DOBRÉ VŮLE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dobré Vůle in der Deutsch

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1229

guten willens (110) wohlwollens (5) guten absichten (1) guten willen (23) gutem willen (10) guter wille (5) wohlwollen (4)

Beispiele für die Verwendung Dobré Vůle in einem Satz und ihre Übersetzungen

Jako gesto dobré vůle vám ji nabízím jako prvnímu.
Als Zeichen meines guten Willens biete ich ihn Ihnen zuerst an.
Rád bych pomohl ale potřebuju ukázku dobré vůle.
Ich würde gern helfen, aber ich brauche ein Zeichen guten Willens.
No jejich vzájemný nedostatek dobré vůle vůči naší rodině není zcela neopodstatněný.
Gemeinsamer Mangel an Wohlwollen gegenüber unserer Familie ist vielleicht nicht ganz unberechtigt.
Podívejme se jestli nevytvoříme trochu dobré vůle.
Mal sehen, ob wir etwas Wohlwollen erzeugen können.
Des guten willens
Gesto dobré vůle. od otce synovi.
Eine Geste des guten Willens... von Vater zu Sohn.
Gesto dobré vůle.
Geste des guten Willens.
Andere satzbeispiele
Vždy to bylo gesto královy dobré vůle.
Sie war immer eine Geste des königlichen Wohlwollens.
Prosím přijměte naši humanitární pomoc jako gesto dobré vůle.
Akzeptiert unsere Geschenke als Zeichen unserer guten Absichten.
Jako projev naší dobré vůle.
Als Zeichen unseres guten Willens.
Poslal jsem dary dobré vůle.
Ich sandte Geschenke guten Willens.
Ukaž gesto dobré vůle.
Sie müssen guten Willen zeigen.
Je to velké riziko ale gesto dobré vůle.
Ein gewisses Risiko ist dabei, doch wir zeigen guten Willen.
Toho se dosahuje kombinací dobré vůle kompromisů dobré diplomacie jasného vedení.
Das erreicht man mit einer Mischung aus gutem Willen, Kompromissbereitschaft, guter Diplomatie und Führungskraft.
Je to tradičně znak dobré vůle.
Das ist traditionell ein Zeichen guten Willens.
Věřím že vaše gesto dobré vůle bude přiměřeně oceněné velvyslanče.
Ich bin sicher, Ihr guter wille wird erkannt werden, Botschafter.
Mezi inteligentními bytostmi dobré vůle.
Unter intelligenten Lebensformen guten Willens.
Bojím se že v tomhle městě na to není dost dobré vůle.
Ich bezweifle, daß es genug guten Willen in dieser Stadt gibt.
S jistou dávkou dobré vůle by se to mohlo podařit.
Mit etwas gutem Willen hätte man das tun können.
Ukázal jsem ti lidi dobré vůle.
Ich zeigte Dir Menschen guten Willens.
Moskva by to jistojistě brala jako projev dobré vůle.
Moskau würde das bestimmt als ein Zeichen von gutem Willen anerkennen.
Vy jste si to celé naplánoval využil naší dobré vůle abyste dosáhl svého cíle.
Sie planten das alles und nutzten unseren guten Willen für lhren Erfolg.
S přibývajícím bohatstvím trpaslíků se jejich zásoba dobré vůle tenčila.
Während der Wohlstand der Zwerge wuchs, verringerte sich ihr guter Wille zusehends.
Myslím že pramen lásky dobré vůle opory v pochybnostech vysychá.
Ich denke, der Vorrat an Liebe und gutem Willen... und der Vertrauensbonus ist ausgeschöpft.
Bojím se že v tomhle městě na to není dost dobré vůle.
Ich bezweifle, dass es genug guten Willen in dieser Stadt gibt.
Jako gesto dobré vůle.
Eine Geste, die unseren guten Willen zeigt.
V jednáních WTO musíme ukázat větší porozumění vůči ostatním více dobré vůle.
In den WTO-Verhandlungen müssen wir mehr Verständnis für andere und mehr Wohlwollen zeigen.
Vaše práce závisí na křehké rovnováze dobré vůle kterou musím udržovat.
Ihre Arbeit beruht auf der zarten Balance des guten Willens, die ich beibehalten muss.
Jako projev dobré vůle.
Als Zeichen des guten Willens.
Jako gesto dobré vůle.
Als Geste des guten Willens.
Polovina jako gesto dobré vůle pro paní fowlerovou druhá polovina pro nás.
Die Hälfte als eine Geste des guten Willens für Mrs. Fowler, die andere Hälfte für uns.

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1229

Wort für wort übersetzung


"Dobré vůle" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr