JSOU SPLNĚNY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jsou Splněny in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1019

erfuellt sind (161) erfüllt sind (39) erfuellt werden (6) erfüllt werden (2) erfüllt seien (3)

Beispiele für die Verwendung Jsou Splněny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Erfuellt sind
Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky mohou se provést úpravy u těchto činitelů.
Wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfuellt sind, können für folgende Faktoren Berichtigungen vorgenommen werden.
Jsou splněny požadavky uplatnění práva přednosti je-li právo přednosti uplatňováno.
Die Erfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität erfuellt sind, wenn Priorität in Anspruch genommen wird.
Erfüllt sind
Podmínky stanovené v této hlavě jsou splněny.
Die in diesem Titel festgelegten Bedingungen erfüllt sind,
Není přitom tvrzeno že všechny tyto podmínky jsou splněny.
Es ist jedoch nicht vorgetragen worden, dass alle diese Voraussetzungen erfüllt sind.
Erfuellt werden
S výhradou splnění zvláštních požadavků podle článků nebo může orgán společenství umožnit přístup k důvěrným údajům za předpokladu že jsou splněny tyto podmínky.
Vorbehaltlich der Einhaltung der besonderen Anforderungen gemäß Artikel 5 und/oder 6 kann die Gemeinschaftsdienststelle Zugang zu vertraulichen Daten gewähren, sofern die folgenden Voraussetzungen erfuellt werden.
Komise tyto předpisy přezkoumala dospěla k závěru že potřebné podmínky jsou splněny.
Diese Vorschriften wurden von der Kommission geprüft, und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass die einschlägigen Bedingungen erfuellt werden.
Andere satzbeispiele
Jsou splněny případné požadavky uvedené v příloze.
Die im Anhang gegebenenfalls festgelegten Voraussetzungen erfuellt sind.
Mohou dočasně pozastavit další přenos televizního vysílání jestliže jsou splněny tyto podmínky.
Sie können die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen vorübergehend aussetzen, wenn die folgenden Bedingungen erfuellt sind.
Komise má pochybnosti o tom že jsou splněny podmínky rámce pro stavbu lodí.
Die Kommission bezweifelt, dass die Voraussetzungen der Rahmenbestimmungen für den Schiffbau erfüllt sind.
Žádost o dovozní licenci může být přijata pouze v případě že jsou splněny tyto podmínky.
Dem Einfuhrlizenzantrag kann nur stattgegeben werden, wenn folgende Voraussetzungen erfuellt sind.
Nabídka je platná jen pokud jsou splněny tyto požadavky.
Ein Angebot ist nur gültig, wenn folgende Anforderungen erfuellt sind.
Komise dospěla k závěru že požadavky pro takové povolení jsou splněny.
Die Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass die Vorschriften für diese Genehmigungen erfuellt sind.
Osoba pro niž se dodání zboží uskutečňuje jestliže jsou splněny tyto podmínky.
Der Empfänger der Lieferung, wenn folgende Voraussetzungen erfuellt sind.
Zcizitel je povinností zproštěn pouze pokud jsou splněny tyto podmínky.
Der Übertragende wird von seinen Verpflichtungen befreit, wenn die folgenden Voraussetzungen erfuellt sind.
Obě tyto podmínky jsou splněny já tudíž budu hlasovat pro tento balíček.
Diese beiden Bedingungen sind erfüllt, und daher stimme ich diesem Paket zu.
Prvních kvóty jsou splněny.
Das erste Pensum wurde erfüllt.
Podmínky podle odstavce uvedeného článku jsou splněny pokud jsou splněny tyto předpoklady.
Die Bedingungen gemäß Absatz 1 des genannten Artikels sind erfuellt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind.
Veškeré podmínky schengenského acquis jsou splněny.
Alle Bedingungen des Schengen-Besitzstandes sind erfüllt worden.
Příslušné orgány zjistí zda jsou splněny tyto podmínky.
Die zuständigen Behörden stellen fest, ob folgende Voraussetzungen erfuellt worden sind.
Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci.
Sofern die Bedingungen nach Absatz 1 eingehalten werden,
Po uplynutí této lhůty se přípravky propustí za předpokladu že jsou splněny veškeré celní formality.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Arzneimittel freigegeben, sofern sämtliche Zollformalitäten erfuellt wurden.
Platební orgán se před potvrzením prohlášení o výdajích ujistí že jsou splněny tyto podmínky.
Bevor sie eine Ausgabenerklärung bescheinigt, vergewissert sich die Zahlstelle, dass folgende Voraussetzungen erfuellt sind.
Vy vaši rodinní příslušníci máte toto právo tak dlouho dokud jsou splněny podmínky práva na pobyt.
Sie und Ihre Familienangehörigen sind aufenthaltsberechtigt, solange die hierfür geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Žádost o dovozní licenci pro množství uvedené v článku je oprávněná pokud jsou splněny tyto podmínky.
Anträge auf Einfuhrlizenz im Rahmen der Menge gemäß Artikel 1 sind nur gültig, wenn folgende Bedingungen erfuellt sind.
Takovéto předběžné uznání se stává definitivním jakmile dotyčný členský stát zjistí že podmínky pro uznání podle odstavce jsou splněny.
Diese vorläufige Zulassung wird endgültig, sobald der betreffende Mitgliedstaat festgestellt hat, daß die in Absatz 1 vorgesehenen Zulassungsbedingungen erfuellt sind.
Komise tedy musí posoudit zda jsou splněny všechny podmínky čl. 95 odst.
Sie muss deshalb prüfen, ob die in Artikel 95 Absatz 5 genannten Bedingungen erfüllt sind.
Povolení ve smyslu odstavce se udělí jen pokud jsou splněny následující podmínky.
Die Genehmigung im Sinne des Absatzes 1 wird nur erteilt, wenn folgende Bedingungen erfuellt sind.
Iii emitent před příslušným orgánem prokáže že podmínky uvedené v bodech ii jsou splněny.
Iii der Emittent stellt die zuständige Behörde mit Nachweisen zufrieden, dass die Bedingungen in den Buchstaben i und ii erfüllt sind.
Jedná se o problém s výraznou multilaterální složkou poněvadž prodej přeprava plynu může tvořit obchodní aktivitu pouze v případě kdy jsou splněny potřebné podmínky.
Dies ist ein Problem mit einer starken multilateralen Komponente, weil der Verkauf und der Transit von Gas nur dann eine Handelsaktivität darstellen, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt werden.
Členské státy po přijetí žádosti uvedené v článku schválí dotyčné činnosti pokud je prokázáno že obecné podmínky stanovené v příloze jsou splněny.
Die Mitgliedstaaten lassen die betreffenden Arbeiten nach Erhalt des Antrags gemäß Artikel 1 zu, wenn festgestellt wurde, daß die allgemeinen Bedingungen gemäß Anhang I erfuellt werden.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1019

Siehe auch


jsou splněny následující podmínky
folgenden bedingungen erfuellt sind ist an folgende voraussetzungen
jsou splněny podmínky uvedené
genannten voraussetzungen erfuellt sind genannten bedingungen erfuellt sind
pokud jsou splněny tyto podmínky
wenn folgende bedingungen erfuellt sind wenn die folgenden voraussetzungen erfuellt sind wenn die nachstehenden bedingungen erfuellt sind
jsou na
sind auf
byly splněny
erfuellt sind erfüllt sind erfuellt werden
být splněny
erfuellt sein erfüllt sein erfüllt werden eingehalten werden zu erfuellen sind
nejsou splněny
nicht erfuellt sind nicht eingehalten werden erfüllt
budou splněny
erfüllt werden erfuellt sind eingehalten werden
nebyly splněny
nicht eingehalten wurden nicht erfüllt wurden nicht eingehalten worden sind nicht erfuellt wurden nicht erfüllt worden sind

Wort für wort übersetzung


"Jsou splněny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr