JE ZALOŽENA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Je Založena in der Deutsch

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0943

Beispiele für die Verwendung Je Založena in einem Satz und ihre Übersetzungen

Basiert ( je založena , založený , založena )
Jejich obhajoba je založena na pozměněné poměrné nedbalosti.
Deren Verteidigung basiert auf anteiligem Mitverschulden.
Tato zpráva je založena na výměně informací stanovené čl. 11 odst.
Der Bericht basiert auf dem Informationsaustausch gemäß Artikel 11 Absätze 1 und 2.
Gründet ( je založena , založené , zakládá )
Je založena na zjednodušení transparentnosti právní určitosti postupů pravidel.
Gründet auf der Vereinfachung, der Transparenz und der Rechtssicherheit von Verfahren und Bestimmungen;
Je založena na sdílení zodpovědnosti prostřednictvím národních koordinačních orgánů.
Gründet auf geteilte Verantwortlichkeiten dank der Aktivierung der nationalen Koordinationsebenen;
Je založena na kultuře politických ideálech strategiích.
Sie beruht auf Kultur, politischen Idealen und Richtlinien.
Je založena na těchto zásadách.
Sie beruht auf den folgenden Grundsätzen.
Klinická zkušenost s puregonem je založena až na třech léčebných cyklech v obou indikacích.
Die klinischen Erfahrungen mit Puregon beruhen für beide Anwendungsgebiete auf bis zu drei Behandlungszyklen.
Klinická zkušenost s přípravkem fertavid je založena až na třech léčebných cyklech v obou indikacích.
Die klinischen Erfahrungen mit Fertavid beruhen für beide Anwendungsgebiete auf bis zu drei Behandlungszyklen.
Andere satzbeispiele
Zadruhé evropa je založena na solidaritě má proto silný sociální obsah.
Zweitens beruht Europa auf Solidarität und hat daher einen starken sozialen Inhalt.
Olivová teorie je založena na mých přátelích marshallovi lilly.
Die Oliven Theorie basiert auf meinen Freunden Marshall und Lilly.
Nová strategie je založena na velmi ambiciózních myšlenkách.
Die neue Strategie beruht auf sehr ehrgeizigen Ideen.
Listina základních práv je založena na nedělitelnosti občanských politických sociálních práv.
Die Charta der Grundrechte fußt auf der Unteilbarkeit der bürgerlichen, politischen und sozialen Menschenrechte.
Tato důvěra je založena na určitých aspektech které také musí být zachovávány.
Dieses Vertrauen basiert auf bestimmten Aspekten, die auch tatsächlich eingehalten werden müssen.
Evropská unie je založena na zásadě zastupitelské demokracie participační demokracie.
Die Europäische Union beruht auf den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie und der partizipativen Demokratie.
Hospodářská obchodní spolupráce je založena na poctivém pevném strategickém partnerství.
Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit beruht auf einer echten, vertieften und strategischen Partnerschaft.
EU je založena na překrucování podvodech lžích.
Die EU gründet auf Entstellung, Täuschung und Lügen.
Misie je založena na přesvědčení že skutečné náboženství spojuje nikdy nerozděluje.
Die Mission basiert auf dem Glauben, dass wahre Religion vereint, niemals trennt.
Evropská unie je založena na zásadách které zahrnují respektování lidských práv.
Die Europäische Union basiert auf Grundsätzen, zu denen die Achtung der Menschenrechte zählt.
Tyranie kimovy rodiny je založena na směsici ideologického fanatismu zlovolné reálpolitiky stihomamu.
Die Tyrannei der Familie Kim beruht auf einer Mixtur aus ideologischem Fanatismus, bösartiger Realpolitik und Paranoia.
Decentralizace pravomocí členských států je založena na sdílení odpovědnosti mezi různými úrovněmi vlády.
Die Dezentralisierung der Befugnisse der Mitgliedstaaten basiert auf der geteilten Verantwortung verschiedener Regierungsebenen.
Chtěl jsem říci že tato zpráva je založena na koncepčním nedorozumění.
Ich wollte sagen, dass dieser Bericht auf einem konzeptionellen Missverständnis beruht.
Je založena na svobodě pohybu zboží služeb kapitálu občanů.
Sie beruht auf dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen.
Ochrana pracovníků vystavených záření je založena zejména na těchto zásadách.
Die Maßnahmen zum Schutz der strahlenexponierten Arbeitskräfte beruhen insbesondere auf folgenden Grundsätzen.
EU je založena na jednotném trhu ale tento jednotný trh stále ještě není dokončen.
Die EU basiert auf einem Binnenmarkt, doch dieser ist noch nicht vollendet.
Směrnice je založena na potřebách pacientů nikoli na finančních prostředcích.
Die Richtlinie basiert auf den Bedürfnissen der Patienten und nicht auf finanziellen Mitteln.
Bílá hvězda je založena na vorlonské organické technologii.
Die White Star basiert auf vorIonischer BiotechnoIogie.
Na tom je založena diskuse v evropě.
Darauf basiert die Aussprache in Europa.
Rutherfordova dieta brzy patentovaná je založena na vědeckém výzkumu.
Äh, die Rutherford-Diät, Patent angemeldet, basiert auf der Forschung.
Zpráva za rok 2007 je založena na tchto kritériích.
Der Bericht für das Jahr 2007 basiert auf folgenden Kriterien.
Není to snadné jelikož blízkovýchodní kultura je založena na odlišných hodnotách.
Das ist nicht einfach, weil die Kultur des Nahen Ostens auf anderen Werten basiert.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0943

Siehe auch


je založena na hodnotách
werte , auf die sich die gründet , sind basiert auf werten fußt auf werten beruht auf werten
je založena na údajích
beruht auf den daten basiert auf daten beruht auf verträglichkeits
kterých je založena evropská unie
die europäische union begründenden denen die europäische union beruht die der europäischen union zugrunde liegen
smluv na nichž je založena evropská unie zejména
die europäische union begründenden verträge , insbesondere
je v
ist in liegt in steht in
je na
ist auf
je pro
ist für
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr