EXPERIMENTÁLNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Experimentální in der Deutsch

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1073

Beispiele für die Verwendung Experimentální in einem Satz und ihre Übersetzungen

MPH je stále experimentální. ale takováhle proměna ale nikdo nemyslel.
MPH ist noch experimentell, aber was änderte das schon?
Experimentální prototyp jsou jen synonyma pro booom.
Experimentell" und"Prototyp" sind nur Synonyme für"Kaboom.
Dnes večer jsem měl pocit že jste si prohlížel moji experimentální práci.
Heute Abend werden Sie sehen, dass mein Experiment funktioniert.
Na svou experimentální léčbu. léčbu mluvením.
Für dein therapeutisches Experiment.
Andere satzbeispiele
Tyhle rakety používají experimentální pohon jako oxid dusný.
Diese Raketen benutzen experimentelle Antriebe wie Stickstoffoxid.
Experimentální medicína dává smysl.
Experimentelle Medizin macht Sinn.
Doktoři tu pomáhají pacientům novým lékem. je experimentální.
Und es gibt hier Ärzte, die Patienten mit einem neuen Medikament helfen, einem experimentellen.
Experimentální data ukazují že tnfα je nezbytný pro eliminaci intracelulárních infekcí.
Experimentelle Daten zeigen, dass TNFα für die Beseitigung von intrazellulären Infektionen wichtig ist.
Pan simmons deke slyšel že v mexiku dělají nějaké experimentální léčby.
Mr. Simmons, Deke, hat von experimentellen Behandlungen in Mexiko gehört.
Experimentální výroba paliva;
Experimentelle Brennstoffherstellung;
Jak použili jsme experimentální nanoplazma které spustilo molekulární regeneraci.
Wir setzten experimentelles Nanoplasma ein, um die molekulare Regeneration anzuregen.
Biologie systémů “ však umožňuje pouze předpověď nikoliv experimentální závěr.
Systembiologie“ ermöglicht nur Vorhersagen und keine experimentellen Schlussfolgerungen.
Experimentální zapouzdření z subatomárních řetězců.
Experimentelle Eindämmung aus subatomaren Strings.
Je to experimentální. neni to kurva heroin.
Es ist was Experimentelles, kein Heroin.
Experimentální ujetosti které nejspíš nikdy nespatří světlo světa.
Experimentelles Hemmungslosigkeit, die wahr- scheinlich niemals das Tageslicht sehen wird.
Experimentální tvůrčí skupina.
Experimentelle schöpferische Vereinigung.
Je to experimentální jsou tu rizika.
Es ist experimentell und... es gibt Risiken.
Existují experimentální léky.
Es gibt experimentelle Mittel.
Cortexiphan byla vysoce experimentální droga.
Cortexiphan war eine höchst experimentelles Medikament.
Tohle je ve skutečnosti experimentální rozhodně lehkomyslné obzvláště pro někoho v bruceově kondici.
Es ist experimentell, sogar fahrlässig. Speziell in Bruces Zustand.
Na předpis bez předpisu zahraniční tuzemské experimentální.
Auf Rezept, rezeptfrei, ausländische, einheimische, experimentelle.
Nějaký experimentální program.
Irgendetwas Experimentelles.
Víš že tu děláme experimentální vědu občas se objeví chyby.
Du weißt, was wir hier machen: Experimentelle Wissenschaft. Und manchmal gibt es Fehler.
Zdroje fosilních paliv jsou vyčerpatelné obnovitelná energie je stále v experimentální fázi.
Fossile Kraftstoffressourcen sind erschöpfbar und erneuerbare Energie ist noch immer sehr experimentell.
Tohle není žádné experimentální antisérum.
Das ist kein experimentelles Antiserum.
Ale máme kurz experimentální biologie.
Aber es gibt einen Kurs, Experimentelle Biologie.
Ale je to pouze experimentální.
Aber es ist nur experimentell.
Převážně volné experimentální bubnování.
Ist überwiegend freies, experimentelles trommeln.
Pro tvou experimentální kůru.
Für deine experimentelle Behandlung.
Byl to vysoce experimentální lék.
Es war ein äußerst experimentelles Medikament.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1073

Siehe auch


experimentální léčba
experimentelle behandlung experimentelle therapie
je experimentální
ist experimentell einem experimentellen ist ein experiment
experimentální lék
experimentelles medikament
mezinárodní termonukleární experimentální reaktor
internationalen thermonuklearen versuchsreaktor internationaler thermonuklearer versuchsreaktor internationalen thermonuklearen experimentalreaktor

"Experimentální" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr