HOVOŘÍME O AUF DEUTSCH

Übersetzung für Hovoříme O in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0599

Beispiele für die Verwendung Hovoříme O in einem Satz und ihre Übersetzungen

Hovoříme o 500 000 půl milionu zničených domech.
Wir sprechen über 500 000- eine halbe Million- zerstörte Häuser.
Hovoříme o věcech nejvyššího významu.
Wir sprechen über eine Angelegenheit von größter Bedeutung.
Hovoříme o demokracii.
Wir reden über Demokratie.
Hovoříme o flexibilitě není však dispozici dostatečný manévrovací prostor.
Wir reden über Flexibilität; es gibt nicht genug Spielraum.
Andere satzbeispiele
PL pane předsedající hovoříme o důležité zprávě týkající se financování společné zemědělské politiky.
PL Herr Präsident! Wir diskutieren einen wichtigen Bericht über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Hovoříme o posílení evropské konkurenceschopnosti.
Wir sprechen über die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.
Hovoříme o vrahovi mé ženy!
Wir sprechen über den Mörder meiner Frau!
Hovoříme o EU úctě EU k základním právům.
Wir reden über die EU und die Achtung der EU vor grundlegenden Menschenrechten.
Hovoříme o cirkulační migraci.
Wir reden über zirkuläre Migration.
Myslím že hovoříme o tajných věznicích.
Ich glaube, wir sprechen über Geheimgefängnisse.
Hovoříme o směřování rovněž o provádění v brzké budoucnosti.
Wir sprechen über die Richtung und auch über die Umsetzung in naher Zukunft.
Hovoříme o válce.
Wir reden über Krieg.
Hovoříme o cestách ale chceme to nějakým způsobem realizovat.
Wir reden über Pfade, wollen dies aber irgendwie implementieren.
Pane předsedající hovoříme o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Herr Präsident, wir sprechen über Lebensmittelinformationen für Verbraucher.
Pane předsedající hovoříme o politice lidských právech v kontextu běloruska.
Herr Präsident! Wir sprechen über Politik und Menschenrechte im Zusammenhang mit Belarus.
Hovoříme o odpovědnosti chránit obyvatelstvo.
Wir reden über die Pflicht, zu schützen.
Hovoříme o lidech v kaliningradské oblasti uvažujeme o zjednodušení.
Wir sprechen über die Menschen im Kaliningrader Gebiet, denken über Erleichterungen nach.
Hovoříme o zemích ve kterých je stav humanitární krize spíše pravidlem.
Wir reden über Länder, in denen der Begriff humanitäre Krise zur Regel zu werden droht.
Hovoříme o sedmém prodloužení zvláštního režimu státní podpory.
Wir sprechen über die siebte Verlängerung der Sonderregelung für staatliche Beihilfen.
Neelie kroesová řekla že hovoříme o integraci tuniského hospodářství do jednotného trhu.
Die Kommissarin hat gesagt, wir reden über die Integration der tunesischen Wirtschaft in den Binnenmarkt.
Hovoříme o evropě budoucnosti.
Wir sprechen über das Europa der Zukunft.
Hovoříme o stabilitě.
Wir reden über Stabilität.
Hovoříme o velmi důležité záležitosti strategii evropa 2020.
Wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema: die Strategie Europa 2020.
Hovoříme o harmonizaci platů ve veřejném sektoru.
Wir sprechen über die Vereinheitlichung von Gehältern im öffentlichen Dienst.
Hovoříme o celé mašinérii jednotné správy ekonomických záležitostí EU.
Wir sprechen über die Maschinerie einer vereinheitlichten wirtschaftlichen Steuerung durch die EU.
Hovoříme o nákladech.
Wir sprechen über Kosten.
Hovoříme o změně klimatu.
Wir sprechen über Klimawandel.
Hovoříme o energetické účinnosti.
Wir sprechen über Energieeffizienz.
Hovoříme tu o rizikových fondech hovoříme o mezinárodní měně.
Wir sprechen über Hedge-Fonds, wir sprechen über internationale Währungen.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0599

Siehe auch


hovoříme o tom že
wir darüber sprechen , dass wir sprechen davon , dass es
o které hovoříme
über den wir sprechen von der wir hier sprechen wir diskutieren
dnes hovoříme
wir heute diskutieren wir heute sprechen
když hovoříme
sprechen wir , wenn wir bei reden gerade bei wenn wir über das sprechen

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "hovoříme o"


bavíme se o
promluvíme si o

"Hovoříme o" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr