MEZINÁRODNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mezinárodně in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0986

Beispiele für die Verwendung Mezinárodně in einem Satz und ihre Übersetzungen

International ( mezinárodní , international , mezinárodně )
Mezinárodně uznávané tituly.
International anerkannte Abschlüsse.
Mezinárodně známý respektovaný filmový režisér.
International bekannter und respektierter Filmemacher.
Völkerrechtlich ( podle mezinárodního práva , mezinárodně )
Řecko tuto mezinárodně závaznou dohodu porušilo pokud chceme v tomto ohledu zavést reformy říkám že evropská kritéria porušuje řecko nikoli makedonie.
Diese völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung ist durch Griechenland gebrochen worden, und wenn wir hier Reformen einklagen, dann sage ich, dass Griechenland gegen europäische Kriterien verstößt, und nicht Mazedonien.
Nejlépe toho lze dosáhnout vytvořením přísných mezinárodně závazných pravidel které budou podpořeny spolehlivými mechanismy ověřování.
Die beste Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels besteht in der Festlegung strenger, völkerrechtlich verbindlicher Regeln und Vorschriften, die durch glaubhafte und zuverlässige Kontrollmechanismen unterstützt werden.
Ein international ( podle mezinárodního práva , mezinárodně )
Jsem mezinárodně proslavený zloděj umění.
Ich bin ein international bekannter Kunstdieb.
Chci tady z toho udělat mezinárodně uznávanou mekku.
Ich möchte Ihre Anlage in ein international angesehenes Mekka umwandeln.
Der international ( podle mezinárodního práva , mezinárodně )
Úmluva představuje úspěch rovněž pro mezinárodně propojenou občanskou společnost.
Das Abkommen ist auch ein Erfolg der international vernetzten Zivilgesellschaft.
Předvedu ti mezinárodně nechvalně známýho breedlovova kraula.
Ich zeige dir das international berüchtigte Breedlove-Kraulen.
Andere satzbeispiele
Pochybuji že by král texasu schválil takové zničení našeho mezinárodně politického programu.
Ich bezweifle, dass der König von Texas die Vernichtung unseres internationalen politischen Programms gutheißt.
Použití evropských technických norem nebo mezinárodně dohodnutých normativních dokumentů by proto mělo být volitelné.
Die Verwendung europäischer technischer Normen oder international vereinbarter normativer Dokumente sollte daher fakultativ sein.
Dokonce hrajeme mezinárodně.
Wir spielen sogar internationale Partien.
Kromě toho musíme učinit naše podnikové daně mezinárodně konkurenceschopnými.
Überdies müssen wir unsere Unternehmenssteuern international wettbewerbsfähig gestalten.
Mezinárodně hledaný terorista saleem haddad.
GESUCHT- Internationaler Terrorist Saleem Haddad.
Monroe byl naposledy stopován mezinárodně.
Monroe wurde zuletzt international verfolgt.
Mezinárodně nechráněný název INN.
Internationaler Freiname INN.
Vnitřní trh s platbami musí být mezinárodně konkurenceschopný.
Der Binnenmarkt für Zahlungsdienstleistungen muss international wettbewerbsfähig sein.
Oproti předchozím generacím jsou vzdělanější více spjatí s městy silněji mezinárodně orientovaní.
Sie sind gebildeter, verstädterter und internationaler ausgerichtet als frühere Generationen.
Vysoké školy v evropské unii se snaží zvýšit podíl mezinárodně mobilních studentů.
Die Hochschuleinrichtungen in der Europäischen Union versuchen, den Anteil international mobiler Studierender zu erhöhen.
Země soupeří o mezinárodně pohyblivý kapitál.
Länder wetteifern beispielsweise um international mobiles Kapital.
Oběťmi tohoto upuštění jsou tedy mezinárodně smýšlející studenti.
Die Leidtragenden dieser Aussetzung sind also international denkende Studenten.
Měnové korekce ale musí být součástí mezinárodně koordinovaného plánu zmírnění globálních nevyvážeností.
Doch müssen Währungsanpassungen Teil eines international koordinierten Plans zur Verringerung der globalen Ungleichgewichte sein.
Máš vůbec ponětí jak těžké je projet DNA vzorek mezinárodně.
Hast du irgendeine Ahnung, wie schwer es ist, eine internationale DNS Suche durchzuführen?
Vrtají přece v mezinárodně chráněném prostředí.
Die bohren in einem internationalen Schutzgebiet.
Po smrti svého syna se kuki stala spisovatelkou mezinárodně uznávanou ochránkyní přírody.
Nach dem Tode ihres Sohns... wurde Kuki Schriftstellerin und eine international geachtete Umweltschützerin.
Invazní protokoly byly schváleny mezinárodně.
Die Übergriffs-Protokolle wurden international vereinbart.
Jedná se o to aby se finanční trhy zapojovaly mezinárodně koordinovaným způsobem.
Es geht darum, die Finanzmärkte in einem international abgestimmten Kontext mit zu beteiligen.
Turecké stavební firmy jsou mezinárodně konkurenceschopné čím dál častěji vítězí v soutěžích napříč středním východem afrikou.
Die türkischen Bauunternehmen sind international konkurrenzfähig und gewinnen immer häufiger Ausschreibungen im gesamten Mittleren Osten und in Afrika.
Doufám že se dočkám asie která bude jak lépe integrovaná tak více mezinárodně angažovaná.
Ich hoffe, ein Asien zu erleben, dass sowohl besser integriert als auch international engagiert ist.
Pouze na severu na území bývalé britské kolonie somaliland existuje určitá forma státu která však není mezinárodně uznána.
Lediglich im Norden, in der ehemaligen britischen Kolonie Somaliland, existiert eine Art Staat, der jedoch international nicht anerkannt ist.
Statistické výsledky používají členské státy EU využívají se mezinárodně také slouží mnohým jiným spoluúčastníkům k různým účelům.
Statistiken werden von den Mitgliedstaaten, der EU, von internationalen Gremien und einer Vielzahl weiterer Einrichtungen für verschiedene Zwecke verwendet.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0986

"Mezinárodně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr