DOBY PLATNOSTI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Doby Platnosti in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1194

laufzeit (24) gültigkeitsdauer (79) geltungsdauer (37) gültigkeit (4)

Beispiele für die Verwendung Doby Platnosti in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gültigkeitsdauer ( doby platnosti )
Došlo k tomuto použití během prodloužené doby platnosti;
Während der verlängerten Gültigkeitsdauer verwendet wurde;
K zajištění stejné doby platnosti všech licencí musí být termín pro podání nabídek považován za den počátku platnosti licence.
Damit alle Lizenzen die gleiche Gültigkeitsdauer haben, gilt der Schlusstermin für die Angebotsabgabe als Anfangstermin der Lizenzgültigkeit.
Geltungsdauer ( platnost , dobu , použitelnost )
Po skončení jejich doby platnosti vrátí dovozce kontrolní doklady vydávajícím orgánům.
Der Einführer gibt die Überwachungsdokumente nach Ablauf ihrer Geltungsdauer der ausstellenden Behörde zurück.
Plán monitorování v souladu s přílohou VII včetně návrhu doby monitorování ; doba monitorování se může od navrhované doby platnosti souhlasu lišit;
Einen Überwachungsplan gemäß Anhang VII einschließlich eines Vorschlags für den Zeitraum, für den der Überwachungsplan gelten soll; dieser Zeitraum kann ein anderer sein als die vorgeschlagene Geltungsdauer der Zustimmung;
Der gültigkeitsdauer ( platnost , dobu , použitelnost )
Během doby platnosti stálého nabídkového řízení organizují intervenční agentury zvláštní nabídková řízení.
Die Interventionsstelle führt während der Gültigkeitsdauer der Dauerausschreibung Einzelausschreibungen durch.
Intervenční agentura během doby platnosti stálého nabídkového řízení vyhlašuje jednotlivá nabídková řízení.
Die Interventionsstelle führt während der Gültigkeitsdauer der Dauerausschreibung Einzelausschreibungen durch.
Der laufzeit ( platnost , dobu , použitelnost )
Zveřejněné nabídkové řízení lze pozměnit nebo nahradit během doby platnosti stálého nabídkového řízení.
Die Bekanntmachung kann während der Laufzeit der Dauerausschreibung geändert oder ersetzt werden.
Zrušení prodloužení doby platnosti.
Widerruf der Verlängerung der Laufzeit.
Der geltungsdauer ( platnost , dobu , použitelnost )
Kterým se mění rozhodnutí97/788/ES ohledně doby platnosti.
Zur Änderung der Entscheidung 97/788/EG hinsichtlich der Geltungsdauer.
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory podle doby platnosti vnitrostátního předpisu.
Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: entsprechend der geltungsdauer der nationalen rechtsvorschrift.
Andere satzbeispiele
Během doby platnosti stálého nabídkového řízení zahajuje intervenční agentura jednotlivá nabídková řízení.
Die Interventionsstelle führt während der Gültigkeitsdauer der Dauerausschreibung Einzelausschreibungen durch.
Doby platnosti licencí;
Die Gültigkeitsdauer der Lizenzen;
Pokud příslušný subjekt přijal kladné rozhodnutí o prodloužení doby platnosti první licence.
Hat die zuständige Stelle beschlossen, die Gültigkeitsdauer der ersten Lizenz zu verlängern,
Pro stanovení doby platnosti osvědčení se použije čl. 23 odst.
Für die Bestimmung der Gültigkeitsdauer der Lizenz gilt Artikel 23 Absatz 1.
Omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let;
Begrenzung der Gültigkeitsdauer auf weniger als 10 Jahre;
Za třetí byla vyjasněna pravidla týkající se doby platnosti výslovného souhlasu.
Der dritte Vorschlag betrifft die genauere Bestimmung der Gültigkeitsdauer der ausdrücklichen Zustimmung.
Pokud je žádost o prodloužení doby platnosti stanovené v článku zamítnuta licence se nevydá.
Wurde der Antrag auf Verlängerung der in Artikel 7 genannten Gültigkeitsdauer abgelehnt, so wird die Lizenz nicht erteilt.
Žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení se podává nejpozději dva roky před uplynutím doby platnosti osvědčení.
Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines bereits erteilten Zertifikats ist spätestens zwei Jahre vor Ablauf des Zertifikats zu stellen.
B žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení musí obsahovat podrobné údaje uvedené v odst. písm. d kopii již uděleného osvědčení.;
Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines bereits erteilten Zertifikats enthält die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Angaben und eine Kopie des bereits erteilten Zertifikats.
Žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení se podává u příslušného orgánu dotyčného členského státu.;
Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Zertifikats ist bei der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats zu stellen.
Kdokoli může předložit žádost o zrušení prodloužení doby platnosti orgánu odpovědnému podle vnitrostátních právních předpisů za zrušení odpovídajícího základního patentu.
Jede Person kann einen Antrag auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit bei der nach einzelstaatlichem Recht für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents zuständigen Stelle einreichen.
Pro účely výpočtu doby platnosti osvědčení se přihlédne k předběžnému prvnímu povolení k uvedení na trh jen tehdy následuje-li
Bei der Berechnung der Laufzeit des Zertifikats wird eine erste vorläufige Genehmigung für das Inverkehrbringen nur dann berücksichtigt, wenn
Před uplynutím doby platnosti potvrzení se exemplář musí vrátit do členského státu ve kterém je evidován;
Das Exemplar muss vor Ablauf der Geltungsdauer der Bescheinigung in den Mitgliedstaat zurückgebracht werden, in dem es registriert ist;
O finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO o výzkumném fondu pro uhlí ocel.
Über die finanziellen Folgen des Ablaufs der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags und über den Forschungsfonds für Kohle und Stahl.
Za první rok doby platnosti odrůdového práva společenství do 60 dnů od data udělení práva.
Für das erste Jahr der Laufzeit des Gemeinschaftlichen Sortenschutzes: innerhalb von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt der Gewährung des Sortenschutzes und.
Společenství maroko spolupracují během doby platnosti dohody při sledování vývoje stavu zdrojů v marockých rybolovných oblastech.
Die Gemeinschaft und Marokko beobachten während der Laufzeit des Abkommens gemeinsam die Entwicklung der Bestandslage in den marokkanischen Gewässern.
Společenství mauritánie spolupracují během doby platnosti dohody s cílem sledovat některé problémy týkajících se vývoje zdrojů v rybolovných oblastech mauritánie.
Die Gemeinschaft und Mauretanien beobachten während der Laufzeit des Abkommens gemeinsam bestimmte Aspekte der Entwicklung der Bestandslage in den mauretanischen Gewässern.
Vydávající subjekt potvrdí prodloužení doby platnosti v licenci ve výpisech z licence provede v nich nezbytné úpravy.
Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Lizenz wird von der erteilenden Stelle durch einen entsprechenden Vermerk auf der Lizenz und gegebenenfalls auf den Teillizenzen kenntlich gemacht.
Každý vývozce oznámí komisi jakoukoli změnu k níž došlo během doby platnosti povolení pokud jde o údaje uvedené v odstavci.
Jeder Ausführer teilt der Kommission alle während der Geltungsdauer der Lizenz hinsichtlich der nach Absatz 2 mitgeteilten Daten eingetretenen Änderungen mit.
Po skončení doby platnosti tohoto nařízení zůstávají programy podpor které jsou vyňaty podle tohoto nařízení vyňaty ještě po přechodné období šesti měsíců.
Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben die danach freigestellten Beihilferegelungen noch während einer Anpassungsfrist von sechs Monaten freigestellt.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1194

Siehe auch


doby platnosti licence
gültigkeitsdauer der lizenz geltungsdauer der lizenz der laufzeit der konzession
uplynutí doby platnosti zápisu
ablaufs der eintragung
své doby
seiner zeit der zeit war
zkušební doby
probezeit des versuchszeitraums
doba platnosti
gültigkeitsdauer geltungsdauer laufzeit
dobu platnosti
gültigkeitsdauer geltungsdauer laufzeit
dobou platnosti
gültigkeitsdauer geltungsdauer für die dauer der geltung laufzeit
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr