MNOHEM MÉNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mnohem Méně in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0607

Beispiele für die Verwendung Mnohem Méně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Rozhodnutí wallerové vypadá mnohem méně špatně z téhle strany stolu johnny.
Wallers Entscheidungen scheinen viel weniger falsch von dieser Seite des Schreibtisches, Johnny.
Takový přístup je však mnohem méně schůdný tím méně důvěryhodný.
Aber dieser Ansatz ist viel weniger leicht durchzuführen und daher weniger glaubwürdig.
Bude to mnohem méně zajímavé až budete mrtvá slečno grovesová.
Das wird deutlich weniger interessant, sobald wir tot sind, Ms. Groves.
V USA je takové smýšlení v kultuře mnohem méně zakořeněné.
In den USA sind solche Empfindungen deutlich weniger stark in der Kultur verankert.
V mnohem méně stísněném prostoru.
An einem weit weniger beengten Ort.
Byla mnohem méně rozrušená než jsem očekával.
Sie war weit weniger schockiert, als ich angenommen hatte.
Za mnohem méně peněz bychom mohli každoročně zachránit 850 tisíc životů.
Für wesentlich weniger Geld könnten wir Jahr für Jahr 850.000 Leben retten.
Jako mladík jsem byl mnohem méně sebejistý než dnes.
Zu meiner Jugendzeit war ich wesentlich weniger selbstbewusst als ich es heute bin.
Mnohem méně.
Před rokem 1980 se totiž narodilo mnohem méně lidí než v posledních třiceti letech.
Denn vor 1980 wurden weitaus weniger Leute geboren als in den letzten 30 Jahren.
Andere satzbeispiele
Mnohem méně viny.
Viel weniger Schuldgefühle.
Obě tyto ekonomiky jsou dnes mnohem méně křehké než turecko jihoafrická republika.
Beide Volkswirtschaften sind heute viel weniger anfällig als die Türkei und Südafrika.
Tito zaměstnanci nemají jistotu pracovního místa obecně vydělávají mnohem méně.
Diese Erwerbstätigen haben keine sicheren Arbeitsplätze und verdienen im Allgemeinen deutlich weniger.
Mnohem méně než v 70. letech nebo ve 20. či v 60.
Weit weniger als in den 1870ern oder den 1920ern oder den 60ern.
V obou případech potřebujeme mnohem lepší služby za mnohem méně peněz.
In beiden Fällen brauchen wir viel bessere Leistungen für deutlich weniger Geld.
Jsme neuvěřitelně produktivní s mnohem méně lidmi.
Mit viel weniger Leuten sind wir unglaublich produktiv.
Vypadala mnohem méně bláznivá když jsem s ní spal.
Sie schien viel weniger verrückt zu sein als ich noch mit ihr geschlafen habe.
Je nepochybné že by se musela mnohem méně obávat okamžitého runu na dluh.
Sicherlich müsste das Land vor einem kurzfristigen Schuldencrash deutlich weniger Angst haben.
Věř že náš svět je mnohem méně bolestný než opravdový svět.
Glaub mir, unsere Welt ist weit weniger schmerzhaft als die echte Welt.
Otázkou adaptace se zabývalo mnohem méně prací.
Wesentlich weniger Untersuchungen wurden der Anpassung gewidmet.
Je to mnohem méně soucitné více traumatické bolestivé ale levnější.
Es ist weit weniger barmherzig, traumatischer und schmerzhafter. Aber das Verfahren ist nicht so teuer.
Mnohem méně.
Viel weniger.
Vypadáte mnohem méně jako z baltimore.
Sie sehen wesentlich weniger wie die Flagge Marylands aus.
Citů pro sebe mám mnohem méně.
Ich fühle schon deutlich weniger.
Ve venezuele prozatím demokracie existuje ale v evropě bohužel mnohem méně.
In Venezuela herrscht vorerst noch Demokratie, in Europa jedoch leider weitaus weniger.
Jedna z věcí kterou tím získáme je mnohem méně násilí.
Ein Resultat daraus ist: Es gibt weitaus weniger Gewalt.
Za oslavnými fanfárami se však ukrývá mnohem méně příjemná realita.
Versteckt unter dieser ganzen Freude steckt jedoch eine wesentlich weniger erfreuliche Realität.
Nemocnici to bude stát mnohem méně.
Das würde das Krankenhaus deutlich weniger kosten.
Tahle situace je mnohem méně komplikovaná.
Diese Situation ist viel weniger kompliziert.
Ale mnohem méně lodi.
Aber weit weniger Boote.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0607

S Synonyme von "mnohem méně"


"Mnohem méně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr