HNĚVU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Hněvu in der Deutsch

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0919

Beispiele für die Verwendung Hněvu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zorn ( hněv , vztek , zlost )
Věčného hněvu našeho mocného pána na nebesích!
Der ewige Zorn unseres allmächtigen Herrn im Himmel!
Jsem vyléčen z toho slepého hněvu který ztrpčoval náš jinak učebnicový vztah.
Wovon ich geheilt bin ist der blinde Zorn... der unsere sonst bilderbuchartige Beziehung beschattet hat.
Wut ( vztek , hněv , zlost )
V té knize je příliš mnoho hněvu.
Es ist zu viel Wut im Buch,
Návaly psychotického hněvu.
Anfälle sub-psychotischer Wut.
Ärger ( problémy , potíže , trable )
Ze hněvu se stává vztek.
Aus Ärger wird sofort Wut.
Nikdy ve hněvu.
Und niemals aus Ärger.
Zornes ( hněvu )
Tak můžete vidět doslova známky jejich šoku jejich vzteku jejich hněvu.
Und so koennen auch Sie foermlich die Zeichen ihres Schockzustandes, ihrer Wut, ihres Zornes.
Tvá žárlivost byla jiskrou která zažehla plamen tvého hněvu.
Deine Eifersucht war der Funke, der die Flamme deines Zornes entzündet hat.
Andere satzbeispiele
Cítím... bolest... hněv hodně hněvu.
Ich fühle Schmerz und Wut... Eine Menge Wut.
Ano. vysílá kolem sebe spoustu hněvu.
Ja, er telepathiert hier gerade eine ganze Menge Zorn.
Teď jsem konečně osvobozená od svého hněvu zachráněná od nočních můr.
Nun bin ich endlich frei von meinem Zorn, gerettet von meinen Alpträumen.
Vesničané to pochopili jako znak hněvu.
Die Dorfbewohner nahmen das für ein Zeichen seines Zorns.
Rozumím vašem hněvu.
Ich verstehe Ihren Zorn.
Na chvilku jsem viděla takový záblesk. záblesk hněvu.
Ich sah für einen Moment diesen Blitz... von Wut.
Se špetkou hněvu.
Mit einer Spur Ärger.
Let skrytého hněvu.
Jahre unterdrückter Zorn.
Díky mě si konečně mohli v hněvu vystřelit.
Dank mir konnten sie endlich einen Schuss voller Wut abfeuern.
Vesničané to brali jako znamení jeho hněvu.
Die Dorfbewohner nahmen das für ein Zeichen seines Zorns.
Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. kdo bude moci ostáti.
Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen?
Láska je schovívavaá láska je přátelská nezná hněvu.
Liebe ist duldsam, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Zorn.
Díky mně si konečně mohli v hněvu vystřelit.
Dank mir konnten sie endlich einen Schuss voller Wut abfeuern.
Mám hodně vnitřního hněvu.
Ich habe eine Menge innerliche Wut.
Je doslova nemožné se k němu přiblížit bez přivolání odinova hněvu.
Es ist praktisch unmöglich sich ihm zu nähern, ohne Odins Zorn heraufzubeschwören.
To když zničíme předmět jeho hněvu.
Er besteht darin, dass man das Ziel seines Zorns zerstört.
Vyléčila jste mě z mého hněvu.
Sie heilten mich von meiner Wut.
Střez se mého hněvu.
Nimm dich in acht vor meinem Zorn.
Je velký den jeho hněvu. kdo se mu teď postaví.
Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns.
Lépe řečeno děti jejího hněvu.
Besser gesagt sind es die Kinder ihrer Wut.
Já ani neznám důvod jeho hněvu na mě.
Und ich kenne den Grund seines Zorns gegen mich nicht.
Nebudeť ustavičně žehrati ani na věky hněvu držeti.
Er wird nicht immer hadern noch ewiglich Zorn halten.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0919

"Hněvu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr