EVROPSKÉHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Evropského in der Deutsch

Ergebnisse: 37455, Zeit: 0.1042

Beispiele für die Verwendung Evropského in einem Satz und ihre Übersetzungen

Europas ( evropy , evropské )
Zvýšit konkurenceschopnost dynamiku evropského sociálně tržního hospodářství na základě udržitelného rozvoje.
Die Wettbewerbsfähigkeit und Dynamik von Europas sozialer Marktwirtschaft auf der Grundlage nachhaltiger Entwicklung zu steigern.
Zhoršující se stav evropského mořského prostředí.
Der Zustand der Meeresumwelt Europas verschlechtert sich.
Europäischen ( evropské , evropy , EU )
Červen 1984 volby do evropského parlamentu deset zemí zvolilo 434 evropských poslanců.
Juni 1984- Wahl zum Europäischen Parlament: Zehn Länder wählen 434 europäische Abgeordnete.
Červen 1994 volby do evropského parlamentu 12 zemí zvolilo 567 evropských poslanců.
Juni 1994- Wahl zum Europäischen Parlament: 12 Länder wählen 567 europäische Abgeordnete.
Andere satzbeispiele
S ohledem na smlouvu o založení evropského hospodářského společenství zejména na článek 43.
Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43.
Bez tohoto jasného evropského stanoviska by následné kroky nebyly možné.
Ohne diese klare europäische Position wären die darauffolgenden Maßnahmen nicht möglich gewesen.
Potvrzení evropského exekučního titulu se vydává pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze.
Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird unter Verwendung des Formblatts in Anhang I ausgestellt.
Je to názor celého evropského parlamentu.
Es ist die Meinung des gesamten Europäischen Parlaments.
Akademie evropského práva v trevíru;
Europäische Rechtsakademie in Trier;
Nejlepšími správci evropského venkova jsou zemědělští výrobci sami.
Die besten Verwalter der ländlichen Gebiete Europas sind die landwirtschaftlichen Erzeuger selbst.
Něco evropského možná.
Etwas europäisches vielleicht.
Potvrzení evropského exekučního titulu je na žádost podanou původnímu soudu.
Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird auf Antrag an das Ursprungsgericht.
Mezinárodní středisko evropského vzdělávání v nice.
Internationales Zentrum für europäische Bildung(CIFE) in Nizza.
Červen 2009 volby do evropského parlamentu.
Juni 2009- Wahl zum Europäischen Parlament.
Žiji na ostrově který leží za ostrovem nacházejícím se u evropského pobřeží.
Ich lebe auf einer Insel, die hinter einer Insel vor der Küste Europas liegt.
Evropského systému orgánů finančního dohledu ESFS pro dohled nad jednotlivými finančními institucemi.
Europäisches Finanzaufsichtssystem( European System of Financial Supervisors, ESFS) für die Beaufsichtigung einzelner Finanzinstitute.
Umberto calvini. předseda calvini defense největšího evropského kontraktora v oblasti obrany.
Umberto Calvini... von Calvini Defense, einer der grössten Rüstungskonzerne Europas.
S ohledem na smlouvu o zalo¾ení evropského spoleèenství.
Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
Ale z evropského hlediska je zemědělská plocha plocha lesního hospodářství sotva postačující.
Aber auch aus europäischer Sicht ist land- und forstwirtschaftliche Fläche knapp.
Seminář evropského týdne.
Workshop Europäische Woche.
Zřízení evropského policejního úřadu EUROPOL rozprava.
Europäisches Polizeiamt(Europol) aussprache.
To vše je rovněž výrazem evropského historického vývoje.
Dies alles ist auch Ausdruck der historischen Entwicklungen Europas.
S ohledem smlouvu o založení evropského hospodářského společenství.
Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Akademie evropského práva trevír.
Europäische Rechtsakademie Trier.
Econtent plus podpora evropského digitálního obsahu výdaje na správu řízení.
EContentplus- Förderung europäischer digitaler Inhalte- Verwaltungsausgaben.
Provádění evropského konsensu o humanitární pomoci krátké přednesení.
Europäischer Konsens zur humanitären Hilfe kurze Darstellung.
V devíti zemích bylo zvoleno 410 poslanců evropského parlamentu.
Neun Länder wählen 410 europäische Abgeordnete.
LT finanční hospodářská sociální krize zasáhla každého evropského občana.
LT Die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise hat alle Bürgerinnen und Bürger Europas betroffen.
Tak za prvé je ohrožení evropského energetického dovozu z ruska zanedbatelné.
Zunächst ist das Risiko für Europas Energieimporte aus Russland vernachlässigbar.
Plnému rozvoji evropského průmyslu digitálních materiálů trhů s programy brání řada překážek.
Der vollen Entfaltung von europäischer Inhaltsindustrie und europäischen Inhaltsmärkten stehen zahlreiche Hindernisse entgegen.

Ergebnisse: 37455, Zeit: 0.1042

Siehe auch


evropského parlamentu
europäischen parlaments
evropského společenství
europäischen gemeinschaft
evropského hospodářství
europäischen wirtschaft
evropského projektu
europäischen projekts
evropského průmyslu
europäischen industrie
evropského roku
europäischen jahres
evropského rozpočtu
europäischen haushalt europäischen haushaltsplans
evropského trhu
europäischen marktes
evropského zemědělství
europäischen landwirtschaft
evropského semestru
europäischen semesters
evropského práva
europäischen rechts europäischem recht des europarechts
evropského nástroje
europäischen instruments europäischen nachbarschafts
evropského programu
europäischen programms europäischen energieprogramms
evropského zájmu
europäischem interesse
evropského patentu
europäischen patents

"Evropského" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr