EVROPSKÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Evropské in der Deutsch

Ergebnisse: 78308, Zeit: 0.0715

Beispiele für die Verwendung Evropské in einem Satz und ihre Übersetzungen

Europas ( evropy , evropské )
Nezaměstnanost je pro evropské občany možná nejpatrnějším aspektem hospodářské finanční krize.
Die Arbeitslosigkeit ist für die Menschen Europas vielleicht der auffälligste Aspekt der Wirtschafts- und Finanzkrise.
Evropské rusko.
Europas Russland.
Evropské státy.
Europäische Länder.
Evropské širokopásmové sítě investice do digitálního růstu.
Europäische Breitbandnetze: Investition in ein internetgestütztes Wachstum.
Andere satzbeispiele
Evropské sdružení pro územní spolupráci rozprava.
Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit Aussprache.
Evropské sousedství je chudé nebezpečné.
Europas Nachbarschaft ist arm und gefährlich.
První evropské prodloužení registrace přípravku implanon bylo úspěšně dokončeno v roce 2003.
Die erste europäische Verlängerung der Zulassung von Implanon wurde 2003 erfolgreich abgeschlossen.
Na evropské úrovni musí mít naše činnost skutečnou evropskou přidanou hodnotu.
Auf europäischer Ebene muss unser Handeln einen echten europäischen Mehrwert haben.
Absolutorium 2010 evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP.
Entlastung 2010: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung CEDEFOP.
Tato zpráva se zabývá problémy budoucí evropské mezinárodní investiční politiky.
Dieser Bericht behandelt die Probleme der zukünftigen internationalen Investitionspolitik Europas.
Absolutorium 2010 evropské středisko pro prevenci kontrolu nemocí ECDC.
Entlastung 2010: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC.
Politické strany na evropské úrovni mají značné pole působnosti.
Die politischen Parteien auf europäischer Ebene haben einen beträchtlichen Handlungsspielraum.
Poučení je zřejmé evropské vlády musí při zavádění průmyslové politiky spolupracovat.
Die Lektion ist klar: Bei der Umsetzung einer Industriepolitik müssen europäische Regierungen zusammenarbeiten.
To je evropské stanovisko.
Das ist die Position Europas.
Politické strany na evropské úrovni jsou nesmysl.
Politische Parteien auf europäischer Ebene sind Nonsens.
Evropské konsorcijum zdraví.
Europäisches Gesundheits-Konsortium.
Chceme silnou politiku soudržnosti strukturální politiku pro všechny evropské regiony.
Wir wollen eine starke Kohäsionspolitik und Strukturpolitik in allen Regionen Europas.
Zůstaňte silní vytvářejte evropské nástroje!
Bleiben Sie stark und schaffen Sie europäische Instrumente!
Absolutorium za rok 2008 evropské středisko pro prevenci kontrolu nemocí.
Entlastung 2008: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.
Chtěl bych se zaměřit na podporu evropské rozmanitosti.
Ich möchte mich auf die Förderung der Vielfältigkeit Europas konzentrieren.
Vy jste americká náměstkyně ministra pro evropské záležitosti.
Sie sind Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten.
Co je možné na evropské úrovni učinit pro vyřešení tohoto problému.
Was kann auf europäischer Ebene getan werden, um dieses Problem zu lösen?
Podporuji tento právní předpis neboť vytvoří spravedlivější systém pro legální evropské pracovníky.
Ich unterstütze diese Gesetzgebung, da sie ein faireres System für legitime europäische Arbeitnehmer schaffen wird.
Velmi důležitým faktorem jsou evropské demografické problémy.
Ein sehr bedeutender Faktor ist Europas demographische Herausforderung.
Iv vytváření sítí mezi specializovanými subjekty na evropské úrovni;
Iv Netzarbeit von Fachorganisationen auf europäischer Ebene;
Absolutorium 2009 evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání.
Entlastung 2009: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung.
Musí získat větší politickou podporu na místní národní evropské úrovni.
Sie müssen mehr politische Unterstützung auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene erhalten.
Absolutorium 2009 evropské středisko pro prevenci kontrolu nemocí.
Entlastung 2009: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.
Posílení evropské konkurenceschopnosti.
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas.
Již nejméně šest let hovoříme o společné evropské civilní ochranné síle.
Wir reden nun schon seit mindestens sechs Jahren über eine gemeinsame europäische Katastrophenschutzeinheit.

Ergebnisse: 78308, Zeit: 0.0715

Siehe auch


evropské unie
europäischen union EU
evropské unii
europäischen union EU
evropské rady
europäischen rates
evropské integrace
europäischen integration
evropské společenství
europäische gemeinschaft
evropské orgány
europäischen institutionen europäischen organe europäischen behörden
evropské radě
europäischen rat
evropské hospodářství
europäische wirtschaft
evropské instituce
europäischen institutionen europäischen organe
evropské občany
europäischen bürger bürger europas
evropské ekonomiky
europäischen wirtschaft europäischen volkswirtschaften
evropské integraci
europäischen integration
evropské strategie
europäischen strategie
evropské vlády
europäischen regierungen regierungen europas

"Evropské" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr