DOPORUČENÍ KOMISE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Doporučení Komise in der Deutsch

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.084

Beispiele für die Verwendung Doporučení Komise in einem Satz und ihre Übersetzungen

Rada může na doporučení komise podat dotyčnému členskému státu nezbytná doporučení.
Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten.
Doporučení komise ze dne 22.
Empfehlung der Kommission vom 22.
S ohledem na doporučení komiseKOM(2005)0141.
In Kenntnis der Empfehlung der Kommission KOM(2005)0141.
S ohledem na doporučení komise.
Nach Kenntnisnahme von der Empfehlung der Kommission.
Andere satzbeispiele
Na základě těchto zpráv rada na doporučení komise kvalifikovanou většinou zhodnotí.
Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Berichte auf Empfehlung der Kommission mit qualifizierter Mehrheit.
Doporučení komise podporující námořní dopravu přijímání školení námořníků 11.
Empfehlungen der Kommission zur Förderung der Einstellung und Ausbildung von Seeleuten sowie des Seeverkehrs 11.
Doporučení komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku;
Die Empfehlungen der Kommission zur Festlegung von Leitlinien für die Beurteilung der Produktsicherheit.
Rada dne 11. prosince přijala doporučení komise.
Der Rat schloss sich den Empfehlungen der Kommission am 11. Dezember an.
Ve smyslu doporučení komise2003/361/ES úř. věst. l 124 20.5.2003s. 36.
Gemäß der Bedeutung der Empfehlungen der Kommission 2003/361/EG ABl.
Podpořit provádění doporučení komise k využívání derivátů zjednodušeného prospektu.
Förderung der Umsetzung der Empfehlungen der Kommission zur Verwendung von Derivaten und des vereinfachten Prospekts;
Proto vítám doporučení komise k zahájení jednání o uzavření těchto dohod.
Deshalb begrüße ich die Empfehlung der Kommission, die Verhandlungen zum Abschluss dieser Abkommen aufzunehmen.
Písemně. HU doporučení komise podporuji z několika důvodů.
Schriftlich.-(HU) ich unterstütze den Vorschlag der Kommission aus mehreren Gründen.
Rada podá stanovisko k programu na doporučení komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 109c.
Der Rat gibt, auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Ausschusses nach Artikel 109 c, eine Stellungnahme zu dem Stabilitätsprogramm ab.
Nakonec se paní předsedající ve zprávě pojednává o doporučení komise ve věci omezení občanskoprávní odpovědnosti účetních.
Schließlich, Frau Präsidentin, befasst sich der Bericht mit der Empfehlung der Kommission in Bezug auf die Einschränkung der zivilrechtlichen Haftung von Abschlussprüfern.
Rada podá stanovisko k programu na doporučení komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 109c.
Der Rat gibt auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Ausschusses nach Artikel 109 c eine Stellungnahme zu dem Konvergenzprogramm ab.
S ohledem na doporučení komise ze dne 24. dubna 2003 o hlavních směrech hospodářských politik členských států společenství pro období 2003-2005 KOM(2003)0170.
In Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 24. April 2003 für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft(im zeitraum 2003-2005) KOM(2003)0170.
Navrhuji proto využít při hlasování doporučení evropské asociacie ochrany rostlin případně v prvním čtení nepodpořit zprávy 347 359 ponechat vyvážené doporučení komise.
Deshalb schlage ich vor, bei der Abstimmung die Empfehlungen des Europäischen Pflanzenschutzverbands zu berücksichtigen bzw. als Alternative dazu in der ersten Lesung die Berichte und nicht anzunehmen und die ausgewogenen Vorschläge der Kommission beizubehalten.
Rada na doporučení komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 114 vydá k programu stanovisko.
Der Rat gibt, auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Ausschusses nach Artikel 114, eine Stellungnahme zu dem Stabilitätsprogramm ab.
Vyzývá členské státy aby na doporučení komise přijaly národní plány pro mnohojazyčnost kulturní rozmanitost;
Fordert die Mitgliedstaaten auf, der Empfehlung der Kommission zu folgen und einzelstaatliche Pläne zugunsten der Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt auszuarbeiten;
L 124 20.5.2003s. 36 doporučení komise ze dne. května 2003 o definici mikropodniků malých středních podniků2003/361/ES.
L 124 vom 20.5.2003, S. 36, Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen,
Doporučení komise po výročním přezkoumání operačního programu doplní se pouze v případě významné změny ve srovnání s předchozí zprávou.
Empfehlungen der Kommission im Anschluss an die jährliche Überprüfung des operationellen Programms nur bei signifikanten Änderungen seit dem vorangegangenen Bericht auszufüllen.
Konečně se chci zeptat kolik zemí může říci že splnily doporučení komise zejména co se týče směrnice o povodních.
Abschließend möchte ich noch fragen, wie viele Länder von sich behaupten können, dass sie die Empfehlungen der Kommission, vor allem in Verbindung mit der Richtlinie über Hochwasserrisiken, auch tatsächlich umgesetzt haben?
Základní strategické cíle hlavní prvky doporučení komise o digitalizaci kulturního materiálu jeho dostupnosti on-line uchovávání digitálních záznamů;
Die grundlegenden strategischen Ziele sowie die wesentlichen Punkte der Empfehlung der Kommission zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung;
Zpráva podle potřeby musí poskytnout popis způsobu jakým členský stát provedl doporučení komise během předchozího ročníhopřezkoumání programu.
Gegebenenfalls ist im Bericht zu beschreiben, wie der Mitgliedstaat die bei der vorangegangenen jährlichen Überprüfung des Programms abgegebenen Empfehlungen der Kommission umgesetzt hat.
Rada na doporučení komise vypracuje návrh hlavních směrů hospodářských politik členských států unie podá o tom zprávu evropské radě.
Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen Rat hierüber Bericht.
Znění doporučení komise z roku 2003 vzor prohlášení lze najít nastraně 32 dále.
Der Text der Empfehlung der Kommission aus dem Jahr 2003 und das Muster für eine Erklärung sind auf S. 32 ff. abgedruckt.
Rada na doporučení komise přijme evropská rozhodnutí doporučení uvedená v odstavcích až 11.
Der Rat erlässt auf Empfehlung der Kommission die Europäischen Beschlüsse und Empfehlungen nach den Absätzen 8 bis 11.
Oplátkou byl na doporučení komise evropské centrální banky aktivován koordinovaný evropský mechanismus pro pomoc řecku.
Im Gegenzug wurde, entsprechend den Empfehlungen der Kommission und der Europäischen Zentralbank, der koordinierte europäische Mechanismus für Hilfeleistungen an Griechenland aktiviert.
Doporučení komise budou muset zajistit soulad se všemi ostatními strategickými dokumenty za navrhování řešení však ponese hlavní zodpovědnost daná země.
Die Empfehlungen der Kommission werden die Konsistenz mit allen anderen strategischen Dokumenten gewährleisten müssen, aber das jeweilige Land wird die Hauptverantwortung für das Vorschlagen umzusetzender Lösungen tragen.
Opatření se týkají malých podniků definovaných v doporučení komise ze dne. dubna 1996 úř. věst.
Die Maßnahmen betreffen kleine Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Kommission vom 3.4.1996 ABl.

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.084

Siehe auch


doporučení evropské komise
empfehlung der europäischen kommission
doporučení komise ze dne
empfehlung der kommission vom 6.
doporučení rady
empfehlung des rates
evropská komise
europäische kommission
sdělení komise
mitteilung der kommission
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr