zeměmi zejména se zeměmi východní evropy střední asie.
Der nächste Schritt ist die Diversifizierung der Ressourcen durch verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarländern, vor allem mit Ländern in Osteuropa und Mittelasien.
Diverzifikace hromadných sdělovacích prostředků umožňuje šíření názorů což je jeden ze základních rysů demokratické společnosti.
Die Diversifizierung der Massenmedien führt zu der Verbreitung von Meinungen, und dies ist ein wesentliches Merkmal einer demokratischen Gesellschaft.
Skutečným problémem pro evropu je diverzifikace zdrojů plynu nikoli tranzitní trasy mezi ruskem EU.
Das wirkliche Problem für Europa ist die Diversifizierung von Gasquellen und nicht die Transitrouten zwischen Russland und der EU.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1103

Siehe auch


diverzifikace zdrojů energie
diversifizierung der energiequellen diversifizierung der energieversorgung der energieträger

"Diverzifikace" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr