HOECHST AUF DEUTSCH

Übersetzung für Hoechst in der Deutsch

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.1228

Beispiele für die Verwendung Hoechst in einem Satz und ihre Übersetzungen

Einem hoechst
Insuman infusat byl vyvinut pro použití v hoechst infusorH- tron.
Insuman Infusat wurde für die Anwendung mit einem Hoechst Infusor und H-Tron entwickelt.
Insulin human winthrop infusat byl vyvinut pro použití v hoechst infusorH- tron.
Insulin Human Winthrop Infusat wurde für die Anwendung mit einem Hoechst Infusor und H-Tron entwickelt.
Von hoechst
Tvrzení hoechst podle kterého nebylo žádosti vyhověno tedy není skutkově podloženo.
Die Behauptung von Hoechst, ihr Antrag sei erfolglos geblieben, ist daher sachlich falsch.
Naproti tomu povaha činnosti hoechst v okamžiku přijetí rozhodnutí je nerelevantní.
Die Art der Geschäftstätigkeit von Hoechst zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung sei hingegen irrelevant.
Andere satzbeispiele
Konkrétně hoechst vyzvala úřednici pro slyšení aby prošetřila uvedené telefonické kontakty.
Hoechst forderte die Anhörungsbeauftragte ganz konkret auf, diese telefonischen Kontakte zu untersuchen.
Další argumenty předložené hoechst nemohou tento závěr zpochybnit.
Das weitere Vorbringen von Hoechst vermag dieses Ergebnis nicht in Frage zu stellen.
Žádný z argumentů vznesených hoechst uvedený závěr nezpochybňuje.
Keines der von Hoechst vorgetragenen Argumente vermag diese Schlussfolgerung in Frage zu stellen.
Hoechst gmbhv. komise evropských společenství.
Hoechst GmbH gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Dopisem ze dne 16. června 2006 hoechst odpověděla na tuto otázku ve stanovené lhůtě.
Hoechst antwortete mit Schreiben vom 16. Juni 2006 fristgerecht auf diese Frage.
Je navržen pro použití v hoechst infusorH- tron inzulínových pumpách.
Es wurde für die Verwendung in den Insulinpumpen Hoechst Infusor und H-Tron entwickelt.
Tento rozdíl vedl k zařazení hoechst do první skupiny.
Dieser Unterschied habe dazu geführt, dass Hoechst der ersten Gruppe zugeordnet worden sei.
IV ke konečné částce pokuty uložené hoechst.
IV- Zum Endbetrag der gegen Hoechst verhängten Geldbuße.
Hoechst v tomto ohledu rozhodnutí nezpochybňuje.
Insoweit beanstandet Hoechst die Entscheidung nicht.
Částka pokuty uložené hoechst gmbh je stanovena ve výši 74,25 milionu eur.
Die gegen die Hoechst GmbH verhängte Geldbuße wird auf 74,25 Millionen Euro festgesetzt.
Z toho vyplývá že obecný argument hoechst v tomto ohledu musí být zamítnut.
Folglich ist das entsprechende allgemeine Vorbringen von Hoechst zurückzuweisen.
K účasti nejvyšších ředitelů hoechst na kartelové dohodě.
Zur Beteiligung oberster Führungskräfte von Hoechst am Kartell.
Závažnost protiprávního jednání hoechst totiž nemůže záviset na situaci zaměstnanců ostatních podniků které se účastnily protiprávního jednání.
Die Schwere der Zuwiderhandlung von Hoechst könne nämlich nicht davon abhängen, welche Mitarbeiter in anderen Unternehmen an der Zuwiderhandlung mitgewirkt hätten.
Hoechst tedy v roce 2002 skutečně byla zdaleka největším z podniků dotčených rozhodnutím.
Somit war Hoechst im Jahr 2002 tatsächlich das bei Weitem größte von der Entscheidung betroffene Unternehmen.
Podpůrně hoechst tvrdí že zvýšení za opakování protiprávního jednání není spravedlivé jestliže dotčený podnik v průběhu správního řízení plně spolupracuje.
Hilfsweise trägt Hoechst vor, eine Erhöhung wegen Wiederholungsfalls sei nicht angemessen, wenn das betreffende Unternehmen während des Verwaltungsverfahrens umfassend kooperiere.
Rozhodnutí bylo oznámeno hoechst dne. října 2003 dopisem datovaným. října 2003.
Die Entscheidung wurde Hoechst mit Schreiben vom 8. Oktober 2003 am 9. Oktober 2003 zugestellt.
V důsledku toho komise dospěla k závěru že hoechst musí být zařazena do první kategorie podniků.
Aufgrund dessen gelangte die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass Hoechst der ersten Kategorie von Unternehmen zuzuordnen sei.
Za těchto podmínek byla výchozí částka pokuty pro hoechst zvýšena o 100% dosáhla 40 milionů eur.
Unter diesen Umständen wurde der Ausgangsbetrag der Geldbuße für Hoechst um 100% auf 40 Millionen Euro erhöht.
Úvodem je především třeba konstatovat že pátý žalobní důvod vznesený hoechst sestává ze dvou částí.
Einleitend ist zunächst festzustellen, dass der von Hoechst vorgebrachte fünfte Klagegrund aus zwei Teilen besteht.
Faktor použitý komisí v tomto ohledu odráží rozdíl v celkovém obratu v roce 2002 mezi hoechst ostatními dotčenými podniky.
Der von der Kommission angewandte Faktor spiegelt insoweit den Unterschied des Gesamtumsatzes im Jahr 2002 zwischen Hoechst und den übrigen verfahrensbeteiligten Unternehmen wider.
Krom toho jako člen chemical industrial products exportco-operative CIPEC měla hoechst přístup ke statistikám japonských vývozů.
Als Mitglied der Chemical Industrial Products Export Co-operative(CIPEC) habe Hoechst zudem Zugang zu den japanischen Ausfuhrstatistiken gehabt.
Návrhem zapsaným v kanceláři soudu dne 18. prosince 2003 hoechst podala projednávanou žalobu.
Mit am 18. Dezember 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift hat Hoechst die vorliegende Klage erhoben.
Nicméně celá dotčená věta zní takto „ hoechst byla spolu s daicel vůdcem společných setkání se čtyřmi japonskými výrobci “.
Der betreffende Satz lautet jedoch als Ganzes wie folgt: „Hoechst spielte zusammen mit Daicel bei den Gemeinschaftstreffen mit den vier japanischen Herstellern eine führende Rolle.“ in Bezug auf Daicel enthielt Randnr.
V pátém žalobním důvodu hoechst zpochybňuje povahu jakož dobu trvání protiprávního jednání na kterém komise v projednávané věci založila určení výše pokuty.
Mit ihrem fünften Klagegrund beanstandet Hoechst die von der Kommission im vorliegenden Fall der Bestimmung der Geldbuße zugrunde gelegte Art und Dauer der Zuwiderhandlung.
Krom toho v rozporu s názorem hoechst není kategorie velmi závažného protiprávního jednání nijak vyhrazena pro dlouhodobá horizontální omezení.
Entgegen der Ansicht von Hoechst sei es auch keineswegs so, dass die Gruppe der besonders schweren Verstöße denknotwendig horizontalen Beschränkungen vorbehalten sei.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.1228

TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr