DOSTUPNÝCH INFORMACÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dostupných Informací in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.1277

verfügbaren informationen (96) vorliegenden informationen (21) der verfügung stehenden informationen (11) zugänglicher informationen (2) die verfügbaren angaben (2) verfügbarer informationen (7) verfügbare informationen (3)

Beispiele für die Verwendung Dostupných Informací in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verfügbaren informationen
Stávající základní úrokové sazby ECB jsou při zohlednění všech dostupných informací analýz odpovídající.
Das aktuelle Leitzinsniveau der EZB ist unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen und Analysen angemessen.
Složky v písmenech b c podle veřejně dostupných informací.
Die Elemente nach den Buchstaben b und c aufgrund der öffentlich verfügbaren Informationen.
Vorliegenden informationen
Pokud kterákoli ze stran dojde na základě dostupných informací k závěru že je tato dohoda obcházena může požádat druhou
Ist eine Vertragspartei aufgrund der ihr vorliegenden Informationen der Auffassung, dass dieses Abkommen umgangen wird, so kann sie die
Pokud společenství dojde na základě dostupných informací k závěru že je tato dohoda obcházena může požádat rusko o konzultace jež musí být zahájeny okamžitě.
Gelangt die Gemeinschaft aufgrund der ihr vorliegenden Informationen zu der Auffassung, dass dieses Abkommen umgangen wird, so kann sie Russland um Konsultationen ersuchen, die dann unverzüglich abgehalten werden.
Den verfügbaren informationen
Držel jsem se standartních postupů na základě tehdy dostupných informací.
Ich habe nach Vorschrift gehandelt, basierend auf den verfügbaren Informationen.
Podle dostupných informací se její uvedení do provozu plánuje do konce roku 2009.
Den verfügbaren Informationen zufolge soll das Vorhaben bis Ende 2009 eingeleitet werden.
Der vorliegenden informationen
Na základě dostupných informací nelze ovšem vyloučit že lze španělské právo vykládat v souladu se směrnicemi.
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist allerdings nicht auszuschließen, dass das spanische Recht richtlinienkonform ausgelegt werden kann.
Na základě dostupných informací se komise domnívá že uvedená podpora poskytnutá výrobě společnosti ELVO nemůže být shledána slučitelnou se společným trhem.
Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen ist die Kommission der Ansicht, dass möglicherweise die gesamte Beihilfe für die Produktion von ELVO nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.
Andere satzbeispiele
Četnost jiných vedlejších účinků přípravku cyanokit nelze stanovit na základě aktuálně dostupných informací.
Die Häufigkeit weiterer Nebenwirkungen von Cyanokit kann mit den derzeit verfügbaren Informationen nicht abgeschätzt werden.
Potřebujeme mezi občany vytvořit povědomí o využívání nyní dostupných informací.
Wir müssen bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein für die Nutzung der derzeit verfügbaren Informationen schaffen.
Přezkoumání registrace se provádí na základě všech dostupných informací.
Die Überprüfung einer Registrierung wird auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen durchgeführt.
Komise provedla hodnocení finančních důsledků na základě dostupných informací.
Die Kommission hat eine Prüfung der finanziellen Auswirkungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen durchgeführt.
Na základě dostupných informací je rozhodnutí správné.
Gemäß den vorliegenden Fakten ist diese Entscheidung richtig.
Po posouzení všech dostupných informací analýz se rada guvernérů rozhodla snížit základní úrokové sazby ECB o dalších 75 bazických bodů.
Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen und Analysen beschloss der EZB-Rat daher, die EZB-Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte zu senken.
Zveřejňování všech dostupných informací o perzistentních organických znečišťujících látkách berouc v úvahu čl. odst.;
Die Bereitstellung aller verfügbaren Informationen über persistente organische Schadstoffe für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung des Artikels 9 Absatz 5.
Poskytování veřejně dostupných informací o vnitrostátních regulačních opatřeních týkajících se cílů úmluvy.
Die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Informationen über Rechtsvorschriften, die für die Ziele des Übereinkommens von Belang sind,
Ukazatele evropské biologické rozmanitosti srovnávací základ biologické rozmanitosti EU z roku 2010 vycházejí z nejlepších dostupných informací.
Die europäischen Biodiversitätsindikatoren und das EU-Referenzszenario für Biodiversität 2010 beruhen auf den bestmöglichen verfügbaren Informationen.
Vyplývá-li z dostupných informací že dochází k obcházení této dohody bude společenství konzultovat srbsko v souladu s článkem.
Lassen die verfügbaren Angaben darauf schließen, dass dieses Abkommen umgangen wird, so konsultiert die Gemeinschaft Serbien gemäß Artikel 8.
V naléhavých případech může komise po prověření situace na základě všech dostupných informací rozhodnout aby se stanovení předem pozastavilo na dobu nanejvýš tří pracovních dnů.
Im Dringlichkeitsfall kann die Kommission nach Prüfung der Marktlage anhand aller ihr vorliegenden Informationen die Aussetzung der Vorausfestsetzung während höchstens drei Arbeitstagen beschließen.
Výměny dostupných informací o krátkodobých střednědobých vyhlídkách prognózách výroby spotřeby obchodu.
Austausch verfügbarer Informationen über die kurz- und mittelfristigen Aussichten und Vorausschätzungen für Produktion, Verbrauch und Handel.
Dostupných informací o rizicích pro lidské zdraví nebo životní prostředí vyplývajících z použití alternativních látek nebo technologií.
Verfügbare Informationen über die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt von Alternativstoffen oder-technologien.
Na základě uvedených informací dalších dostupných informací vypracuje komise rozvahu společenství týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu za
Auf der Grundlage dieser und anderer verfügbarer Informationen erstellt die Kommission eine gemeinschaftliche Bilanz des Marktes für Ethylalkohol landwirtschaftlichen
Na příslušné úrovni výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty například s budoucím evropským institutem pro rovnost žen mužů.
Auf geeigneter Ebene mit entsprechenden europäischen Einrichtungen, wie beispielsweise einem künftigen Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen, verfügbare Informationen auszutauschen.
Tato zpráva vychází z analýzy provedené komisí zhodnocení výročních souhrnných zpráv členských států uvedených v článku 12 veškerých dalších dostupných informací.
Der Bericht stützt sich auf die Analyse und Beurteilung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Jahresberichte gemäß Artikel 12 und sonstiger verfügbarer Informationen durch die Kommission.
Tato zpráva vychází z analýzy provedené komisí zhodnocení souhrnných zpráv členských států uvedených v článku 12 veškerých dalších dostupných informací.
Der Bericht stützt sich auf die Analyse und Beurteilung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Berichte gemäß Artikel 12 und sonstiger verfügbarer Informationen durch die Kommission.
Údaje získané z výrobního odvětví společenství byly pokud možno ověřeny na základě jiných dostupných informací statistické údaje údaje z předchozích antidumpingových šetření atd.;
Die Daten vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft wurden soweit wie möglich anhand anderer verfügbarer Informationen überprüft statistische Daten, Daten aus vorherigen Antidumpinguntersuchungen usw.
Na základě dostupných informací literárních rešerší se jeví že k podávání gabapentinu se nepojí žádné významné problémy týkající se bezpečnosti.
Aufgrund der verfügbaren Informationen und nach einer Literaturrecherche scheint die Verabreichung von Gabapentin mit keinen größeren Sicherheitsproblemen verbunden zu sein.
Podle dostupných informací kanada spojené státy americké uvalily omezení na dovozy čínských zapalovačů z důvodu bezpečnosti.
Den verfügbaren Informationen zufolge haben Kanada und die USA aus Sicherheitsgründen bedeutende Beschränkungen für chinesische Feuerzeuge eingeführt.
Na základě dostupných informací tedy musíme připustit že je zde stále co dělat zlepšovat zároveň však zaznamenáváme pozitivní věci vývoj.
Basierend auf den verfügbaren Informationen müssen wir daher zugeben, dass es noch viel zu tun und zu verbessern gibt. Zugleich sehen wir jedoch auch positive Dinge und Entwicklungen.
Vzhledem k tomu že na základě dostupných informací je nezbytné rozšířit oblast aplikace látek chinolin8olbis(chinolin8ol)sulfát;
Nach den verfügbaren Informationen ist das Anwendungsgebiet von 8-Quinolinol und seines Sulfats zu erweitern.

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.1277

Siehe auch


podle dostupných informací
den verfügbaren informationen zufolge nach den vorliegenden informationen ausgehend von den verfügbaren informationen
veřejně dostupných informací
öffentlich zugänglichen information der öffentlich verfügbaren informationen
dalších dostupných informací
sonstiger verfügbarer informationen anderer verfügbarer informationen weitere verfügbare informationen
na základě dostupných informací
auf der grundlage der verfügbaren informationen anhand der verfügbaren informationen anhand der vorliegenden informationen auf der grundlage der vorliegenden informationen
výměny informací
informationsaustausch austausch von informationen austauschs von informationen

S Synonyme von "dostupných informací"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr