DNEŠNÍ ROZPRAVA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dnešní Rozprava in der Deutsch

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.0753

heutige aussprache (61) heutige debatte (44) die aussprache heute (4) die debatte heute (3) die heutige diskussion (3) heutigen debatte (7)

Beispiele für die Verwendung Dnešní Rozprava in einem Satz und ihre Übersetzungen

Heutige aussprache
Doufám proto že naše dnešní rozprava přispěje dalšímu objasnění těchto otázek pomůže zajistit že evropa splní své sliby africe.
Deshalb hoffe ich, dass unsere heutige Aussprache zur weiteren Klärung dieser Probleme beitragen und mit dafür sorgen wird, dass Europa seine Versprechen gegenüber Afrika hält.
Naše dnešní rozprava také ukazuje že si všichni přejeme návrat demokratického běloruska do evropy ovšem bez lukašenka.
Unsere heutige Aussprache zeigt auch, dass wir alle die Rückkehr eines demokratischen Belarus nach Europa wünschen, jedoch ohne Lukaschenko.
Die aussprache heute
Toto usnesení dnešní rozprava jsou příkladem dobré koordinace.
Diese Entschließung und die Aussprache heute sind Beispiele für eine gute Koordination.
Pane předsedající chtěla bych jen říci že dnešní rozprava odráží ochotu či spíše naléhání parlamentu plně se zapojit do tohoto procesu.
Herr Präsident! Ich möchte nur sagen, dass die Aussprache heute Nachmittag die Bereitschaft, ja sogar die Forderung des Parlaments, voll in diesen Prozess integriert zu sein, widerspiegelt.
Die heutige aussprache
Dnešní rozprava měla široký záběr pomůže nám navrhnout metodiku.
Die heutige Aussprache war umfassender und wird dazu beitragen, eine Methodik vorzuschlagen.
V neposlední řadě je dnešní rozprava úzce spojena s budoucností společné zemědělské politiky.
Nicht zuletzt ist die heutige Aussprache mit der Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik eng verknüpft.
Die heutige debatte
Písemně. dnešní rozprava o lesních požárech je vítaná.
Schriftlich. Wir begrüßen die heutige Debatte über die Waldbrände.
Dnešní rozprava je proto velice důležitá.
Die heutige Debatte ist daher sehr wichtig.
Andere satzbeispiele
O čem přesně je dnešní rozprava.
Worum geht es in der heutigen Debatte eigentlich?
EL paní předsedající dnešní rozprava se vyznačuje dvěma významnými charakteristikami.
EL Frau Präsidentin, die heutige Aussprache wird von zwei wichtigen Parametern bestimmt.
Proto věřím že dnešní rozprava nebude politickou manifestací.
Daher bin ich der Meinung, dass die heutige Aussprache keine politische Demonstration sein soll.
Dnešní rozprava je tudíž završením dlouhotrvajícího procesu.
Die heutige Aussprache kennzeichnet daher den Abschluss eines langen Prozesses.
Svědčí o tom dnešní rozprava.
Das zeigt auch die heutige Debatte.
Jediné řešení je dnešní rozprava.
Die einzige Lösung ist die heutige Aussprache.
To přesně dnešní rozprava ukazuje.
Genau das zeigt die heutige Debatte.
Myslím že dnešní rozprava to jen potvrdila.
Ich denke, diese Diskussion hat dies deutlich gezeigt.
Snad k tomu dnešní rozprava přispěje.
Vielleicht wird diese Aussprache heute Abend dazu beitragen.
Dnešní rozprava potvrdila že v evropském parlamentu v této otázce panuje shoda.
In der heutigen Aussprache wurde uns bestätigt, dass im Europäischen Parlament darüber Einigkeit herrscht.
Dnešní rozprava se netýká bezpečnosti silničního provozu.
Bei der heutigen Debatte geht es nicht um Straßenverkehrssicherheit.
PT paní předsedající dnešní rozprava se vyhýbá těm nejdůležitějším otázkám.
PT Frau Präsidentin! Diese Debatte, die wir hier führen, drückt sich vor den wichtigsten Themen.
Dnešní rozprava je toho výborným dokladem.
Die heutige Aussprache ist das perfekte Beispiel dafür.
Dnešní rozprava se oprávněně zaměřovala zejména na zákaz politické strany.
Die heutige Aussprache ging hauptsächlich um das Verbot der Partei und dies zu Recht.
Dnešní rozprava je o pravdě.
In der heutigen Debatte geht es um die Wahrheit.
Dnešní rozprava ukázala že finanční záležitosti využití rozpočtových zdrojů plánování otázka politické kontroly těchto nástrojů jsou záležitostmi navýsost politickými.
Die Aussprache heute hat gezeigt, dass Finanzfragen, der Einsatz von Haushaltsmitteln, Planung und die Frage der politischen Kontrolle der Instrumente hochpolitische Fragen sind.
Jsem přesvědčen že dnešní rozprava by měla být rozpravou o tom jak můžeme přispět k vyřešení problémů.
Ich glaube, dass es in der heutigen Debatte um die Frage gehen müsste, wie wir zur Lösung der Probleme beitragen können.
Dnešní rozprava je dalším krokem na cestě k vytvoření výsledné formy iniciativy evropských občanů.
Die heutige Aussprache ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Festlegung der endgültigen Form der Europäischen Bürgerinitiative.
Podle mého názoru byla dnešní rozprava velmi cennou hodnotnou předzvěstí dnešního zítřejšího zasedání evropské rady.
Meiner Ansicht nach war die heutige Debatte ein sehr wertvoller Rahmen für den Europarat heute und morgen.
Dnešní rozprava je pro bezpečnost cestujících kteří létají nad evropskou unií bezpochyby velice významná.
Die heutige Diskussion ist für die Sicherheit von Fluggästen, die Flüge in der Europäischen Union antreten, fraglos äußerst wichtig.
Myslím že dnešní rozprava je velmi důležitá pro budoucnost evropské unie budoucnost evropských občanů budoucnost eura.
Ich glaube, dass die heutige Aussprache für die Zukunft der Europäischen Union von sehr großer Bedeutung ist, für die Zukunft der europäischen Bürgerinnen und Bürger und für die Zukunft des Euro.
Domnívám se že dnešní rozprava ukázala že by to nebyl reálný cíl.
Ich glaube, dass die heutige Aussprache auch gezeigt hat, dass das kein realistisches Ziel wäre.

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.0753

"Dnešní rozprava" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr