ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Elektronických Komunikací in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.1473

elektronische kommunikationsnetze (44) elektronischen kommunikation (66) elektronischer kommunikationsdienste (13) elektronischer kommunikationsnetze (22) elektronische kommunikation (10) elektronischen kommunikationsnetzen (7) elektronischen kommunikationsnetze (5) elektronische kommunikationsdienste (4)

Beispiele für die Verwendung Elektronických Komunikací in einem Satz und ihre Übersetzungen

Sítě služby elektronických komunikací předpisový rámec směrnice 2002/21 rozsudek ze dne. března 2008 comisión del mercado de las telecomunicacionesC-82/07.
Elektronische Kommunikationsnetze und-dienste- rechtsrahmen- Richtlinie 2002/21: Urteil vom 6. März 2008 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, C-82/07.
Směrnice evropského parlamentu rady2002/21/ES ze dne. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě služby elektronických komunikací rámcová směrnice úř. věst.
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und-dienste abl.
Členské státy neudělí výlučná nebo zvláštní práva na užívání rádiových[ frekvencí] pro poskytování služeb elektronických komunikací;
Die Mitgliedstaaten gewähren keine ausschließlichen oder besonderen Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen für die Erbringung elektronischer kommunikationsdienste;
Přístupem se rozumí zpřístupnění zařízení a/nebo služeb jinému podniku na základě stanovených podmínek výlučně nebo nevýlučně za účelem poskytování služeb elektronických komunikací.
Zugang": die ausschließliche oder nicht ausschließliche Bereitstellung von Einrichtungen und/oder Diensten für ein anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen, zur Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste.
Andere satzbeispiele
Podle článku rámcové směrnice nazvaného „ upevnění vnitřního trhu elektronických komunikací “.
Art. 7(„Konsolidierung des Binnenmarktes für elektronische Kommunikation“) der Rahmenrichtlinie lautet.
Upevnění vnitřního trhu elektronických komunikací.
Konsolidierung des Binnenmarktes für elektronische Kommunikation.
Veřejně přístupnými službami elektronických komunikací rozumějí služby elektronických komunikací přístupné veřejnosti;
Öffentlich zugängliche elektronische kommunikationsdienste": der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehende elektronische kommunikationsdienste;
Zřízení úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC kanceláře.
Einrichtung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation.
Komisařka viviane reding představila své návrhy v oblasti elektronických komunikací.
EU-Kommissionsmitglied Viviane Reding erläutert ihre Vorschläge auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation.
O oprávnění pro sítě služby elektronických komunikací autorizační směrnice.
Über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und-dienste genehmigungsrichtlinie.
O společném předpisovém rámci pro sítě služby elektronických komunikací rámcová směrnice.
Über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und-dienste rahmenrichtlinie.
O univerzální službě právech uživatelů týkajících se sítí služeb elektronických komunikací směrnice o univerzální službě.
Über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und-diensten universaldienstrichtlinie.
Podporuje návrhy komise na strukturální fondy unie na podporu elektronických komunikací ve venkovských nebo znevýhodněných městských oblastech[];
Unterstützt den Vorschlag der Kommission, die EU-Strukturfonds zur Förderung der elektronischen Kommunikation im ländlichen Raum oder in benachteiligten städtischen Gebieten einzusetzen[7];
Tato směrnice zakládá práva koncových uživatelů odpovídající povinnosti podniků zajišťujících veřejně přístupné sítě poskytujících veřejně přístupné služby elektronických komunikací.
Diese Richtlinie begründet die Rechte der Endnutzer und die entsprechenden Pflichten von Unternehmen, die öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze und-dienste bereitstellen.
Vnitrostátní regulační orgány podporují hospodářskou soutěž při zajišťování sítí poskytování služeb elektronických komunikací přiřazených zařízení doplňkových služeb mimo jiné tím že.
Die nationalen Regulierungsbehörden fördern den Wettbewerb bei der Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und-dienste sowie zugehöriger Einrichtungen und Dienste, indem sie unter anderem.
Toto rozhodnutí nám umožňuje konečně schválit změny rámcové směrnice pro sítě služby elektronických komunikací.
Dieser Beschluss ermöglicht uns, die Änderungen der Rahmenrichtlinie für elektronische Kommunikationsnetze und-dienste endlich anzunehmen.
Harmonizace by se měla omezit na požadavky které jsou nezbytné aby nebylo bráněno podpoře rozvoji nových služeb sítí elektronických komunikací mezi členskými státy;
Die Harmonisierung sollte sich auf die Anforderungen beschränken, die notwendig sind, um zu gewährleisten, dass die Entstehung und die Weiterentwicklung neuer elektronischer Kommunikationsdienste und-netze zwischen Mitgliedstaaten nicht behindert werden.
V roce 2004 se hospodářská soutěž v odvětví elektronických komunikacízinten- zivnila v některých segmentech trhu došlo k silnému růstu.
Im Sektor elektronische Kommunikation ist der Wettbewerb im 2004 intensiver geworden, und einige Marktbereiche verzeichneten ein starkes Wachstum 1.
Zajišťují aby za srovnatelných okolností nedocházelo k diskriminaci v přístupu k podnikům zajišťujícím sítě poskytujícím služby elektronických komunikací;
Dass Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und-dienste unter vergleichbaren Umständen keine diskriminierende Behandlung erfahren;
Nesplnění povinnosti státem směrnice2002/22/ES univerzální služba práva uživatelů týkající se sítí služeb elektronických komunikací článek 26 odst.
Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Richtlinie 2002/22/EG- Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und-diensten- art. 26 Abs.
Systémy pro zajišťování sítí služeb elektronických komunikací musí být navrženy tak aby omezily na nutné minimum množství nezbytných osobních údajů.
Die Systeme für die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und-dienste sollten so konzipiert werden, dass so wenig personenbezogene daten wie möglich benötigt werden.
Říkám to přesto že na konci slovinského předsednictví samotní ministři uznali že je nutné zlepšit celistvost vnitřního trhu v oblasti elektronických komunikací.
Ich sage das, obwohl die Minister am Ende der slowenischen Ratspräsidentschaft selbst erkannt haben, dass wir die Kohärenz des Binnenmarktes für elektronische Kommunikation verbessern müssen.
Členské státy neudělují nebo neudržují v platnosti výlučná nebo zvláštní práva na zřizování a/nebo zajišťování sítí elektronických komunikací nebo na poskytování veřejně přístupných služeb elektronických komunikací.
Die Mitgliedstaaten gewähren keine ausschließlichen oder besonderen Rechte für die Errichtung und/oder die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze oder die Erbringung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste und sorgen für die Aufhebung derartiger Rechte.
Členské státy neudělí výlučná nebo zvláštní práva na užívání rádiových kmitočtů pro poskytování služeb elektronických komunikací;
Die Mitgliedstaaten gewähren keine ausschließlichen oder besonderen Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen für die Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste.
Z vlastního podnětu nebo na žádost komise skupina poskytuje rady je nápomocná komisi v jakýchkoli věcech vztahujících se k sítím službám elektronických komunikací.
Aus eigener Initiative oder auf Anforderung der Kommission berät und unterstützt die Gruppe die Kommission in allen Fragen bezüglich elektronischer Kommunikationsnetze und-dienste.
VěcC-274/07 komise evropských společenstvív. litevská republika „ nesplnění povinnosti státem směrnice2002/22/ES univerzální služba práva uživatelů týkající se sítí služeb elektronických komunikací článek 26 odst.
Rechtssache C-274/07: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Republik Litauen „Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Richtlinie 2002/22/EG- Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und-diensten- art. 26 Abs.
Konvergence různých sítí služeb elektronických komunikací jejich technologií vyžaduje vytvoření systému oprávnění který pokryje veškeré srovnatelné služby podobným způsobem bez ohledu na použité technologie.
Die Konvergenz der unterschiedlichen elektronischen Kommunikationsnetze und-dienste und ihrer Technologien verlangt eine Genehmigungsregelung, die für alle vergleichbaren Dienste in gleicher Weise und unabhängig von der eingesetzten Technologie gilt.
Tato směrnice se zabývá oprávněním pro veškeré sítě služby elektronických komunikací bez ohledu na to zda jsou poskytovány veřejnosti či nikoli.
Diese Richtlinie regelt die Genehmigung aller elektronischen Kommunikationsnetze und-dienste unabhängig davon, ob sie für die allgemeinheit bereitgestellt werden oder nicht.
O zpřístupnění účastnického vedení umožňovat na soutěžním základě poskytování plné nabídky elektronických komunikací včetně širokopásmových multimédií rychlého připojení na internet.
Betreffend den entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluß: Wettbewerbsorientierte Bereitstellung einer vollständigen Palette elektronischer Kommunikationsdienste einschließlich multimedialer Breitband- und schneller Internet-Dienste.
Potřeba důsledného uplatňování příslušných pravidel ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu sítí služeb elektronických komunikací.
Die einheitliche Anwendung der einschlägigen Regeln in allen Mitgliedstaaten ist für die erfolgreiche Entwicklung eines Binnenmarktes für elektronische Kommunikationsdienste und-netze von wesentlicher Bedeutung.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.1473

Siehe auch


v odvětví elektronických komunikací
im bereich der elektronischen kommunikation in der branche der elektronischen kommunikation wirtschaftsbereichs der elektronischen kommunikation elektronischen kommunikationssektor in
přístupu k sítím elektronických komunikací
den zugang zu elektronischen kommunikationsnetzen
veřejně přístupných služeb elektronických komunikací
öffentlich zugänglicher elektronischer kommunikationsdienste bei öffentlich zugänglichen elektronischen kommunikationsdiensten
elektronických médií
elektronischen medien elektronischen datenträger
včetně elektronických
einschließlich elektronischer darunter die elektronischen darunter auch elektronisches auch elektronisch
elektronických knih
e-books lesen elektronischer bücher
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr