EKONOMICKÝM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ekonomickým in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.2522

Beispiele für die Verwendung Ekonomickým in einem Satz und ihre Übersetzungen

Wirtschaftlichen ( hospodářské , ekonomické , ekonomiky )
Integrovaný přístup k ekonomickým sociálním environmentálním dopadům.
Integriertes Konzept mit wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen.
Navzdory rostoucím ekonomickým nákladům se však íránská reakce pouze přitvrdila.
Doch trotz der damit verbundenen steigenden wirtschaftlichen Kosten verhärtete sich die Reaktion des Iran nur noch weiter.
Motorem této zámořské expanze je liberalizace doprovázená ekonomickým růstem.
Hinter dieser Expansion in Übersee steht eine von Wachstum begleitete ökonomische Liberalisierung.
Političtí představitelé města slibují že tato strategie dosažení uhlíkové neutrality „ vytváří celkový pozitivní ekonomický obraz povede k ekonomickým přínosům pro kodaňany “.
Die politischen Entscheidungsträger der Stadt versprechen, dass diese Strategie in Richtung Klimaneutralität „ein insgesamt positives wirtschaftliches Bild bietet und zu ökonomischen Vorteilen für alle Kopenhagener führen wird“.
Die wirtschaftliche
Ekonomickým monitoringem analýzami kombinací opatření koordinací hospodářských politik.
Die wirtschaftliche Überwachung, die Analyse der Maßnahmenkombination und die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken.
Mám powerpointovou prezentaci která se zabývá ekonomickým dopadem.
Ich habe eine PowerPoint Präsentation, welche die wirtschaftliche Auswirkung detailliert.
Eine wirtschaftlicher
Japonsko přes všechny nedávné potíže je stále ekonomickým gigantem.
Japan bleibt trotz jüngster Schwierigkeiten eine wirtschaftlicher Gigant.
Samozřejmě euro nikdy nebylo jen ekonomickým projektem.
Selbstverständlich war der Euro niemals nur ein wirtschaftliches Projekt.
Andere satzbeispiele
Tato situace vede k osobním tragediím významným sociálním ekonomickým následkům.
Diese Situation ist mit persönlichen Tragödien verbunden und hat auch erhebliche soziale und wirtschaftliche Folgen.
Navzdory vratkým ekonomickým základům bychom však neměli hnutím fairtrade opovrhovat.
Aber trotz dieser wirtschaftlichen Schwächen sollte die Bewegung des fairen Handels nicht verachtet werden.
Když jde o zdraví obyvatel nesmíme dát přednost ekonomickým zájmům.
Wenn das Leben der Menschen auf dem Spiel steht, sollten wirtschaftliche Interessen keinen Vorrang haben.
Tato krátkozraká strategie jde proti širším geopolitickým ekonomickým cílům americké vlády.
Diese kurzsichtige Strategie läuft den umfassenderen geopolitischen und wirtschaftlichen Zielen der US-Regierung zuwider.
Omezení přístupu teroristů k finančním dalším ekonomickým zdrojům;
Eindämmung des Zugangs von Terroristen zu finanziellen und anderen wirtschaftlichen Ressourcen;
Stejně aktivně si berlusconi počíná při prosazování reforem které slouží jeho ekonomickým zájmům.
Ähnlich aktiv hat Berlusconi Reformen vorangetrieben, die seinen wirtschaftlichen Interessen dienen.
Vzhledem k základním ekonomickým ukazatelům ruska se pokles putinovy popularity může zdát překvapivý.
Angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten Russlands erscheint Putins dahinschmelzende Beliebtheit vielleicht überraschend.
PAŘÍŽ zdá se že dnešním ekonomickým debatám dominují dvě myšlenkové školy.
PARIS- Zwei Denkschulen beherrschen heute tendenziell die ökonomischen Debatten.
V souvislosti s ekonomickým vývojem.
In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung.
Dnešní svět je určován ekonomickým fundamentalismem.
Die heutige Welt wird von wirtschaftlichem Fundamentalismus bestimmt.
Nežijeme proto abychom sloužili ekonomickým silám.
Wir existieren jedoch nicht, um den wirtschaftlichen Kräften zu dienen.
Lidé zde nejsou proto aby sloužily ekonomickým silám.
Die Menschen sind nicht auf der Welt, um den wirtschaftlichen Kräften zu dienen.
K ekonomickým potížím kalifornie přispěly přehnané výdaje státu nebezpečně vysoké daně.
Exzessive Staatsausgaben, starke Regulierung und gefährlich hohe Steuern trugen zur wirtschaftlichen Misere des Staates bei.
Tato rozbíhavost je stejně tak politickým jako ekonomickým finančním jevem.
Diese Divergenz ist ebenso ein politisches wie ein wirtschaftliches und finanzielles Phänomen.
Členské státy přitom mohou přihlédnout k sociálním environmentálním ekonomickým důsledkům úhrady jakož ke geografickým klimatickým podmínkám dotčené oblasti či oblastí.
Die Mitgliedstaaten können dabei den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kostendeckung sowie die geographischen und klimatischen Gegebenheiten der betreffenden Region oder Regionen Rechnung tragen.
Sarkozy je filozoficky konzervativec ale v přístupu k ekonomickým záležitostem je ultraliberál takže je naprosto vzdálen gaullistické tradici.
Philosophisch betrachtet ist Sarkozy ein Konservativer, in wirtschaftlichen Fragen jedoch ein Ultraliberaler, was ihn der gaullistischen Tradition völlig entfremdet.
Cení si unie kvůli jejím ekonomickým přínosům ale jsou ostražití vůči její politice.
Sie schätzen die EU aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, stehen ihrer Politik aber misstrauisch gegenüber.
Přesto je dnes německo evropským ekonomickým hegemonem který autoritativně rozhoduje o „ nezvedencích “ typu řecka.
Und trotzdem ist Deutschland heute Europas wirtschaftliche Hegemonialmacht, die Übeltätern wie Griechenland die Gesetze vorschreibt.
Je obzvláště důležité že byla na doporučení socialistů věnována v této zprávě větší pozornost ekonomickým sociálním právům.
Besonders wichtig an diesem Bericht ist, dass- auf Anregung der Sozialdemokraten- wirtschaftlichen und sozialen Rechten mehr Bedeutung beigemessen wurde.
Pružnost celosvětové ekonomiky tváří v tvář politickým ekonomickým šokům demonstruje ústřední význam reformního procesu podtrhuje jak je důležité pokračovat v nastoupené cestě.
Die Belastbarkeit der Weltwirtschaft angesichts politischer und wirtschaftlicher Schocks zeigt die zentrale Bedeutung des Reformprozesses auf- und unterstreicht die Wichtigkeit, diesen Weg weiter zu verfolgen.
Nebezpečí spočívá v tom že bude bránit ekonomickým vztahům zaviní že se kroky k normalizaci každodenních kontaktů nebudou moci uskutečnit.
Die Gefahr besteht darin, dass wirtschaftliche Beziehungen behindert werden und dass Schritte zur Normalisierung der alltäglichen Kontakte nicht stattfinden können.
V tomto smyslu je tvořivost přítomna vždy když inovace vede k ekonomickýmvýsledkům.“hübnerová regiony pro hospodářskou změnu 2009.
In diesem Sinne ist immer Kreativität mit im Spiel, wenn Innovation zu wirtschaftlichen Ergebnissen führt.“Hübner- regionen für den wirtschaftlichen Wandel, 2009.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.2522

S Synonyme von "ekonomickým"


"Ekonomickým" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr