IZRAELSKÝCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Izraelských in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.7144

Beispiele für die Verwendung Izraelských in einem Satz und ihre Übersetzungen

Israels ( izraele , izraelskému , izraelovi )
Vítězství izraelských centristů.
Israels Sieg der politischen Mitte.
Zároveň by riskovaly že budou vtaženy do nových izraelských operací proti hizballáhu jeho přívržencům.
Sie drohten zudem in neue Aktionen Israels gegen Hisbollah und ihre Förderer hineingezogen zu werden.
Israelischen ( izraelské , izraele , izraelském )
Pokračující výstavba izraelských osad je nespravedlností provokací pro palestince.
Der anhaltende Bau von israelischen Siedlungen ist ein Unrecht und eine Provokation der Palästinenser.
Ústních dotazů adresovaných radě ohledně palestinských zajatců v izraelských věznicíchB6-0166/2008;
Die mündliche Anfrage an den Rat über palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen- B6-0166/2008;
Der israelischen ( izraelské , izraele , izraelském )
Kdo z izraelských vůdců chápe že usmíření je důležitější než odplata pomsta.
Wer in der israelischen Führungsriege versteht, dass Versöhnung wichtiger ist als Vergeltung und Rache?
Po odchodu izraelských jednotek z gazy počet útoků vzrostl o 500.
Beim Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza stieg die Anzahl der Raketenangriffe um 500.
Andere satzbeispiele
Ústních dotazů adresovaných komisi ohledně palestinských zajatců v izraelských věznicíchB6-0167/2008;
Die mündliche Anfrage an die Kommission über palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen- B6-0167/2008.
Skupina izraelských vojáků na ní stojí nad jeslemi s dítětem.
Eine Gruppe israelischer Soldaten steht um eine Krippe mit einem Baby herum.
Klíč k určování izraelských jestřábů.
Zur Bestimmung von Israels Falken.
Je nesporně velmi smutné že v izraelských věznicích se nacházejí také palestinští mladiství.
Es ist ohne Zweifel sehr traurig, dass auch palästinensische Jugendliche in israelischen Gefängnissen sitzen.
Zastřelil jste některého z izraelských rukojmích.
Haben Sie israelische Geiseln erschossen?
Na ulicích izraelských měst nejsou žádní toulaví psi.
In den Straßen israelischer Städte gibt es keine streunenden Hunde.
Potom přišedše ke mně muži z starších izraelských seděli přede mnou.
Und es kamen etliche von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mir.
Odvetné útoky price tag attacks izraelských osadníků západního břehu jsou velmi časté.
Die sogenannten price tag-Angriffe israelischer Siedler im Westjordanland kommen ziemlich häufig vor.
Za infitady jste v izraelských věznicích strávil dva roky.
Sie waren während der Intifada zwei Jahre in israelischen Gefängnissen.
Takže si najal několik izraelských žoldáků připravoval se na válku.
Also engagierte er israelische Söldner und rüstete sich für den Krieg.
Června 2002 vtrhlo 50 izraelských tanků do jeninu znovu ho obsadilo.
Am 19. Juni 2002 drangen 50 israelische Panzer in Jenin ein und besetzten die Stadt.
Stažení izraelských jednotek ze všech okupovaných palestinských území!
Der Rückzug israelischer Truppen aus allen besetzten palästinensischen Gebieten;
Nad danovým azarel syn jerochamův. ta jsou knížata pokolení izraelských.
Unter Dan war Asareel, der Sohn Jerohams. Das sind die Fürsten der Stämme Israels.
Ve spojených státech v evropě zároveň sílí kampaň za zákaz izraelských výrobků.
Zugleich gewinnt in den USA und Europa eine Kampagne zum Verbot israelischer Produkte an Stärke.
Dvěstě třista kolik izraelských civilistů?
Zwei- oder dreihundert, und wie viele israelische Zivilsten?
Tak rozdělíte zemi tuto sobě po pokoleních izraelských.
Also sollt ihr das Land austeilen unter die Stämme Israels.
Přinejmenším jeden z nich je zodpovědný za smrt řady izraelských občanů.
Mindestens eine von ihnen ist für den Tod etlicher israelischer Bürger verantwortlich.
Nebude nevěstka žádná z dcer izraelských ani nečistý smilník z synů izraelských.
Es soll keine Hure sein unter den Töchtern Israels und kein Hurer unter den Söhnen Israels.
Protož nyní vezměte sobě dvanácte mužů z pokolení izraelských po jednom muži z každého pokolení.
So nehmt nun zwölf aus den Stämmen Israels, aus jeglichem Stamm einen.
Ale teď jsi v izraelských rukou takže si se mnou moc nehraj.
Aber Sie sind in israelischer Hand, also keine spielchen.
Uran pochází z izraelských zbraní vyjádřil se damašek.
Das Uran stamme von den israelischen Waffen, erklärte Damaskus.
Ale věděli jste že to bylo ve službě izraelských obraných sil.
Aber wusstet ihr, dass er im Dienst der israelischen Streitkräfte war?
Jeho pokoj je přímo vedle izraelských novomanželů.
Neben ihm wohnt ein israelisches Pärchen.
Ostatně mezi izraelci je mnoho kritiků izraelských politik.
Es gibt ja auch unter den Israelis genug Kritiker der israelischen Politik.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.7144

Siehe auch


izraelských osad
israelischen siedlungen
starších izraelských
ältesten israels den ältesten von israel
izraelských občanů
israelische bürger israelischen staatsbürger

"Izraelských" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr