NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Návrhu Směrnice Evropského Parlamentu in der Deutsch

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.09

vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments (137) den vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments (50) entwurf für eine richtlinie des europäischen parlaments (2) dem vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments (16) vorschlags für eine richtlinie des europäischen parlaments (3)

Beispiele für die Verwendung Návrhu Směrnice Evropského Parlamentu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
Stanovisko evropského hospodářského sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice evropského parlamentu rady o zvýšení bezpečnosti přístavů.
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem"Geänderten vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Gefahrenabwehr in Häfen.
Návrhu směrnice evropského parlamentu rady upravujícího směrnici rady91/440/EEC o rozvoji železnice ve společenství.
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft.
Den vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
Tato zpráva se týká návrhu směrnice evropského parlamentu rady o instalaci umístění funkci označení ovládačů kolových zemědělských lesnických traktorů jako kodifikovaného textu.
Dieser Bericht betrifft den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Einbau, Position, Funktionsweise und Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern, als kodifizierten Text.
Hlasuji ve prospěch zprávy o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o minimální úrovni přípravy námořníků KOM(2007)0610C6-0348/2007.
Schriftlich.-(PL) ich stimme für den Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten- C6-0348/2007.
Einem vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
Na žádost rady evropské unie k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz včetně financování terorismu.
Auf Ersuchen des Rates der Europäischen Union zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus.
Října 2009 k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o správcích alternativních investičních fondů o změně směrnic 2004/39 ES 2009.
Oktober 2009 zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2004/39/ EG und 2009/.
Den vorschlag für eine richtlinie des parlaments
Tato zpráva se týká návrhu směrnice evropského parlamentu rady o sbližování právních předpisů členských států ohledně jednotek měření v kodifikovaném znění.
Dieser Bericht betrifft den Vorschlag für eine Richtlinie des Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Messwesen als kodifizierten Text.
PT zpráva se týká návrhu směrnice evropského parlamentu rady o přípustné hladině akustického tlaku výfukovém systému motorových vozidel v kodifikovaném znění.
Dieser Bericht betrifft den Vorschlag für eine Richtlinie des Parlaments und des Rates über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen, als kodifizierten Text.
Andere satzbeispiele
Návrhu směrnice evropského parlamentu rady o certifikaci obsluh lokomotiv vlaků železniční sítě společenství.
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zertifizierung von mit dem Führen von Triebfahrzeugen und Lokomotiven im Eisenbahnnetz der Gemeinschaft betrautem Zugpersonal.
Stanovisko výboru regionů k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o uvolnění trhu přístavních služeb.
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang zum Markt für Hafendienste.
Tato zpráva se týká návrhu směrnice evropského parlamentu rady o právech spotřebitelů.
In diesem Bericht geht es um den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der Verbraucher.
Legislativní usnesení evropského parlamentu o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o licenci dispečera letového provozu společenstvíKOM(2004)0473C6-0076/20042004/0146COD.
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zu einer gemeinschaftlichen Fluglotsenzulassung KOM(2004)0473- C6-0076/2004- 2004/0146COD.
Stanovisko výboru regionů k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o službách na vnitřním trhu neověřený překlad.
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem"vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt.
Legislativní usnesení evropského parlamentu o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o ochraně podzemních vod před znečištěnímKOM(2003)0550C5-0447/20032003/0210COD.
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung KOM(2003)0550- C5-0447/2003- 2003/0210COD.
K tématu hodnocení soustřeďování lze doplnit stanovisko EHSV k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o přeshraničních fúzích společností s akciovým kapitálem.
Bezüglich der Prüfung der Zusammenschlüsse wird auf die Stellungnahme des EWSA zu dem"vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten"[2] verwiesen.
Cílem návrhu směrnice evropského parlamentu rady o evropském ochranném příkazu je prevence trestné činnosti.
Das Ziel des Entwurfs für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Europäische Schutzanordnung ist die Prävention von Straftaten.
Stanovisko k návrhu směrnice evropského parlamentu rady kterou se mění směrnice 2003/71 ES 2004/109 ES CON 2010/6.
Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2003/71/ EG und 2004/109/ EG CON/ 2010/6.
Stanovisko k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o správcích alternativních investičních fondů o změně směrnic 2004/39 ES 2009.
Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2004/39/ EG und 2009/.
Června 2001 na žádost rady evropské unie k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o dohodách o finančním zajištění úř.
Juni 2001 auf Ersuchen des Rates der Europäischen Union zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Finanzsicherheiten ABl.
Ledna 2010 k návrhu směrnice evropského parlamentu rady kterou se mění směrnice 2003/71 ES 2004/109 ES odstavec 1.2.
Januar 2010 zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2003/71/ EG und 2004/109/ EG, Nummer 1.2.
Na žádost rady evropské unie k návrhu směrnice evropského parlamentu rady kterou se mění směrnice2004/39/ES o trzích finančních nástrojů pokud jde o některé lhůty.
Auf Ersuchen des Rates der Europäischen Union zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf bestimmte Fristen.
Hlasovala jsem pro přijetí usnesení o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o evropském ochranném příkazu.
Ich habe für die Entschließung über den Richtlinienentwurf des Europäischen Parlaments und des Rats über die Europäische Schutzanordnung gestimmt.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o právech spotřebitelů.
Ich habe für diesen Bericht über den Vorschlag eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der Verbraucher gestimmt.
Písemně. FR hlasoval jsem pro zprávu našeho německého kolegy pana mayera ohledně pozměněného návrhu směrnice evropského parlamentu rady o stojanech dvoukolových motorových vozidel kodifikované znění.
Schriftlich.-(FR) ich habe dem Bericht meines deutschen Kollegen Hans-Peter Mayer über den geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen(kodifizierte Fassung) zugestimmt.
jménem výboru pro občanské svobody spravedlnost vnitřní věci k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o minimálních normách pro řízení v členských státech
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den
S ohledem na své stanovisko z 15. listopadu 2001 k návrhu směrnice evropského parlamentu rady o účinnosti energie v budováchKOM(2001) 226 v konečném znění[] 2001/0098 COD cdr 202/2001 fin[];
Gestützt auf seine Stellungnahme vom 15. November 2001 zu dem"vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Energieprofil von Gebäuden"(KOM(2001) 226 endg.- 2001/0098(COD))- cdr 202/2001 fin[4];
Pana el khadraouiho jménem výboru pro dopravu cestovní ruch o návrhu směrnice evropského parlamentu rady kterou se mění směrnice1999/62/ES o výběru poplatků za
Von Saïd El Khadraoui, im Namen des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über
výbor pro životní prostředí veřejné zdraví bezpečnost potravin o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o průmyslových emisích integrovaná prevence omezování znečištění přepracované zněníC6-0002/2008.
Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen(integrierte vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)(Neufassung)- C6-0002/2008.
Dalším bodem je zpráva kterou předkládá pan crowley jménem výboru pro právní záležitosti o návrhu směrnice evropského parlamentu rady kterou se mění směrnice2006/116/ES evropského parlamentu rady o
im Namen des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/116/EG des
Písemně. zpráva pana poslance sajjada karima obsahuje legislativní usnesení o návrhu směrnice evropského parlamentu rady o údajích nebo značkách určujících šarži ke které potravina patří kodifikované znění.
Schriftlich.- Der Bericht des Abgeordneten Herrn Sajjad Karim enthält eine legislative Entschließung über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Angaben oder Marken, mit denen sich das Los, zu dem ein Lebensmittel gehört, feststellen lässt kodifizierter Text.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.09

Siehe auch


zprávu o návrhu směrnice evropského parlamentu
den bericht über den vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
evropského parlamentu o návrhu směrnice evropského parlamentu
des europäischen parlaments zu dem vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
směrnice evropského parlamentu
richtlinie des europäischen parlaments
návrh směrnice evropského parlamentu
vorschlag für eine richtlinie des europäischen parlaments
návrhu doporučení evropského parlamentu
vorschlag für eine empfehlung des europäischen parlaments
podle směrnice evropského parlamentu
gemäß der richtlinie 95/46/EG des europäischen parlaments nach der richtlinie 2001/16/EG des europäischen parlaments unter die richtlinie 98/8/EG des europäischen parlaments
se provádí směrnice evropského parlamentu
der richtlinie 2002/98/EG des europäischen parlaments
k přijetí směrnice evropského parlamentu
zum erlass einer richtlinie des europäischen parlaments dem hinblick auf den erlaß einer richtlinie des europäischen parlaments für die verabschiedung einer richtlinie des europäischen parlaments
návrhu nařízení evropského parlamentu rady kterým
vorschlag für eine verordnung des europäischen parlaments und des rates
evropského parlamentu
europäischen parlaments
poslanci evropského parlamentu
mitglieder des europäischen parlaments abgeordneten
evropského parlamentu rady
europäischen parlaments , des rates
rozhodnutí evropského parlamentu
beschluss des europäischen parlaments entscheidung des europäischen parlaments
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr