KRÁLÍKŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Králíků in der Deutsch

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0551

Beispiele für die Verwendung Králíků in einem Satz und ihre Übersetzungen

Kaninchen ( králíků , zajíc , králících )
U králíků v dávkách toxických pro matku byl pozorován zvýšený výskyt plodů bez žlučníku.
Bei Kaninchen wurde bei einer maternaltoxischen Dosierung eine höhere Inzidenz für Feten ohne Gallenblase beobachtet.
Risperidon nebyl teratogenní u potkanů králíků.
Bei Ratten und Kaninchen zeigte Risperidon keine teratogene Wirkung.
Hasen ( králíka , zajíce , králíčka )
Opravdových králíků tede.
Echte Hasen, Ted.
Z menších živočichů králíků myší nebo čehosi takového.
Von kleinerem Getier, Hasen, Mäusen oder so was.
Andere satzbeispiele
U králíků nebyla podobná zjištění zaznamenána.
Bei Kaninchen wurden keine vergleichbaren Ergebnisse beobachtet.
Na lov králíků.
Um Hasen zu jagen.
U králíků byla pozorována mírná fetotoxicita.
Bei Kaninchen wurde eine leichte Fetotoxizität beobachtet.
Máme pár králíků navíc. nedáte si.
Wir haben ein paar Hasen übrig, kommen Sie doch dazu.
Ve studiích u králíků byla prokázána reprodukční toxicita viz bod.
In Studien an Kaninchen wurde eine Reproduktionstoxizität beobachtet siehe Abschnitt 5.3.
Nepoužívejte u králíků morčat křečků ani pískomilů.
Nicht anwenden bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern oder Wüstenrennmäusen.
Obě jste moc dobré ve stahování králíků.
Ihr seid beide gut im Häuten von Hasen.
Je to jen má představa nebo máme dnes v domě víc králíků než obvykle.
Bilde ich mir das ein oder haben wir heute wesentlich mehr hasen?
Nebyly prováděny studie reprodukční toxicity u králíků.
Bei Kaninchen wurden keine Studien zur Reproduktionstoxizität durchgeführt.
Jestli ještě budete zabíjet zůstaňte napříště u králíků.
Wenn Sie schon töten müssen, halten Sie sich an Hasen.
Dám ti pár králíků.
Ich besorge ein paar Kaninchen.
Pár králíků.
Ein paar Kaninchen.
Šmoulinka je krotitelka králíků.
Schlumpfine hat ein Händchen für Hasen.
Máte tularemii od vašich králíků.
Sie haben Tularemie von Ihren Hasen.
Vakcína byla imunogenní u myší králíků.
Der Impfstoff war in Mäusen und Kaninchen immunogen.
Busulfan je teratogenní u potkanů myší králíků.
Busulfan ist bei Ratten, Mäusen und Kaninchen teratogen.
Můj otec byl na lovu králíků kapitáne.
Mein Vater war auf der Jagd nach Hasen, Capitán.
Šel jsem do lesa kapitáne. na lov králíků.
Ich ging in den Wald, Capitán, um Hasen zu jagen.
Předklinický bezpečnostní profil sorafenibu byl hodnocen u myší psů králíků.
Das präklinische Sicherheitsprofil von Sorafenib wurde an Mäusen, Ratten, Hunden und Kaninchen beurteilt.
Můj otec byl na lovu králíků kapitáne.
Mein Vater war auf der Jagd nach Hasen, Kapitän.
Teratogenní účinek omfalokéla byl pozorován u králíků.
Teratogene Effekte(Omphalozele) wurden bei Kaninchen beobachtet.
Jen se podívejte na výkaly králíků.
Sehen Sie sich einfach nur den Kot von Hasen an.
SR80 serologická odezva u 80% vakcinovaných králíků.
SR80 sero-response(= Immunantwort) bei 80% der geimpften Kaninchen.
Friedrich walpurga karl vinzenz... dohromady sedm králíků.
Friedrich, Walpurga, Karl, Vinzenz... sind zusammen sieben Hasen.
Nepoužívat u králíků.
Nicht bei Kaninchen anwenden.
Klofarabin byl u potkanů králíků teratogenní.
Clofarabin war bei Ratten und Kaninchen teratogen.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0551

"Králíků" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr