INTERVENČNÍ AGENTURY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Intervenční Agentury in der Deutsch

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1681

Beispiele für die Verwendung Intervenční Agentury in einem Satz und ihre Übersetzungen

Interventionsstellen ( intervenční agentury , intervenčních agentur , intervenčními agenturami )
Předají příslušné intervenční agentury komisi do dvou pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídky seznam ověřených přijatých účastnických jistot.
Übermitteln die betreffenden Interventionsstellen der Kommission innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Ablauf der Angebotsfrist das Verzeichnis der überprüften und angenommenen Teilnahmesicherheiten.
Intervenční agentury jmenované producentskými členskými státy nakupují olivový olej v srpnu v září za intervenční cenu platnou v červenci.
Die von den Erzeugermitgliedstaaten bestimmten Interventionsstellen kaufen das Olivenöl- im August und im September zu dem im Juli geltenden Interventionspreis.
Die interventionsstellen ( intervenční agentury , intervenčních agentur , intervenčními agenturami )
Intervenční agentury zajistí vykostění veškerého nakoupeného masa.
Die Interventionsstellen stellen sicher, dass das gesamte angekaufte Fleisch entbeint wird.
Intervenční agentury dbají o to aby skladovatelé vedly elektronicky zpracované účetnictví intervenčních zásob.
Die Interventionsstellen sorgen dafür, daß die Lagerhalter informatisierte Bücher über die Interventionsbestände führen.
Andere satzbeispiele
U prodávající intervenční agentury v ostatních případech.
In den übrigen Fällen bei der verkaufenden Interventionsstelle.
Intervenční agentury mohou prodávat cukr pouze za cenu vyšší než je intervenční cena.
Die Interventionsstellen dürfen Zucker nur zu einem Preis verkaufen, der über dem Interventionspreis liegt.
Během tohoto období je však možné ji se souhlasem intervenční agentury stáhnout.
Es kann jedoch mit Zustimmung der Interventionsstelle in dieser Zeit zurückgezogen werden.
Intervenční agentury prodávají přednostně produkty jejichž doba skladování je nejdelší.
Die Interventionsstellen verkaufen vorrangig die Erzeugnisse, deren Einlagerungsdauer am längsten ist.
Intervenční agentury členských států uvědomí komisi o nahrazení alkoholu.
Die Interventionsstellen der Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über den Ersatz des Alkohols.
Zástupcem intervenční agentury může být skladovatel.
Bei dem Vertreter der Interventionsstelle darf es sich auch um den Lagerhalter handeln.
Uchování; intervenční agentury mohou stanovit dodatečné požadavky.
Haltbarmachung; die Interventionsstellen können zusätzliche Anforderungen vorsehen;
Intervenční agentury jsou oprávněny nechat nakoupené maso zcela nebo částečně vykostit.
Die Interventionsstellen sind befugt, das angekaufte Fleisch ganz oder teilweise entbeinen zu lassen.
Intervenční agentury zajistí během celého procesu vykosťování stálou kontrolu produktů.
Die Interventionsstellen gewährleisten während des gesamten Entbeinungsprozesses eine ständige Produktkontrolle.
Intervenční agentury však mohou stanovit vyšší minimální množství.
Die Interventionsstellen können jedoch eine höhere Mindestmenge festsetzen.
Zástupcem intervenční agentury může být také skladovatel.
Bei dem Vertreter der Interventionsstelle darf es sich auch um den Lagerhalter handeln.
Intervenční agentury uzavírají smlouvy o soukromém skladování pouze s producenty.
Die Interventionsstellen schließen Verträge über private Lagerhaltung nur mit Erzeugern ab.
Intervenční agentury stanoví místo převzetí tabáku.
Die Interventionsstellen bestimmen den Ort der Übernahme des Tabaks.
Intervenční agentury mohou požadovat doplňující údaje.
Die Interventionsstellen können zusätzliche Angaben verlangen.
Intervenční agentury přednostně prodávají maso s nejdelší dobou skladování.
Die Interventionsstellen verkaufen vorrangig das Fleisch mit der längsten Lagerzeit.
Jméno adresa intervenční agentury.
Name und Anschrift der Interventionsstelle.
Intervenční agentury mohou zveřejnit tato oznámení v jiných tiskovinách.
Ausserdem kann die Interventionsstelle weitere Veröffentlichungen vornehmen.
Intervenční agentury vydají potvrzení o převzetí ze skladu vykazující.
Die Interventionsstelle stellt einen Übernahmeschein aus, in dem angegeben sind.
Postupy podmínky za kterých intervenční agentury cukr přebírají.
Die Verfahren und Bedingungen für die Übernahme durch die Interventionsstellen.
Nabídky se přezkoumají na uzavřeném zasedání intervenční agentury.
Die Auswertung der Angebote wird von der Interventionsstelle nichtöffentlich vorgenommen.
Získané kusy jsou skladovány v chladírnách které se nacházejí na území členského státu příslušné intervenční agentury.
Die gewonnenen Teilstücke werden in Kühlhäusern gelagert, die sich in dem Gebiet des Mitgliedstaats der betreffenden Interventionsstelle befinden.
V poukázce na převzetí se uvádí datum do kterého se musí uskutečnit fyzické převzetí alkoholu ze skladu příslušné intervenční agentury.
In dem Übernahmeschein ist der Termin angegeben, bis zu dem die materielle Übernahme des Alkohols aus dem Lager der betreffenden Interventionsstelle erfolgen muß.
Fyzické převzetí alkoholu ze skladu příslušné intervenční agentury musí být ukončeno ve lhůtě šesti měsíců.
Die materielle Übernahme des Alkohols aus dem Lager der betreffenden Interventionsstelle muß nach spätestens 6 Monaten abgeschlossen sein.
Kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na trh společenství.
Zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Roggen aus Beständen der deutschen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt.
Intervenční agentury členských států prodávají všem dotčeným osobám sušené odstředěné mléko kterým disponují které bylo uskladněno před. září 1997.
Die Interventionsstellen der Mitgliedstaaten verkaufen jedem Interessenten Magermilchpulver, das sich in ihrem Besitz befindet und vor dem 1. September 1997 eingelagert worden ist.
Intervenční agentury přijmou nezbytná opatření aby umožnily zájemcům před podáním nabídky ověřit na vlastní náklady vzorky másla daného do prodeje.
Die Interventionsstelle trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um den Interessenten zu ermöglichen, vor Einreichung des Angebots auf eigene Kosten Proben der zum Kauf stehenden Butter zu untersuchen.

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1681

Wort für wort übersetzung


intervenční
- interventionsstelle intervenční intervention interventionspreise interventionelle
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr