KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Konkrétní Opatření in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1359

Beispiele für die Verwendung Konkrétní Opatření in einem Satz und ihre Übersetzungen

Potřebujeme konkrétní opatření k tomu abychom zvýšili mezi lidmi pocit bezpečnosti.
Wir brauchen konkrete Maßnahmen, um das Sicherheitsempfinden der Menschen zu erhöhen.
Konkrétní opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Kdy nám budou předložena konkrétní opatření.
Wann werden uns spezifische Maßnahmen vorgestellt werden?
Je třeba přijmout konkrétní opatření na podporu zaměstnanosti zavést účinnou kontrolu.
Wir müssen spezifische Maßnahmen annehmen, um die Beschäftigung und effektive Überwachung zu fördern.
Die konkreten maßnahmen
Ba co víc konkrétní opatření která navrhuje jsou jednostranná.
Zweitens sind die konkreten Maßnahmen, die intendiert sind, einseitig.
Konkrétní opatření budou záviset převážně na charakteru partnerských zemí.
Die konkreten Maßnahmen werden eng von den jeweiligen Besonderheiten der Partnerländer abhängen.
Andere satzbeispiele
Má-li však takový dialog ve všech signátářských zemích pokračovat jsou zároveň nezbytná konkrétní opatření.
Gleichzeitig sind spezielle Maßnahmen zur Fortführung eines solchen Dialogs in allen unterzeichnenden Staaten erforderlich.
Cílem tohoto setkání bude zhodnotit situaci stanovit konkrétní opatření.
Ziel dieses Treffens wird es sein, die aktuelle Situation zu bewerten und konkrete Maßnahmen festzulegen.
Konkrétní opatření jsou přijímána na úrovni rady zde je rada aktivní funkční.
Bestimmte Maßnahmen werden auf Ratsebene beschlossen, und hier ist der Rat aktiv und handlungsfähig.
Konkrétní opatření.
Spezifische Maßnahmen.
Dámy pánové naléhavě potřebujeme konkrétní opatření.
Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend konkrete Maßnahmen.
Tuto příležitost musí následovat konkrétní opatření na úrovni EU členských států.
Auf dieses Ereignis müssen besondere Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten folgen.
Doporučení rady evropy 1521/2001 naléhavě vyzývá k záchraně kultury menšiny csangů navrhuje konkrétní opatření.
Empfehlung 1521/2001 des Europarates fordert die Erhaltung dieser Csango-Minderheitenkultur und skizziert spezifische Maßnahmen.
Potřebujeme konkrétní opatření.
Wir brauchen konkrete Maßnahmen.
Soustřeďme se na konkrétní opatření.
Konzentrieren wir uns einfach auf spezifische Maßnahmen.
Jaká konkrétní opatření hodláte k dosažení těchto cílů přijmout.
Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie verabschieden, um diese Ziele zu erreichen?
Musíme své ambice proměnit v konkrétní opatření.
Wir müssen unseren Ehrgeiz in konkrete Maßnahmen umwandeln.
Chybí konkrétní opatření na ochranu vnitřních vnějších hranic unie.
Es werden keine spezifischen Maßnahmen zum Schutz der Innen- und Außengrenzen der Union angeführt.
Komise je připravena předložit na podzim konkrétní opatření.
Die Kommission ist bereit, im Herbst konkrete Maßnahmen auf den Tisch zu legen.
Jaká konkrétní opatření v tomto ohledu evropská unie plánuje.
Welche konkreten Maßnahmen plant die EU diesbezüglich?
Toto prohlášení musí být smysluplné musí na něj navazovat konkrétní opatření.
Diese Erklärung muss signifikant sein, und ihr müssen konkrete Maßnahmen folgen.
Pokud ano jaká konkrétní opatření hodlá komise podniknout.
Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen beabsichtigt die Kommission zu ergreifen?
Jaká konkrétní opatření k tomu zamýšlíte přijmout.
Welche konkrete Maßnahme werden Sie diesbezüglich ergreifen?
Komise očekává že probíhající výzkumný projekt DRUID poskytne návrhy na konkrétní opatření.
Die Kommission erwartet, dass das laufende Forschungsprojekt DRUID Vorschläge für konkrete Maßnahmen liefern wird.
Jaká konkrétní opatření je možné zavést aby tato nerovnováha zmizela.
Mit Hilfe welcher konkreten Maßnahmen lässt sich dieses Ungleichgewicht beenden?
Konkrétní opatření nebo akce navrhované k dosažení těchto cílů.
Eine Beschreibung der zur Erreichung dieser Ziele vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen oder"Aktionen.
Bohužel jsem neviděl žádná konkrétní opatření.
Es tut mir leid, aber ich habe keine konkreten Maßnahmen gesehen.
Takže od komise očekáváme konkrétní opatření v této tak významné oblasti.
Deshalb erwarten wir konkrete Maßnahmen der Kommission auf diesem so wichtigen Gebiet.
Konkrétní opatření na pomoc lidem v těchto regionech by měla obrovské přínosy.
Zielgerichtetes Eingreifen, um den Menschen in diesen Regionen zu helfen, würde massive Vorteile bringen.
Pane komisaři očekáváme že v tomto ohledu přijmete rychlá konkrétní opatření.
Herr Kommissar, wir erwarten, dass Sie diesbezüglich rasche und konkrete Maßnahmen ergreifen.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1359

Siehe auch


jaká konkrétní opatření
welche konkreten maßnahmen welche spezifischen maßnahmen welche handfesten maßnahmen
konkrétní opatření která
bestimmte maßnahmen , die konkrete maßnahmen zu ergreifen konkreten maßnahmen , die besonderer maßnahmen , welche
nezbytná opatření
erforderlichen maßnahmen notwendigen maßnahmen erforderlichen vorkehrungen

"Konkrétní opatření" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr