DOKUMENTECH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dokumentech in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1791

Beispiele für die Verwendung Dokumentech in einem Satz und ihre Übersetzungen

Papieren ( papíry , dokumenty , doklady )
Ale odpověď musí být v těch dokumentech takže je potřebujeme kvůli motivu.
Aber die Antwort muss in diesen Papieren sein, also brauchen wir sie für ein Motiv.
V těch dokumentech jsou místa data.
Und auf diesen Papieren sind Orte und Daten verzeichnet.
Až do včerejška ten muž Willie Mays neexistoval v žádných historických dokumentech.
Bis gestern existierte dieser Mann, Willie Mays, in keinem einzigen historischen Dokument.
Informace byly v těch dokumentech.
Die standen im Dokument.
Den dokumenten
Stovky dobrovolníků pracuje na dokumentech které nám lidé posílají.
Hunderte Freiwillige arbeiten an den Dokumenten, die man uns schickt.
V dokumentech k Lisabonské strategii se však o takovém přístupu žádná zmínka nenachází.
In den Dokumenten zur Lissabon-Strategie findet sich hierzu aber nicht der Hauch eines Ansatzes.
Der unterlagen
Proč jsem to nenašel v dokumentech.
Warum finde ich es nicht in der unterlagen?
Jsou tam věci co v dokumentech nenajdeš.
Es gibt Dinge, die stehen nicht in den Unterlagen.
Andere satzbeispiele
O jakých dokumentech to mluvíte.
Von was für Dokumenten reden Sie?
O jakých dokumentech to mluvíte!
Von welchen Dokumenten reden Sie?
To číslo sociálního zabezpečení na těchto dokumentech... je falešné.
Die Sozialversicherungsnummer auf diesen Unterlagen... ist gefälscht.
V těchto dokumentech diskusích převládá přístup horizontální politiky.
In diesen Dokumenten und Beratungen dominiert ein horizontaler Politikansatz.
Vezměte si náš pozměňovací návrh 44 o důvěrných dokumentech.
Nehmen wir Änderungsantrag 44 zu klassifizierten Dokumenten.
Nemůžu se hrabat v dokumentech. Slíbil jsem Giacomovi že jej provedu po Hambury.
Ich kann nicht über Dokumente brüten, ich habe Giacomo einen Spaziergang versprochen.
Zpráva kterou předložila Komise obsahuje mnoho komparativních parametrů které v předešlých dokumentech scházely.
Der von der Kommission vorgelegte Bericht enthält zahlreiche Vergleichsparameter, die in vorangegangenen Dokumenten fehlten.
V těchto dokumentech se odráží specifický charakter vztahu mezi Evropou Afrikou.
Diese Dokumente spiegeln den besonderen Charakter der Beziehungen zwischen Europa und Afrika wider.
Je v těch dokumentech zmínka o tom z jaké hloubky ten vzorek je.
Weisen diese Dokumente darauf hin, aus welcher Tiefe es kam?
Tohle je všechno v těch dokumentech.
Das alles steht in diesen Dokumenten.
Plete si čísla v důležitých dokumentech.
Er verwechselt Zahlen auf wichtigen Dokumenten.
O kolika dokumentech tady mluvíme.
Um wie viele Dokumente geht es?
Používali je všude ve svých dokumentech.
Sie nutzten die Symbole in all ihren Dokumenten.
V techto dokumentech je napsano ze zadna vlada nam nemuze vzit nase prava.
Diese Dokumente besagen, dass keine Regierung uns unserer natürlichen Rechte berauben kann.
Žádne záznamy žádne stopy po dokumentech.
Keine Akten, keine belastenden Dokumente.
Z tohoto důvodu jsem příznivcem užívání biometrických údajů v cestovních pasech dalších dokumentech.
Ich begrüße daher die Verwendung biometrischer Daten in Pässen und anderen Dokumenten.
Otevřít v nových dokumentech.
In neuen Dokumenten öffnen.
Jejich jméno na těch dokumentech není.
Deren Name taucht auf keinem dieser Dokumente auf.
Já ale nevím co by v těch dokumentech mělo být.
Ich bin mir nicht sicher... was das für Dokumente sein sollten.
Ale v dokumentech o tom budou zmínky !
Aber in den Papieren werden sie erwähnt,
V dokumentech se zapomnělo na nějaká jména.
Einige Namen wurden in einem Dokument nicht erwähnt.
Nechtějí abych viděla něco v dokumentech které vám ukradl ten hacker.
Weil ich etwas in den Dokumenten nicht sehen darf, die die Hacker dir gestohlen haben.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1791

Siehe auch


v našich dokumentech
in unseren dokumenten

"Dokumentech" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr