MEZIKULTURNÍHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mezikulturního in der Deutsch

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0775

Beispiele für die Verwendung Mezikulturního in einem Satz und ihre Übersetzungen

Des interkulturellen
Význam mezikulturního dialogu.
Bedeutung des interkulturellen Dialogs.
Zdůrazňuje stoupající význam mezikulturního dialogu na mezinárodní úrovni;
Betont die zunehmende Wichtigkeit des interkulturellen Dialogs auf internationaler Ebene;
Der kulturen
Dalajlama přijal naše pozvání aby v rámci evropského roku mezikulturního dialogu promluvil v evropském parlamentu to je plánováno v prosinci.
Der Dalai Lama hat unsere Einladung angenommen, um im Europäischen Jahr des Dialogs der Kulturen vor dem Europäischen Parlament zu sprechen. Dies ist für den Monat Dezember vorgesehen.
Dne. ledna byl v lublani oslaven evropský rok mezikulturního dialogu působivou slavností které se zúčastnili rovněž členové evropské rady komise parlamentu.
Am 9. Januar wurde in Ljubljana das europäische Jahr des Dialogs der Kulturen in einer beeindruckenden Veranstaltung durch Rat, Kommission und Parlament feierlich proklamiert.
Andere satzbeispiele
Posílení mezikulturního dialogu bude hrát v této souvislosti důležitou úlohu.
Die Stärkung des interkulturellen Dialogs wird ebenso eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielen.
Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 hlasování.
Europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs(2008) abstimmung.
Eurokid rozvoj mezikulturního antirasistického učení na internetu.
Eurokid- Interkulturelles Lernen und Rassismusbekämpfung im Internet.
Tento rok je evropským rokem mezikulturního dialogu.
Wir befinden uns im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs.
Úloha regionálních místních orgánů při podpoře mezikulturního dialogu.
Die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Förderung des interkulturellen Dialogs.
To byl ostatně také výsledek evropského roku mezikulturního dialogu.
Dies war in der Tat auch das Ergebnis des Europäischen Jahres des interkulturellen Dialogs.
Slavnostní zasedání 2008 evropský rok mezikulturního dialogu.
Feierliche Sitzung- 2008- Europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs.
Závěrem chci podtrhnout význam podpory mezikulturního dialogu.
Abschließend möchte ich die Bedeutung der Förderung des interkulturellen Dialogs betonen.
RO rok 2008 je evropským rokem mezikulturního dialogu.
RO 2008 ist das"Europäische jahr des interkulturellen Dialogs.
Vytváření trvalého mezikulturního dialogu.
Den interkulturellen Dialog zu einer ständigen Einrichtung zu machen;
Historie evropy je utvářena mnoha kladnými příklady mezikulturního dialogu.
In der europäischen Geschichte finden sich zahlreiche positive Beispiele für den interkulturellen Dialog.
S ohledem na návrh komise o evropském roku mezikulturního dialogu 2008KOM(2005) 467 v konečném znění;
Gestützt auf den Vorschlag der Europäischen Kommission zum "Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs(2008)"(KOM(2005) 467 endg.);
Kvalitní mobilita je klíčová pro dosažení mezikulturního učení osobního rozvoje mnohojazyčnosti pro mladé lidi.
Eine hochwertige Mobilität ist entscheidend, um interkulturelles Lernen, persönliche Entwicklung und Mehrsprachigkeit für junge Menschen zu verwirklichen.
V tomto evropském roce mezikulturního dialogu musíme zdůrazňovat zvláštní význam kultury při posilování evropské identity.
In diesem Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs müssen wir die besondere Bedeutung der Kultur bei der Stärkung der europäischen Identität betonen.
V tomto evropském roce mezikulturního dialogu je politováníhodné nepřijatelné aby slovensko jednalo v rozporu s evropskou praxí.
In diesem Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs ist es bedauerlich und inakzeptabel, dass die Slowakei entgegen der europäischen Praxis handelt.
Jsem přesvědčena že zachování mezikulturního dialogu je nanejvýš důležité k překonání sektářských radikálních přístupů k posílení náboženské tolerance po celém světě.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der interkulturelle Dialog äußerst wichtig ist, um sektiererische und starre Haltungen zu überwinden und die religiöse Toleranz überall auf der Welt zu fördern.
Konečně francie převezme předsednictví EU v roce mezikulturního dialogu měla by úspěšně pokračovat v činnosti v této oblasti.
Schließlich übernimmt Frankreich die EU-Präsidentschaft im Jahr des interkulturellen Dialogs und sollte die Aktivitäten in diesem Bereich erfolgreich fortsetzen.
Pane premiére správně říkáte že evropský rok mezikulturního dialogu je pro evropu příležitostí posílit se prostřednictvím kultury.
Herr Ministerpräsident! Sie sagen zu Recht, dass das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs eine Chance für Europa ist, sich selbst durch die Kultur zu stärken.
Stanovisko evropského hospodářského sociálního výboru k návrhu rozhodnutí evropského parlamentu rady o evropském roku mezikulturního dialogu 2008.
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem"Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008.
Stanovisko výboru regionů k návrhu rozhodnutí evropského parlamentu rady o evropském roku mezikulturního dialogu 2008.
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem"Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008.
To ukazuje jak důležitý je příspěvek umělců do mezikulturního dialogu nebo by přinejmenším mohl být.
Dies zeigt, wie wichtig der Beitrag von Künstlern zum interkulturellen Dialog ist, oder zumindest sein könnte.
Evropský rok mezikulturního dialogu byl oficiálně zahájen dne. ledna v lublani slovinsko.
Am 8. Januar wurde in Ljubljana(Slowenien) offiziell das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs eingeleitet.
Jeho projev bude první ze série vystoupení náboženských vůdců před plénem tohoto parlamentu v rámci evropského roku mezikulturního dialogu.
Seine Rede wird die erste einer Reihe von Ansprachen religiöser Führer vor dem Plenum dieses Hohen Hauses im Rahmen des Europäischen Jahres des Interkulturellen Dialogs sein.
V evropském rozpočtu proto musí zůstat peníze vyhrazené na podporu výuky jazyků mezikulturního dialogu zvýšení mobility mládeže začleňování absolventů na trh práce.
Aus diesem Grund muss der EU-Haushaltsplan Mittel für den Spracherwerb, den interkulturellen Dialog, die Steigerung der Mobilität junger Menschen und die Integration von Absolventen in den Arbeitsmarkt vormerken.
Týká se to oblasti lidských práv mezikulturního dialogu kde vy evropský parlament rozhodně sehráváte vedoucí roli.
Gleiches gilt für die Menschenrechte und den interkulturellen Dialog, denn in diesen Bereichen spielen Sie als Europäisches Parlament zweifellos eine maßgebliche Rolle.
Byl jste zvolen na základě slibu že zapojíte tuto sněmovnu do mezikulturního dialogu avšak výčet vašich činů je mnohem větší.
Sie wurden auf der Basis Ihres Gelöbnisses, unser Haus in den interkulturellen Dialog einzubringen, gewählt, aber Ihre Leistungen reichen weit darüber hinaus.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0775

Siehe auch


podpoře mezikulturního dialogu
förderung des interkulturellen dialogs
evropským rokem mezikulturního dialogu
europäische jahr des interkulturellen dialogs
evropského roku mezikulturního dialogu
europäischen jahres des interkulturellen dialogs europäischen jahr des dialogs der kulturen
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr