HISTORICKÁ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Historická in der Deutsch

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.1095

Beispiele für die Verwendung Historická in einem Satz und ihre Übersetzungen

Historische ( historické , dějinné , historie )
Zkombinoval jsem dobře známá historická fakta o českých zemích se vzpomínkami na moje prarodiče.
Ich habe wohlbekannte historische Fakten über Böhmen mit der Erinnerung an meine Großeltern.
Ježíš jako historická postava jako každá jiná.
Jesus als historische Person! Wie jeder andere.
Geschichtliche
Historická paměť nezdary stavebního inženýrství.
Geschichtliche Erinnerung und technisches Versagen.
Jen základní historická fakta.
Nur ein paar geschichtliche Eckdaten.
Die historische
Totiž historická lidská zkušenost jako celek je důležitější než život jedince.
Das heißt: Die historische menschliche Erfahrung als ganzes ist wichtiger als das Leben einer einzelnen Person.
Historická Akershusova pevnost.
Die Historische Akershus Festung?
Ein historischer
Je to historická událost Hausere.
Das ist ein historischer Moment, Hauser.
Historická chvíle. Jsem si jist že budete souhlasit.
Ein historischer Moment, wie du sicher zustimmen würdest.
Andere satzbeispiele
Proč by měla tato historická událost způsobovat takový politický otřes.
Warum sollte dieses historische Ereignis derartige politische Turbulenzen auslösen?
Nějaká historická řeč.
Irgendwelche historischen Worte?
Historická společnost renovuje maják.
Historische Gesellschaft renoviert Leuchtturm.
Jednalo se o historická rozhodnutí v tom smyslu že uplatňují odpovědnost za ochranu.
Dies waren historischen Entscheidungen, da sie die Schutzverantwortung umsetzen.
Souvislosti Souvislost historická.
Zusammenhang Historischer Zusammenhang.
Tato historická zkušenost prospívala reformnímu potenciálu.
Diese historische Erfahrung war gut für die Reformfähigkeit.
Dvěma klíčovými složkami obrozujícího se ruského občanství bylo právní povědomí historická paměť.
Rechtsbewusstsein und historisches Gedächtnis waren die zwei grundlegenden Komponenten des in Russland neu erwachenden staatsbürgerlichen Bewusstseins.
Když jsme dělali představení na Madison Square Garden ta noc byla historická.
Wir spielten im Madison Square Garden. Dieser Abend war ein historischer Abend.
Správný referenční rámec jednotlivá Historická území nebo samosprávné společenství Baskicka.
Der richtige Anknüpfungspunkt: die einzelnen Historischen Territorien oder die Autonome Gemeinschaft des Baskenlands?
Každá historická událost každá válka.
Jedes historische Ereignis, jeder Krieg.
Podepsání této smlouvy je historická událost.
Die Unterzeichnung des Vertrages ist von historischer Bedeutung.
Zobrazit všechna lékařská historická data o tomto druhu.
Alle medizinischen und historischen Daten seiner Spezies darstellen.
Od té doby jsme dosáhli právně závazné úmluvy která jak věřím bude historická.
Wir haben seitdem ein rechtsverbindliches und ich glaube historisches Übereinkommen erreicht.
Srovnáno samosprávné společenství Baskicka jako celek nebo tři Historická území.
Ob dabei die Autonome Gemeinschaft des Baskenlands als Ganze oder die drei Historischen Territorien dem Zentralstaat gegenüberzustellen sind.
Nebyla to historická událost.
Es war kein historisches Ereignis.
Historická mapa světa z roku 1689 vytvořenáG. van Schagenem v Amsterodamu.
Historische Weltkarte aus dem Jahr 1689, erstellt durch G. van Schagen in Amsterdam.
Historická Nevyhnutelnost.
Historische Unverzichtbarkeit.
Nyní by mělo být zřejmé že ho nepodporuje ani historická zkušenost.
Auch sollte nun klar sein, dass Marktfundamentalismus ebenso wenig auf historischen Erfahrungen basierte.
To je mocná historická síla.
Das ist eine einflussreiche historische Kraft.
Chceme cestovat po krásné Anglii navštívit všechna historická místa.
Wir wollen durch das schöne England reisen, zu allen historischen Sehenswürdigkeiten.
Tohle je historická událost.
Das ist ein historisches Ereignis! Also,
Je to jen historická záležitost nic to neznamená.
Das ist rein historisch bedingt. Es bedeutet überhaupt nichts.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.1095

Siehe auch


historická chvíle
ein historischer moment historischer zeitpunkt ein historischer augenblick
historická práva
historischen rechte angestammte rechte
historická postava
historische person historische persönlichkeit

"Historická" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr