INFORMACÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Informacích in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1317

Beispiele für die Verwendung Informacích in einem Satz und ihre Übersetzungen

Angaben ( údaje , informace , označení )
Členské státy každoročně komisi oznámí jakékoli změny v těchto informacích.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alljährlich Änderungen dieser Angaben mit.
Komise vypracuje v pravidelných intervalech souhrnnou zprávu založenou na takto shromážděných informacích.
Die Kommission erstellt anhand der auf diese Weise gesammelten Angaben in regelmässigen Zeitabständen einen zusammenfassenden Bericht.
Waldinformation ( informacích , informacích v EU )
Písemně. vítám zelenou knihu komise o ochraně lesů informacích v EU.
Schriftlich.- Ich begrüße das Grünbuch der Kommission über Waldschutz und Waldinformation.
Komise oznámila svůj záměr předložit zelenou knihu o ochraně lesů souvisejících informacích v souvislosti s bílou knihou o přizpůsobení se změně klimatu z roku 2009.
Die Kommission hat ihre Absicht angekündigt, ein Grünbuch über Waldschutz und Waldinformation in Zusammenhang mit dem Weißbuch von 2009 über die Anpassung an den Klimawandel vorzulegen.
Information ( informace , informování , informovanost )
Takže budeme jenom sedět na těch informacích.
Also bleiben wir auf dieser Information einfach sitzen?
Níže uvedený seznam uvádí prvky které musí být obsaženy ve zveřejňovaných informacích.
Nachstehend sind die Elemente aufgeführt, die in der zu veröffentlichenden Information enthalten sein müssen.
Andere satzbeispiele
Členské státy by měly vést záznamy o takových informacích.
Die Mitgliedstaaten sollten Aufzeichnungen über derartige Informationen führen.
To je o informacích.
Es geht um Informationen.
Jsme nevědomé masy topící se v informacích.
Wir sind unwissende Massen, die von Informationen überflutet werden.
Ustanovení o rozporných závazných informacích.
Vorschriften über nicht übereinstimmende verbindliche Auskünfte.
Informacích získaných od členských států komise UNHCR dalších příslušných mezinárodních organizací.
Angaben der Mitgliedstaaten, der Kommission, des UNHCR und anderer einschlägiger internationaler Organisationen.
Konstatuje že dobrá politika závisí na velmi kvalitních informacích.
Stellt fest, dass gute Politik von qualitativ hochwertigen Informationen abhängig ist;
Členské státy by měly vést záznamy o těchto informacích.
Die Mitgliedstaaten sollten Aufzeichnungen über derartige Informationen führen.
Naši kolegové vědci v těchto informacích hledají nové vzorce.
Unsere Kollegen aus der Wissenschaft finden neue Muster in diesen Informationen.
Přezkoumání by mělo být založeno na jasných cílech konzultacích širokého rozsahu na vyčerpávajících informacích.
Grundlage einer solchen Überarbeitung müssen klare Ziele, weitreichende Konsultationen und umfassende Informationen sein.
Víš v informacích je síla.
Weißt du, Information bedeutet Macht.
O statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin.
Über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden statistischen Informationen über die Getreideerzeugung.
Vzhledem k tomu že členské státy komise by měly navzájem konzultovat o shromážděných informacích;
Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten einander über die eingeholten Informationen konsultieren.
O jakých informacích se to bavíme.
Von welcher Art von Informationen reden wir?
Pátráme po informacích které byste mohla mít o vladu alexavicovi.
Wir sind Detektives des SBPD. Wir suchen nach irgendwelchen Informationen die sie vielleicht über Vlad Alexavic haben.
Jsou závislí na našich informacích.
Sie sind von unseren Informationen abhängig.
Důvěrných informacích.
Vertrauliche Informationen.
Pořád jsou v informacích trhliny ale vypadá to na nějaké katastrofální selhání.
Es gibt Lücken in den Daten. Aber alles deutet auf eine katastrophale Fehlfunktion hin.
Ustanovení o informacích které musí oznamovatel poskytnout podle čl.
Die Bestimmungen über die Angaben, die der Projektträger nach Art. 5 Abs.
Chtěla jsem vám nejdřív zavolat ale na informacích ještě nemají vaše číslo.
Ich versuchte, Sie anzurufen. Aber die Auskunft gab die Nummer nicht bekannt.
Za prvé v informacích za druhé v realizaci požadavků.
Erstens die Unterrichtung und zweitens die Einhaltung von Verpflichtungen.
Kde jsou vědomosti jež jsme ztratili v informacích “.
Und wo ist das Wissen, dass wir in den Informationen verloren haben?”.
DE pane předsedající hovoříme dnes o informacích informace lze šířit po celém světě pouhým stisknutím tlačítka.
Herr Präsident! Wir reden heute über Informationen, und Informationen werden per Knopfdruck in alle Welt verteilt.
Písemně. ve zprávě o informacích o léčivých přípravcích vítám ustanovení jež zdůrazňují právo spotřebitelů na informace.
Schriftlich.- Ich begrüße die Bestimmungen in dem Bericht zu Informationen über Arzneimittel, welche das Recht der Verbraucher auf Information hervorheben.
Je rozhodnutí založeno na nesprávných informacích za což je odpovědný jeden z podniků nebo bylo získáno podvodem nebo.
Die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder arglistig herbeigeführt worden ist oder.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1317

"Informacích" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr