FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Fyzická Nebo Právnická Osoba in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0684

Beispiele für die Verwendung Fyzická Nebo Právnická Osoba in einem Satz und ihre Übersetzungen

Natürliche oder juristische person
Výrobcem fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu;
Erzeuger" eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt;
Osobou rozumí každá fyzická nebo právnická osoba.
Personen" jede natürliche oder juristische Person.
Andere satzbeispiele
Samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.
Von der zuständigen Behörde selbst oder einer in ihrem Namen handelnden natürlichen oder juristischen Person.
Odesílatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba jež je původcem poštovní zásilky;
Absender" die natürliche oder juristische Person, die Urheber von Postsendungen ist;
Návrhy může podat každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství která.
Vorschläge können von jeder in der Gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen Person eingereicht werden, die.
Vývozcem rozumí fyzická nebo právnická osoba která má nárok na náhradu.
Ausführer" die natürliche oder juristische Person, die Anspruch auf die Erstattung hat.
Stavebníkem každá fyzická nebo právnická osoba pro kterou je stavba prováděna;
Bauherr" jede natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird;
Poskytovatelem každá fyzická nebo právnická osoba která poskytuje určitou službu informační společnosti;
Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der Informationsgesellschaft anbietet;
Přepravcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba která.
Transportunternehmer': jede natürliche oder juristische Person, die Tiertransporte durchführt.
Osobou jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
Person" ist eine natürliche oder eine juristische Person.
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející přenosovou nebo distribuční soustavu nebo zásobovaná z některé z nich;
Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein Übertragungs- oder Verteilernetz einspeist oder daraus versorgt wird;
Stáčírnou fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob které se na vlastní účet provádějí plněním nebo nechávají plnění provádět.
Abfueller": die natürliche oder juristische Person oder der Zusammenschluss solcher Personen, die oder der für eigene Rechnung die Abfuellung vornimmt oder vornehmen lässt.
Vzhledem k tomu že by měly být stanoveny podmínky za kterých může fyzická nebo právnická osoba výjimečně žádat o zápis;
Es sind die Bedingungen festzulegen, unter denen in Ausnahmefällen von einer natürlichen oder juristischen Person ein Antrag auf Eintragung in ein Register gestellt werden kann.
Výrobcem fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství která vyrábí látku ve společenství;
Hersteller: natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft einen Stoff herstellt;
Zahraničním zařízením se rozumí zařízení u kterého je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za jeho obchodní využití na rozdíl od národních zařízení usazená v jiném členském státu.
Ausländische Einrichtungen sind Einrichtungen, die im Gegensatz zu inländischen Einrichtungen von einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen natürlichen oder juristischen Person betrieben werden.
Každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající funkce veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů včetně zvláštních povinností činností nebo služeb které se vztahující k životnímu prostředí.
Natürliche oder juristische Personen, die aufgrund innerstaatlichen Rechts Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, einschließlich bestimmter Pflichten, Tätigkeiten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt, wahrnehmen, und.
Konečným příjemcem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba které jsou v zemi určení dodány uvedené látky.
Endempfänger: natürliche oder juristische Personen, denen die erfassten Stoffe im Bestimmungsland geliefert werden.
Provozovatelem podniku se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za dodržování požadavků tohoto nařízení v podniku nad nímž vykonává kontrolu.
Unternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen dieser Verordnung in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen erfuellt werden.
Majitel nebo každá fyzická nebo právnická osoba která provozuje místo zastávky je odpovědná za dodržování příslušných ustanovení tohoto nařízení.
Der Eigentümer oder jede natürliche oder juristische Person, die einen Aufenthaltsort betreibt, ist für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung verantwortlich.
Zahraničním zařízením se rozumí zařízení u kterého je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za jeho obchodní využití na rozdíl od vnitrostátních zařízení usazená ve třetí zemi.
Ausländische Einrichtungen sind Einrichtungen, die im Gegensatz zu inländischen Einrichtungen von einer in einem Drittland ansässigen natürlichen oder juristischen Person betrieben werden.
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející přenosovou nebo distribuční soustavu nebo zásobovaná z některé z nich;
Netzbenutzer" natürliche oder juristische Personen, die Elektrizität in ein Übertragungs oder Verteilernetz einspeisen oder daraus versorgt werden;
Provozovatelem potravinářského podniku fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku který řídí;
Lebensmittelunternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittelunternehmen erfuellt werden;
Příjemcem radioaktivního odpadu fyzická nebo právnická osoba ke které je tento materiál přepravován.
Empfänger" radioaktiver Abfälle jede natürliche oder juristische Person, zu der solche Abfälle verbracht werden;
Provozovatelem krmivářského podniku fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v krmivářském podniku který řídí;
Futtermittelunternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Futtermittelunternehmen erfuellt werden;
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející soustavu nebo zásobovaná z ní;
Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz einspeist oder daraus versorgt wird;
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející soustavu nebo z ní zásobovaná;
Netzbenutzer" natürliche oder juristische Personen, die in das Netz einspeisen oder daraus versorgt werden;
Dopravcem každá fyzická nebo právnická osoba uvedená v článku směrnice91/628/EHS;
Transportunternehmer': jede natürliche oder juristische Person im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 91/628/EWG;
Zplnomocněným zástupcem rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství která byla výrobcem písemně pověřena aby jeho jménem plnila povinnosti podle této směrnice.
Bevollmächtigter' alle in der Gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen Personen, die vom Hersteller schriftlich beauftragt wurden, in seinem Namen die ihm aufgrund dieser Richtlinie entstehenden Verpflichtungen zu erfuellen.
Hospodářským subjektem jakákoli fyzická nebo právnická osoba která za účelem následného prodeje vyrábí připravuje nebo dováží ze třetí země produkty uvedené v článku nebo takové produkty uvádí na trh;
Unternehmen": natürliche oder juristische Personen, die Erzeugnisse des Artikels 1 gewerbsmässig erzeugt, aufbereitet oder aus Drittländern einführt bzw. diese Erzeugnisse vermarktet.
Objednatelem rozumí každá fyzická nebo právnická osoba která zadává stavbu zařízení.
Bauherr" jede natürliche oder juristische Person, die den Auftrag für die Errichtung der Anlage erteilt;

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0684

Siehe auch


fyzická nebo právnická osoba která
natürliche oder juristische person natürlichen oder rechtlichen person
fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství
natürliche oder juristische person mit sitz in der gemeinschaft in der gemeinschaft niedergelassene natürliche oder juristische person in der gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen person
fyzická osoba
natürliche person
fyzická osoba která
natürliche person
je fyzická osoba
ist die natürliche person eine natürliche person ist

"Fyzická nebo právnická osoba" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr