NABÍZEJÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nabízejí in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0844

Beispiele für die Verwendung Nabízejí in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bieten ( nabídnout , nabízejí , poskytují )
Ricky maurice nabízejí rozmanité účesy pro upravené lezce.
Ricky und Maurice bieten eine Vielfalt an Frisuren für gepflegte Bergsteiger an.
Zelená auta nabízejí významné výhody.
Grüne Autos bieten erhebliche Vorteile.
Všichni komisaři nabízejí svou rezignaci když je zvolen nový starosta.
Alle Commissioner geben Kündigungsschreiben ab, wenn ein neuer Bürgermeister gewählt wird.
Rovné příležitosti nabízejí oživení sociálního pokroku nesmějí jednoduše zůstat soudním nástrojem.
Chancengleichheit, die dem sozialen Fortschritt Aufschwung geben kann, darf nicht nur ein Rechtsinstrument bleiben.
Die bieten
Nabízejí jen násilí.
Die bieten nur Gewalt.
Nabízejí mi samé blbosti.
Nein. Die bieten mir nur dumme Rollen an.
Andere satzbeispiele
Jaké inovativní možnosti nabízejí nové technologie jak se dlouhodobě projevuje jejich nasazení.
Welche innovativen Möglichkeiten bieten neue Technologien und wie wirkt sich ihr Einsatz langfristig aus?
Finanční perspektivy nabízejí hodnotnou příležitost pro podporu této dalších iniciativ.
Die Finanzielle Vorausschau bietet eine wertvolle Gelegenheit zur Förderung dieser und anderer Initiativen.
Nabízejí ti příležitost stát se šampiónem.
Sie geben dir die Möglichkeit, Champion zu werden.
Členové komise na tuto otázku nabízejí dvě poněkud protichůdné odpovědi.
Die Mitglieder des Ausschusses bieten zwei etwas widersprüchliche Antworten auf diese Frage.
Humanitární organizace na blízkém východě nabízejí uprchlíkům bezplatné ubytování v továrně na mýdlo omara nasreddina.
Die Hilfsorganisation des Nahen Ostens bietet Flüchtlingen eine kostenlose Unterkunft in Omar Nasreddins Seifenfabrik.
Dějiny dnes turecku nabízejí třetí příležitost začít hrát významnější roli v regionu.
Die Geschichte bietet der Türkei nun eine dritte Chance, eine größere regionale Rolle zu spielen.
Geny nám nabízejí rozmanité způsoby jak reagovat na naše prostředí.
Gene geben uns unterschiedliche Möglichkeiten, auf unsere Umwelt zu reagieren.
Na většině míst nabízejí parkoviště úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.
In den meisten Gegenden bieten die Parkplätze Vergünstigungen für Fahrzeuge mit sichtbar angebrachtem Parkausweis an.
Možná je to způsob jak nám wadiové nabízejí potravu.
Vielleicht wollen uns die Wadi so Nahrung geben.
Co mi nabízejí.
Was bieten die an?
Dějiny nabízejí turecku příležitost pozvednout regionální vztahy na novou úroveň.
Die Geschichte bietet der Türkei die Gelegenheit, regionale Beziehungen auf einer anderen Ebene zu gestalten.
Kvůli vyšší ekonomické nejistotě firmy nabízejí pouze smlouvy na dobu určitou.
Aufgrund der großen wirtschaftlichen Ungewissheit bieten Unternehmen nur befristete Verträge an.
S revoluční syntetizovaný opiát které nabízejí bezpečnost všestrannost.
Mit einem revolutionären, synthetischen Opiat, das Sicherheit und Vielseitigkeit bietet.
Nabízejí jim dobrou práci.
Sie bieten ihnen einen guten Job an.
Investice do zdraví vzdělání dovedností dětí nabízejí zemi největší hospodářské výnosy.
Investitionen in die Gesundheit, Bildung und Fertigkeiten von Kindern bieten einem Land die höchste wirtschaftliche Rendite.
Venkovské oblasti nabízejí úžasné přírodní dědictví jiné zajímavosti.
Ländliche Gebiete können ein herausragendes natürliches Erbe und weitere Attraktionen bieten.
Omlouvám se ale povinnosti lanisty mi zřídka nabízejí oddech.
Entschuldigung, die Pflichten eines Lanista bieten nur selten Erholung.
Čtyři roky deflace vleklá bankovní krize nabízejí chabé vyhlídky na hospodářské stimuly.
Vier Jahre der Deflation und eine anhaltende Bankenkrise bieten wenig Aussicht auf wirtschaftliche Stimulierung.
Oh postrádáš snad nabízejí mi$100,000 ročně.
Oh, tatsächlich, Miss"man bot mir $100.000 im Jahr"?
Olympijské hry samozřejmě nabízejí politickou volbu.
Politische Möglichkeiten sind selbstverständlich gegeben durch die Olympischen Spiele.
Vždycky když donáším poštu nabízejí mi kafe.
Jeder gibt mir einen, dem ich einen Brief gebe.
Dokonce nabízejí poradenství spojené s vyšetřováním soudem.
Die bieten sogar Orientierungshilfe während der Ermittlungen und des Prozesses.
Nabízejí nám bezpečí příměří.
Sie bieten uns Sicherheit an. Eine Waffenruhe.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0844

S Synonyme von "nabízejí"


"Nabízejí" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr