JEDNOTLIVCI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jednotlivci in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1107

Beispiele für die Verwendung Jednotlivci in einem Satz und ihre Übersetzungen

Menschen ( lidí , osob , lidské )
Zcela jistě mají tito jednotlivci práva na svou kulturu jazyk.
Diese menschen haben selbstverständlich ein recht auf ihre eigene kultur und sprache.
Mým prvořadým zájmem jsou užitečně zaměstnaní jednotlivci nikoli prospěch pro turisty.
Mir geht es hauptsächlich um sinnvoll beschäftigte menschen, nicht um sozialleistungstouristen.
Jenomže jako jednotlivci nevíme co s tím dělat.
Trotzdem ist es schwer für uns, zu wissen, was wir als einzelner tun sollen.
Ani jednotlivci. Ani davy.
Nicht die mehrheit, kein einzelner und kein kollektiv.
Andere satzbeispiele
Připojit se samozřejmě budou moci jednotlivci prostí občané.
Natürlich können einzelpersonen, einfache bürgerinnen und bürger sowie parteien beitreten.
Napříč všemi vzdělávacími zařízeními by jednotlivci byli požádáni o vyplnění Kontroly obezity.
In allen bildungseinrichtungen würden einzelpersonen gebeten, den fragebogen auszufüllen.
Jednotlivci se stále více uchylují ke zločinným prostředkům medotám.
Und dabei greifen einzelne zunehmend häufiger zu immer kriminelleren mitteln und methoden.
Nesmíme přemýšlet jako jednotlivci ale jako druh.
Wir dürfen nicht als individuen denken, sondern als spezies.
Napříč všemi orgány zdravotnictví by jednotlivci byli požádáni o vyplnění Kontroly obezity.
In allen öffentlichen gesundheitsdiensten würden einzelpersonen gebeten, den fragebogen auszufüllen.
Jednotlivci nesou osobní odpovědnost za válečné zločiny.
Einzelpersonen sind für kriegsverbrechen persönlich verantwortlich.
Jako jednotlivci ale ne jako skupina.
Als individuen. aber noch lange nicht als gruppe.
Všichni tři jsou velmi schopní jednotlivci.
Alles drei sehr gefährliche, zu allem fähige personen.
Tihle bezejmenní jednotlivci s tím souhlasí což je důvod proč darovali svá těla vědě.
Diese namenlosen individuen stimmen zu, deshalb haben sie ihre körper der wissenschaft gespendet.
Útvary Komise potřebují harmonizované roční statistiky o využívání ICT jednotlivci domácnostmi.
Die dienststellen der kommission benötigen harmonisierte jährliche statistiken über die nutzung von IKT durch einzelpersonen und haushalte.
Provozující ilegální aktivity s jednotlivci z různých měst.
Er betreibt illegale aktivitäten mit personen in anderen städten.
Vím že Komise k nim přístup má ale jednotlivci nikoli.
Ich weiß, dass die kommission momentan solche zugriffsmöglichkeiten hat, privatpersonen hingegen nicht.
Soukromé žaloby mohou podávat veřejné orgány jednotlivci či skupiny.
Private schadenersatzklagen können durch eine öffentliche einrichtung, einzelpersonen oder gruppen erhoben werden.
Jednotlivci jdou na scénu.
Personen gehen auf den platz.
Vůbec poprvé může být informace sdílena mezi jednotlivci předávána mezi generacemi.
Zum ersten mal kann man informationen zwischen individuen und über generationen austauschen.
Žádné údaje přenášené do Eurostatu neumožňují žádnému jednotlivci náhled na tyto údaje.
Keine der eurostat übermittelten daten ermöglichen einen einblick in daten über eine konkrete einzelperson.
Neobchodují spolu země obchodují spolu podniky jednotlivci.
Länder handeln nicht miteinander: unternehmen und einzelpersonen tun dies.
Banky vytvářejí peníze přeměnou soukromých dluhů mezi podniky jednotlivci na peníze.
Banken schaffen geld durch Monetisierung' der privaten schulden von unternehmen und individuen.
Argumentace odpovědnost za rozhodnutí musí být transparentní ne však rozhovory mezi jednotlivci.
Argumente und verantwortlichkeiten für beschlüsse müssen transparent sein, nicht aber der dialog zwischen einzelpersonen.
Jednali jako jednotlivci.
Sie agierten wie individuen.
Každému jednotlivci byly podány dávky přípravku Twinrix Adult dle schématu měsíců.
Jede person erhielt twinrix erwachsene in monat 0, 1 und 6.
Snad se časem naučíme fungovat jako jednotlivci pracovat spolu ve skupině.
Vielleicht lernen wir mit der zeit, als individuen zu funktionieren und als gruppe zusammenzuarbeiten.
Jednotlivci domácnosti informační společnost jak jsou vymezeny v příloze II.
Einzelpersonen, haushalte und die informationsgesellschaft, wie in anhang II definiert.
Ale to nebyli jen jednotlivci.
Aber dies galt nicht nur für individuen.
Neměli tušení jak fungovat jako jednotlivci.
Keine ahnung, wie man als individuum funktioniert.
Jednotlivci ano.
Einzelpersonen, ja.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1107

Siehe auch


jako jednotlivci
als individuen als einzelpersonen als einzelgänger
že jednotlivci
dass der einzelne dass die betroffenen dass personen
jednotlivci kteří
einzelpersonen , die individuen , die die person , die sowie einzelpersonen

"Jednotlivci" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr