EUROBANKOVKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Eurobankovky in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0788

Beispiele für die Verwendung Eurobankovky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Euro-banknoten ( eurobankovek , eurobankovky , eurobankovkami )
Eurobankovky lze snadno zkontrolovat hmatem nastavením proti světlu nakloněním.
Euro-Banknoten können nach dem Prinzip „Fühlen-Sehen-Kippen“ leicht geprüft werden.
Pravost eurobankovky nebyla jednoznačně určena.
Euro-Banknoten, deren Echtheit nicht eindeutig festgestellt wird.
Die euro-banknoten ( eurobankovek , eurobankovky , eurobankovkami )
Eurobankovky se tisknou na papír vyrobený ze 100% buničiny.
Die Euro-Banknoten werden auf Papier gedruckt, das zu 100% aus Cellulose besteht.
Eurobankovky jsou v oběhu od.
Die Euro-Banknoten sind seit dem 1.
Euro-banknoten und ( eurobankovek , eurobankovky , eurobankovkami )
Eurobankovky mince 5.1 bankovky 5.2 mince.
Euro-Banknoten und- Münzen 5.1 Banknoten 5.2 Münzen 6.
Eurobankovky mince bankovní dohled.
Euro-Banknoten und- Münzen Bankenaufsicht.
Die euro-banknoten genießen ( eurobankovek , eurobankovky , eurobankovkami )
Eurobankovky nadále zůstávají bezpečným důvěryhodným platebním prostředkem.
Die Euro-Banknoten genießen weiterhin großes Vertrauen als sicheres Zahlungsmittel.
Eurobankovky nadále zůstávají důvěryhodným bezpečným platebním prostředkem.
Die Euro-Banknoten genießen weiterhin großes Vertrauen als sicheres Zahlungsmittel.
Andere satzbeispiele
Předměty které nebyly rozpoznány jako eurobankovky.
Nicht als Euro-Banknoten erkannte Objekte.
Ecb/2004/18obecné zásady evropské centrální banky ze dne 16. září 2004o zadávání zakázek na eurobankovky.
EZB/2004/18Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 16. September2004 über die Beschaffung von Euro-Banknoten.
Obecné zásady ECB o zadávání zakázek na eurobankovky.
Leitlinie der EZB über die Beschaffung von Euro-Banknoten.
Ledna 2002 těsně po půlnoci lidé v maastrichtu si pečlivě prohlížejí nové eurobankovky.
Januar 2002, kurz nach Mitternacht: in Maastricht werden brandneue Euro-Banknoten eingehend untersucht.
Eurobankovky mince používají také tři nezávislé státy monako san marino vatikán.
Die drei unabhängigen Staaten Monaco, San Marino und die Vatikanstadt verwenden Euro-Banknoten und- Münzen.
Září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky ECB 2004/18.
September 2004 über die Beschaffung von Euro-Banknoten EZB/ 2004/18.
Po předložení více než 50% eurobankovky; nebo.
Wenn mehr als 50% einer Banknote vorgelegt wird, oder.
Eurobankovky se tisknou v tiskárnách po celé EU.
Die Euro-Banknoten werden in Banknotendruckereien in der gesamten EU hergestellt.
Zkontrolujte eurobankovky hmatem.
Prüfen Sie die Euro-Banknoten: „ Fühlen“.
Zkontrolujte eurobankovky nakloněním.
Prüfen Sie die Euro-Banknoten: „ Kippen“.
Dne. ledna 2002 získaly eurobankovky mince ve zúčastněných zemích status zákonného platidla.
In den teilnehmenden Ländern traten die Euro-Banknoten und- Münzen am 1.
Eurobankovky jsou jedním z hmatatelných symbolů evropské unie.
Die Euro-Banknoten sind ein greifbares Symbol der Europäischen Union.
Eurobankovky nadále zůstávají bezpečným důvěryhodným platebním prostředkem.
Die Euro-Geldscheine genießen weiterhin großes Vertrauen als sicheres Zahlungsmittel.
Eurobankovky zůstávají bezpečným důvěryhodným platebním prostředkem.
Die Euro-Banknoten genießen weiterhin großes Vertrauen als sicheres Zahlungsmittel.
Eurobankovky mince se stávají jediným zákonným platidlem.
Euro-Banknoten und- Münzen werden alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel.
Zkoušky potvrdily že eurobankovky jsou při běžném používání zdravotně zcela nezávadné.
Die Tests bestätigten, dass die Euro-Banknoten bei normalem Gebrauch keinerlei gesundheitliche Beschwerden hervorrufen.
Eurobankovky mince 5.1 bankovky 5.2 mince.
Euro-Banknoten und- Münzen 5.1 Banknoten 5.2 Münzen 6.
Eurobankovky mince min.
Die Euro-Banknoten und- Münzen 4 min.
Eurobankovky se používají také v mezinárodním měřítku.
Die Euro-Banknoten werden auch auf internationaler Ebene verwendet.
Do tohoto dne musely být tedy eurobankovky euromince ve slovinsku běžně dostupné.
Daher mussten die Euro-Banknoten und- Münzen an diesem Tag in Slowenien allgemein verfügbar sein.
V prosinci 2006 činila průměrná hodnota eurobankovky v oběhu 55 EUR.
Im Dezember 2006 lag der durchschnittliche Wert einer in Umlauf befindlichen Euro-Banknote bei 55 Euros.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0788

Siehe auch


zadávání zakázek na eurobankovky
beschaffung von euro-banknoten

S Synonyme von "eurobankovky"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr