DOTYČNÝCH ZEMÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dotyčných Zemí in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0896

Beispiele für die Verwendung Dotyčných Zemí in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bylo zjištěno že během doby šetření existoval v každé z dotyčných zemí pouze jeden výrobce vyvážející do společenství.
Die Untersuchung ergab, dass im UZ in den beiden betroffenen Ländern jeweils nur ein Hersteller AHF in die Gemeinschaft ausführte.
Na počátku hospodářského roku předběžná množství surového cukru která mají být dovezena z jednotlivých dotyčných zemí;
Zu Beginn des Wirtschaftsjahres, die Mengen an Rohzucker, die voraussichtlich aus den verschiedenen betroffenen Ländern eingeführt werden.
Komise bude pravidelně zveřejňovat seznam dotyčných zemí v řadě c úředního věstníku evropských společenství;
Die Kommission veröffentlicht regelmäßig eine Liste der betreffenden Länder in der Serie C des Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften;
Celní orgány dotyčných zemí si vzájemně poskytují všechny informace které mají k dispozici které jsou potřebné pro prověření řádného provádění úmluvy.
Die Zollbehörden der betreffenden Länder leiten einander alle verfügbaren Auskünfte zu, die für die Überprüfung der ordnungsgemässen Anwendung des Übereinkommens erforderlich sind.
Den betroffenen ländern
Dovozy do společenství z dotyčných zemí.
Einfuhren aus den betroffenen Ländern in die Gemeinschaft.
Dovozu potaše z dotyčných zemí do společenství;
Kaliumchlorideinfuhren aus den betroffenen Ländern in die Gemeinschaft.
Andere satzbeispiele
Součástí tohoto procesu jsou také rozsáhlé hodnotící návštěvy dotyčných zemí.
Dazu werden sie in den betreffenden Ländern umfangreiche Bewertungen vor Ort durchführen.
Dovozy z dotyčných zemí.
Einfuhren aus dem betroffenen Land.
Výkonnost vývozu dotyčných zemí byla různá.
Die Ausfuhrleistungen der betroffenen Länder variierte.
Norsko je téměř úplně kryto dovozem z dotyčných zemí.
Die Einfuhren aus den betroffenen Ländern beherrschen den norwegischen Markt fast völlig.
Dovoz barevných obrazovek z dotyčných zemí do společenství.
Einfuhren von 14-Inch-Röhren aus den betroffenen Ländern in die Gemeinschaft.
Dovozy z dotyčných zemí.
Einfuhren aus den betroffenen Ländern.
Dovozy polyesterových střižových vláken z dotyčných zemí do společenství.
PSF-EINFUHREN AUS DEN BETROFFENEN LÄNDERN IN DIE GEMEINSCHAFT.
Účinek dumpingových dovozů z dotyčných zemí.
AUSWIRKUNGEN DER GEDUMPTEN EINFUHREN AUS DEN BETROFFENEN LÄNDERN.
Tato vojenská operace EU bude ízena za konzultace s orgány dotyčných zemí.
Die militärische Operation der EU wird in Abstimmung mit den Regierungen der betroffenen Länder durchgeführt.
Analýza situace vyvážejících výrobců z dotyčných zemí.
Analyse der Lage der ausführenden Hersteller in den betroffenen Ländern.
Kumulativní odhad dovozu z dotyčných zemí.
Kumulative Bewertung der Einfuhren aus den betroffenen Ländern.
Objem dovozu pocházejícího z dotyčných zemí se vyvíjel následovně.
Das Volumen der Einfuhren mit Ursprung in den betroffenen Ländern entwickelte sich wie folgt.
Tabulka objem dovozu z dotyčných zemí do společenství pramen eurostat.
Tabelle 2: Volumen der Einfuhren aus den betroffenen Ländern in die Gemeinschaft.
Tabulka podíl dovozu z dotyčných zemí na trhu společenství pramen.
Tabelle 3: Marktanteil der Einfuhren aus den betroffenen Ländern in die Gemeinschaft.
Strukturální slabiny dotyčných zemí se tím neodstraní.
Die strukturellen Schwächen der fraglichen Länder beseitigt es nicht.
Cel ostatních poplatků které mají být zaplaceny s ohledem na nejvyšší daňové zatížení používané v jedné z dotyčných zemí.
Die zu erhebenden Zölle und sonstigen Abgaben unter Zugrundelegung des höchsten in den betreffenden Ländern anwendbaren Satzes.
V každém příhraničním regionu se zřizuje smíšený výbor pro spolupráci skládající se ze zástupců dotyčných zemí včetně zástupců regionálních místních ze zástupců společenství.
Für die jeweils beteiligte Grenzregion wird ein Gemischter Kooperationsausschuß gebildet, der sich aus Vertretern der betreffenden Länder sowie regionalen oder lokalen Vertretern und Vertretern der Kommission zusammensetzt.
Uvedená společnost však nedovážela AHF z dotyčných zemí ale pouze z jiných třetích zemí.
Allerdings führte dieses Unternehmen keine AHF aus den betroffenen Ländern, sondern nur aus einem anderen Drittland ein.
Odhlédneme-li od deficitu v zastoupení dotyčných zemí je zde další věc která vyžaduje naši okamžitou pozornost.
Abgesehen von dem Mangel an Vertretung der betroffenen Länder gibt es ein weiteres Element, das, wie ich finde, sofortiger Aufmerksamkeit bedarf.
Na žádost dotyčných zemí rada ve složení pro hospodářské finanční věci rozhodla v listopadu poskytnout maďarsku podporu platební bilanci ve výši 6,5 miliard EUR.
Auf Wunsch der betroffenen Länder hat der ECOFIN-Rat entschieden, im November Zahlungsbilanzhilfe für Ungarn von bis zu 6,5 Milliarden EUR zu leisten.
Cenový tlak ze strany dotyčných zemí tedy přispíval ke zhoršování výnosnosti výrobního odvětví společenství.
Somit trug der von den betroffenen Ländern ausgeübte Preisdruck zur Verschlechterung der Rentabilität des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft bei.
Celkový dovoz z dotyčných zemí se během zvažovaného období snížil přibližně o 32.
Die Einfuhren aus den betroffenen Ländern gingen im Bezugszeitraum insgesamt um rund 32% zurück.
Aby bylo možné posoudit význam těchto vývozů je třeba poznamenat že vývozy dotyčných zemí do společenství během OŠ přibližně odpovídají jejich vývozu do norska.
Bei der Beurteilung dieser Ausfuhren sollte berücksichtigt werden, daß die Ausfuhren der betroffenen Länder in die Gemeinschaft im UZ den Ausfuhren dieser Länder nach Norwegen ungefähr entsprachen.
Dále celkový vývoz dotyčných zemí na trhy třetích zemí jiné než společenství přibližně odpovídají celkovému prodeji výrobního odvětví společenství na trhu společenství.
Die Gesamtausfuhren der betroffenen Länder in nicht zur Gemeinschaft gehörende Länder entsprechen ungefähr den Gesamtverkäufen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft auf dem Gemeinschaftsmarkt.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0896

Siehe auch


dovozů z dotyčných zemí
einfuhren aus den betroffenen ländern importe aus den betreffenden ländern einfuhren mit ursprung in den betroffenen ländern
dovozy pocházející z dotyčných zemí
einfuhren mit ursprung in den betroffenen ländern
objem dovozů z dotyčných zemí
menge der einfuhren aus den betroffenen ländern
evropských zemí
europäischen ländern

S Synonyme von "dotyčných zemí"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr