FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Financování Společné Zemědělské Politiky in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.124

finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik (118) der finanzierung der GAP (2)

Beispiele für die Verwendung Financování Společné Zemědělské Politiky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik
Financování společné zemědělské politiky.
Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Financování společné zemědělské politiky.
Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik Abstimmung.
Der finanzierung der gap
Monitorování financování společné zemědělské politiky však musí být prováděno v přísném souladu s nařízeními která se týkají ochrany údajů.
Diese Kontrolle der Finanzierung der GAP muss jedoch unter strenger Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgen.
EL hlasoval jsem pro zprávu o prirotiách pro rozpočet na rok 2011 jedním z důvodů jsou návrhy na financování společné zemědělské politiky.
Ich habe für den Bericht über die Prioritäten des Haushaltsplans 2011 gestimmt, wobei unter anderem die Vorschläge zur Finanzierung der Finanzierung der GAP ausschlaggebend waren.
Die finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik
V jednom jediném právním aktu má být upraveno financování společné zemědělské politiky.
In einem einzigen Rechtsakt soll die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik geregelt werden.
V jednom jediném právním základě bude upraveno financování společné zemědělské politiky.
In einer einzigen Rechtsgrundlage wird die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik geregelt.
Andere satzbeispiele
O financování společné zemědělské politiky.
Über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Pro subvenci podle odstavce se použijí pravidla financování společné zemědělské politiky.
Die Rechtsvorschriften zur Finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik finden auf die in absatz 1 vorgesehene beihilfe anwendung.
PL pane předsedající hovoříme o důležité zprávě týkající se financování společné zemědělské politiky.
PL Herr Präsident! Wir diskutieren einen wichtigen Bericht über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Nařízení č. 25 o financování společné zemědělské politiky.
VERORDNUNG Nr. 25 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik.
Významné změny lze také nalézt ve financování společné zemědělské politiky specializovaných agentur.
Erhebliche Unterschiede gibt es auch bei der Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Fachagenturen.
Ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky[] naposledy pozměněné nařízením EHS č. 2048/88[] zejména na čl.
Des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik( 1), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
Ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky[] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
Des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik( 3), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
Předmětem stávajícího návrhu komise o financování společné zemědělské politiky ale není jak by se dalo přepokládat z titulu původ využití prostředků pro společnou zemědělskou politiku.
Gegenstand des vorliegenden Kommissionsentwurfs zur Finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik ist aber nicht, wie der titel vermuten lässt, die herkunft und verwendung der mittel für die gemeinsame agrarpolitik.
Předpisy o financování společné zemědělské politiky se rovněž použijí na produkty uvedené v článku.
Die Bestimmungen über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik gelten auch für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse.
Nařízení rady ES č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky úř. věst.
Verordnung(EG) nr. 1258/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik ABl.
Legislativní usnesení evropského parlamentu o návrhu nařízení rady o financování společné zemědělské politikyKOM(2004)0489C6-0166/20042004/0164CNS.
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik KOM(2004)0489- C6-0166/2004- 2004/0164CNS.
Použije se článek nařízení rady ES č. 1258/1999[] o financování společné zemědělské politiky.
Artikel 8 der Verordnung(EG) nr. 1258/1999 des Rates(4) über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik findet Anwendung.
Pokud utratíme 100 EUR na hlavu za rok na financování společné zemědělské politiky dobré životní podmínky zvířat představují jeden z dobrých důvodů proč je toto financování třeba.
Wird jährlich 100 EUR pro Kopf dazu verwandt, um die gemeinsame Agrarpolitik zu finanzieren, ist der Tierschutz ein guter Grund dafür, warum diese Finanzierung benötigt wird.
Ti kdo vyslovují tuto kritiku mají pravdu ale ti kdo požadují aby se snížilo financování společné zemědělské politiky se mýlí.
Diejenigen, die diese Kritik üben, haben recht, aber diejenigen, die zu einer Senkung der Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik aufrufen, liegen falsch.
Ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky[ 22] naposledy pozměněné nařízením EHS č. 2048/88[ 23] se použijí přiměřeně.
Des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik(22), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 2048/88(23), gelten entsprechend.
Za účelem zlepšení celkového systému stanoví nové základní nařízení o financování společné zemědělské politiky že vedoucí platebních agentur budou nadále podepisovat následné prohlášení
Um das allgemeine System weiter zu verbessern, sieht die neue Grundverordnung über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik vor, dass die Leiter der Zahlstellen künftig eine nachträgliche
Věrohodnost bude dále sladěna s ročními výkazy platebních agentur které předvídá nové nařízení o financování společné zemědělské politiky s ostatními opatřeními která komise navrhla ve svém sděleníKOM(2005)
Die Gewähr wird künftig durch die in der neuen Verordnung über die Finanzierung der GAP vorgesehenen Jahreserklärungen der Zahlstellen und durch andere, von der
S ohledem na nařízení rady EHS č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky[] naposledy pozměněné nařízením EHS č. 2788/72[] zejména na čl. odst. uvedeného nařízení.
Gestützt auf die Verordnung(EWG) nr. 729/70 des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik(1), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 2788/72(2), insbesondere auf artikel 3 absatz 2.
stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu článku nařízení EHS č. 729/70 rady ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky.
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung(EWG) nr. 729/70 des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik 3.
Návrhu nařízení rady kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v evropském společenství kterým se mění nařízení ES č. 258/1999 o financování společné zemědělské politiky.
Dem"Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit einer befristeten Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie in der Europäischen Gemeinschaft und zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 1258/1999 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
zemědělských trhů ve smyslu čl. odst. nařízení rady EHS č. 729/70 ze 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky 11.
des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung(EWG) nr. 729/70 des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik(11) dar.
zemědělských trhů ve smyslu čl. odst. nařízení rady č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky 18.
des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung(EWG) nr. 729/70 des Rates vom 21. April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik 18.
Částky o které se přišlo při financování společné zemědělské politiky v důsledku podvodů či nedbalosti které byly poté nabyty zpět jsou
Werden Beträge, die bei der Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik infolge von Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen verloren gingen, wieder eingezogen, so sind sie den
Nařízení rady ES č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky úř. věst. l 160 26.6.1999s. 103 zejména čl. odst. uvedeného nařízení.
Verordnung(EG) nr. 1258/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik(ABl. l 160 vom 26.6.1999, S. 103), insbesondere Artikel 8 Absatz 2.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.124

Siehe auch


společné zemědělské politiky
gemeinsamen agrarpolitik GAP
reformy společné zemědělské politiky
reform der gemeinsamen agrarpolitik reform der GAP
budoucnosti společné zemědělské politiky
die zukunft der gemeinsamen agrarpolitik zukunft der GAP
reforma společné zemědělské politiky
reform der gemeinsamen agrarpolitik reform der GAP
reformě společné zemědělské politiky
reform der gemeinsamen agrarpolitik reform der GAP
zjednodušení společné zemědělské politiky
vereinfachung der gemeinsamen agrarpolitik gemeinsame agrarpolitik zu vereinfachen
reformu společné zemědělské politiky
reform der gemeinsamen agrarpolitik reform der GAP
provádění společné zemědělské politiky
durchführung der gemeinsamen agrarpolitik gemeinsamen agrarpolitik sowie
uplatňování společné zemědělské politiky
anwendung der GAP durchführung der gemeinsamen agrarpolitik anwendung der gemeinsamen agrarpolitik
do společné zemědělské politiky
in die gemeinsame agrarpolitik GAP in
revize společné zemědělské politiky
überarbeitung der GAP die überprüfung der gemeinsamen agrarpolitik überarbeitung der gemeinsamen agrarpolitik
současné společné zemědělské politiky
aktuellen gemeinsamen agrarpolitik der derzeitigen gemeinsamen agrarpolitik
naší společné zemědělské politiky
unserer gemeinsamen agrarpolitik
v rámci společné zemědělské politiky
im rahmen der gemeinsamen agrarpolitik im rahmen der GAP
kontrole stavu společné zemědělské politiky
gesundheitscheck der GAP gesundheitscheck der gemeinsamen agrarpolitik
druhého pilíře společné zemědělské politiky
zweiten säule der gemeinsamen agrarpolitik des zweiten pfeilers der GAP
společné zemědělské politiky politiky soudržnosti
der gemeinsamen agrarpolitik und der kohäsionspolitik
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr