NÁSLEDKEM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Následkem in der Deutsch

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0975

Beispiele für die Verwendung Následkem in einem Satz und ihre Übersetzungen

Folge ( důsledku , následuj , následek )
Následkem toho bývám rezervovanější ve svých úsudcích.
In Folge dessen, neige ich dazu, mich mit Urteilen zurückzuhalten.
Infuzní reakce mohou být následkem hypersenzitivya/ nebo mechanismu účinku.
Infusionsbedingte Reaktionen können als Folge einer Überempfindlichkeit und/oder aufgrund des Wirkmechanismus auftreten.
Die infolge
Vrácení částek ztracených následkem nesrovnalostí nebo nedbalosti;
Die infolge von Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen abgeflossenen Beträge wiedereinzuziehen;
Vrácení částek ztracených následkem nesrovnalostí nebo nedbalosti;
Die infolge von Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen abgeflossenen Beträge wieder einzuziehen;
Die folge
Uvedl jste že puška se přetížila následkem chybného nastavení oscilátoru.
Die Überladung der Energiezelle war die Folge eines falschen Oszillatorwerts?
Následkem toho se ujalo tolik různých systémů vznikají bezpečnostní problémy.
Die Folge hiervon ist die Schaffung so vieler verschiedener Systeme und das Auftreten von Sicherheitsproblemen.
Eine folge
Buď je to následkem těch znamení anebo je to organické.
Ob sie organisch ist oder eine Folge dieser Male, weiß ich nicht.
Tento stav je do značné míry následkem obezity nedostatku pohybu.
Diese Erkrankungen sind weitgehend eine Folge von Fettleibigkeit und mangelnder körperlicher Betätigung.
Führt
Následkem toho se nemůžu zúčastnit turnaje v boji sbat'lethy.
Was dazu führt, dass ich nicht am Bat'leth-Wettkampf teilnehmen kann.
Následkem toho může dojít k falešné pozitivitě ELISA testů na přítomnost protilátek proti HIV.
Dieses kann zu falsch positiven HIV-Testergebnissen beim anti-HIV-ELISA-Test führen.
Jejímž následkem.
Was dazu führte.
Das resultat
Následkem čehož nepřítel.
Das Resultat war, dass der Feind.
Víš kolik sebevražd následkem traumatu.
Weißt du, wieviele Selbstmorde- das Resultat eines Traumas.
Andere satzbeispiele
Napravuji mysli místo těl nikdo následkem mé terapie nezemřel.
Ich repariere den Verstand anstelle von Körpern... und keiner stirbt als Folge meiner Therapie.
Naznačujete tím že měl závislost následkem toho trpěl abstinencí.
Sie nehmen an, er war abhängig davon und als folge davon litt er unter Entzugserscheinungen.
Nesmíme však zapomínat že to je pouze přirozeným následkem úspěchu. potlesk.
Aber natürlich ist auch das nur eine natürliche Konsequenz des Erfolgs. Beifall.
Následkem bylo že tě vyškrtli ze seznamu hostů.
Die Konsequenzen waren, dass Sie von einer Gästeliste gestrichen wurden.
Ty si myslíš že ty záchvaty jsou následkem špatný karmy.
Du glaubst, dass ihre Anfälle ein Resultat von schlechtem Karma sind?
Tady tato pohmožděnina je následkem silného úderu do týla.
Diese Quetschung ist die Folge eines harten Schlags auf den Schädel.
Takové snížení je většinou následkem poškození tkáně.
So etwas ist normalerweise die Folge von Gewebeschäden.
Zdá se být trochu volný možná následkem nárazové diety.
Scheint etwas locker zu sitzen. Vielleicht die Folge einer Crash-Diät.
Co když zemře následkem operace.
Was ist, wenn er an den Folgen der Operation stirbt?
Následkem dvou světových válek... byl hongkong přeplněn uprchlíky.
Infolge von zwei Weltkriegen... war Hongkong voll von Flüchtlingen.
Využívání kapacity se od roku 1997 snížilo následkem snížení výroby.
Aufgrund des Produktionsrückgangs verringerte sich auch die Kapazitätsauslastung ab 1997.
Následkem toho by byly jeho plíce zjizvené.
Als ein Resultat daraus, wären seine Lungen beträchtlich vernarbt.
Zvětšení sleziny je přímým následkem léčby filgrastimem.
Milzvergrößerung ist eine direkte Auswirkung der Behandlung mit Filgrastim.
Podle galéna je mor následkem nepoměru čtyř tělesných tekutin.
Nach Galenos entsteht die Pest durch ein Missverhältnis der vier Körpersäfte.
Následkem toho končí desetiletá lhůta dne. ledna 1996.
Demnach endet die die Zehnjahresfrist am 1. Januar 1996.
Následkem spekulace je cena obilí v praxi vázána na cenu nafty.
Als Folge von Spekulationen sind die Kosten für Getreide in der Praxis an den Ölpreis gekoppelt.
Mcneeho smrt byla následkem nehody shelley zemřel v důsledku vlastního strachu.
McNee starb durch einen Unfall und Shelley starb durch seine Furcht.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0975

Siehe auch


přímým následkem
unmittelbare folge direkte auswirkung

"Následkem" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr