KLINICKÉ STUDII AUF DEUTSCH

Übersetzung für Klinické Studii in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0696

Beispiele für die Verwendung Klinické Studii in einem Satz und ihre Übersetzungen

V pivotní klinické studii s přípravkem Suboxone udávalo 342 ze 472 pacientů 72% nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě.
In der zulassungsrelevanten klinischen studie zu suboxone wurden bei 342 von 472 patienten(72,5%) therapiebedingte unerwünschte wirkungen beschrieben.
V další klinické studii bylo prokázáno že při současném podávání neovlivňuje erlotinib farmakokinetiku paklitaxelu který je substrátemCYP3A4/ 2C87.
In einer anderen klinischen studie konnte gezeigt werden, dass erlotinib keinen einfluss auf die pharmakokinetik des gleichzeitig gegebenen cyp3a4/2c8-substrates paclitaxel hat.
Einer klinischen studie
Pacientů v klinické studii uvádělo hyperglykémii jako nežádoucí účinek.
In einer klinischen studie berichteten 26% der patienten über hyperglykämie als unerwünschtes ereignis.
V klinické studii přispěl dexmedetomidin k pooperační analgezii v rozsahu 5- hodin.
In einer klinischen studie hat dexmedetomidin zu einer postoperativen analgesie für 0,5-4 stunden beigetragen.
Der klinischen studie
Nežádoucí účinky v klinické studii Třídy orgánových.
Nebenwirkungen in der klinischen studie 1 systemorganklasse.
Tabulka Nežádoucí účinky v klinické studii zaměřené na profylaxi u dětských pacientů s vrozenou srdeční vadou.
Tabelle 2 nebenwirkungen in der klinischen studie zur prophylaxe bei kindern mit angeborenen herzfehlern.
Andere satzbeispiele
V jedné klinické studii s anakinrou byla prováděna RTG vyšetření.
In einer klinischen studie mit anakinra wurden röntgenuntersuchungen durchgeführt.
Účinky silných inhibitorů CYP3A4 při renální insuficienci nebyly v klinické studii hodnoceny.
Der einfluss potenter cyp3a4-inhibitoren bei niereninsuffizienz wurde noch nicht in einer klinischen studie untersucht.
Srovnatelnost účinku gelu tablet byla u psů prokázána v klinické studii.
Eine vergleichbare wirksamkeit der darreichungsformen gel und tabletten bei hunden wurde in einer klinischen studie nachgewiesen.
Následující seznam obsahuje nežádoucí účinky pozorované v klinické studii studie.
Die folgende liste enthält nebenwirkungen, die in einer klinischen studie(Studie 1) gesehen wurden.
V placebem kontrolované týdnů trvající klinické studii byly hodnoceny polysomnografické parametry.
In einer placebokontrollierten, 7-wöchigen studie wurden polysomnographische parameter untersucht.
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii.
Die wirksamkeit von enbrel wurde in einer randomisierten, doppelblinden, plazebo-kontrollierten studie untersucht.
V klinické studii provedené u 118 dětí nebo mladistvých ve věku od do 16 let přerušilo% pacientů léčbu pro nežádoucí účinky.
Kinder und jugendliche- chronische hepatitis c in klinischen studien mit 118 kindern oder jugendlichen im alter von 3 bis 16 jahren, brachen 6% die therapie aufgrund von nebenwirkungen ab.
V ověřovací klinické studii zkoumající užívání jinéanti- TNF léčivé látky infliximabu u pacientů se ní.
In einer exploratorischen klinischen studie zur Evaluierung der anwendung von einem anderen TNF- antagonisten, infliximab, bei patienten mit mäßiger bis schwerer chronischer obstruktiver zn.
Děti mladiství Chronická hepatitis C V klinické studii provedené u 118 dětí nebo mladistvých ve věku od do 16 let přerušilo% pacientů kj.
Kinder und jugendliche- chronische hepatitis c in klinischen studien mit 118 kindern oder jugendlichen im alter von 3 bis 16 jahren, brachen 6% die therapie aufgrund von nebenwirkungen ab.
Účinný systém pro přezkoumávání etické vhodnosti klinických studií je prvotní ochrana účastníků v jakékoliv klinické studii.
Ein wirksames prüfsystem zur ethischen eignung einer klinischen studie steht zum schutz der teilnehmer am anfang einer jeden klinischen studie.
Děti mladiství Chronická hepatitis C V klinické studii provedené u 118 dětí nebo mladistvých ve věku od do 16 let přerušilo% pacientů kj.
Kinder und jugendliche- chronische hepatitis c in klinischen studien mit 118 kindern oder jugendlichen im alter von 3 bis 16 jahren, brachen 6.
Udržovací léčba u závažné aktivní Crohnovy choroby Účinnost opakovaných infuzí s infliximabem byla studována v jednoroční klinické studii ACCENT.
Erhaltungstherapie bei schwergradiger, aktiver form eines morbus crohn die wirksamkeit von wiederholten infusionen mit infliximab wurde in einer 1-jährigen klinischen studie geprüft ACCENT i.
Ve dvojitě zaslepené klinické studii srovnávající Enbrel s placebem byly nejčastější reakce v místě aplikace ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel.
In doppelblinden klinischen studien, in denen enbrel mit plazebo verglichen wurde, waren reaktionen an der injektionsstelle die häufigsten unerwünschten ereignisse bei mit enbrel behandelten patienten.
V klinické studii pacientů s SCN léčených filgrastimem se s nízkou frekvencí přibližně% vyvinuly myelodysplastické syndromy MDS nebo leukémie.
Der patienten mit SCN, die in klinischen studien mit filgrastim behandelt wurden, traten myelodysplastische syndrome(MDS) oder leukämien auf.
V klinické studii provedené u 118 dětí nebo mladistvých ve věku od do 16 let přerušilo% pacientů léčbu pro nežádoucí účinky.
In klinischen studien mit 118 kindern oder jugendlichen im alter von 3 bis 16 jahren, brachen 6% die therapie aufgrund von nebenwirkungen ab.
V klinické studii III. fáze prováděné u pacientů s ALS léčených riluzolem byly nejčastější nežádoucí účinky astenie nauzea zvýšení jaterních testů.
Bei patienten, die in klinischen studien der phase III mit riluzol behandelt wurden, traten als häufigste nebenwirkungen asthenie, nausea und in leberfunktionstests werte außerhalb des normbereichs auf.
Bezpečnost snášenlivost valsartanu u pacientů se závažným selháním ledvin clearance kreatininu< 10ml/ min nebyla hodnocena v žádné klinické studii.
Die sicherheit und verträglichkeit von valsartan bei patienten mit schwerer niereninsuffizienz(Creatinin- clearance < 10 ml/min) wurde nicht in klinischen studien bewertet.
V klinické studii s Valtropinem se protilátky vytvořily u % dětí s deficiencí růstového hormonu.
In einer klinischen studie mit valtropin entwickelten 3% der kinder mit wachstumshormonmangel solche antikörper.
V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících zvýšilo současné podávání klopidogrelu naproxenu ztráty krve okultním krvácením do gastrointestinálního traktu.
In einer klinischen studie mit probanden führte die gleichzeitige gabe von clopidogrel und naproxen zu einem vermehrten okkulten gastrointestinalen blutverlust.
V klinické studii byla hyperlipémie hlášena jako nežádoucí účinek u 27% pacientů.
In einer klinischen studie wurde bei 27% der patienten über hyperlipidämie als unerwünschtes ereignis berichtet.
Nakonec nám jich ke klinické studii zbydou čtyři nebo pět pokud vše půjde dobře 14 let od začátku studie bude jeden lék schválen.
Letztendlich kann man vielleicht mit 4 oder 5 eine klinische studie machen und falls alles gut geht, 14 jahre nachdem man angefangen hat, bekommt man eine zulassung.
V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících zvýšilo současné podávání klopidogrelu naproxenu ztráty krve okultním krvácením do gastrointestinálního traktu.
In einer klinischen studie mit probanden führte die gleichzeitige gabe von clopidogrel und naproxen zu einem vermehrten okkulten gastrointestinalen blutverlust.
V klinické studii měl sitagliptin malý vliv na plazmatické koncentrace digoxinu ukazující že sitagliptin může být mírným inhibitorem p- glykoproteinu.
In einer klinischen studie hatte sitagliptin eine geringe wirkung auf die plasmakonzentrationen von digoxin, was darauf hinweist, dass sitagliptin p-glykoprotein leicht hemmen könnte.
V randomizované placebem kontrolované klinické studii filgrastim nezvýšil incidenci nežádoucích účinků spojených s cytotoxickými chemoterapeutiky.
Nach den ergebnissen randomisierter placebo-kontrollierter klinischer studien erhöht filgrastim nicht die häufigkeit von nebenwirkungen, die durch die zugrunde liegende zytotoxische chemotherapie bedingt sind.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0696

Siehe auch


klinické účinnosti
klinischen wirksamkeit
klinické hodnocení
klinische prüfung
druhé studii
zweiten studie anderen studie
další studii
eine weitere studie anderen studie einer zusätzlichen studie
jiné studii
einer anderen studie einer weiteren studie
čtvrté studii
der vierten studie
případovou studii
fallstudie einen fallbericht anfertigen pilotstudie
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr