NACHÁZEJÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nacházejí in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.1893

Beispiele für die Verwendung Nacházejí in einem Satz und ihre Übersetzungen

Befinden ( nacházejí , jsou , ocitnou )
Katalogiza_13ní údaje se nacházejí na konci této publikace.
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
Katalogizační údaje se nacházejí na konci této publikace.
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
Finden ( nacházejí , jsou , ocitnou )
Stejné rozpory se nacházejí v oblečení každodenních zvycích.
Die gleichen Widersprüche finden sich in der Kleidung, und alltäglichen Bräuchen.
Prodávající se s kupujícím nejčastěji vzájemně nacházejí přes své známé.
Käufer und Verkäufer finden am häufigsten über Bekannte zueinander.
Sie finden ( nacházejí , jsou , ocitnou )
Pořád nacházejí další.
Sie finden immer wieder welche.
Andere satzbeispiele
V oceánech se nacházejí nejdelší horské hřebeny planety.
In den Ozeanen befinden sich die längsten Gebirgszüge des Planeten.
Tyto návrhy zákonů se nacházejí v různých fázích legislativního procesu.
Diese Gesetzesvorlagen befinden sich in verschiedenen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens.
Nejdůležitější burzy se nacházejí mimo evropu.
Die wichtigsten Börsen befinden sich außerhalb Europas.
Ostatní členské státy v nichž se nacházejí výrobní místa se rovněž vyrozumějí.
Die anderen Mitgliedstaaten, in denen sich die Produktionsstätten befinden, werden ebenfalls unterrichtet.
Průměrným výnosem homogenní oblasti v níž se dané olivovníky nacházejí.
Dem Durchschnittsertrag des homogenen Gebiets, in dem sich die betreffenden Ölbäume befinden,
Diskuse o budoucnosti ESF se nyní nacházejí v rozhodující fázi.
Die Diskussionen über die Zukunft des ESF befinden sich zurzeit in einem entscheidenden Stadium.
S jednotlivci kteří se nacházejí ve stejné situaci jedná stejným způsobem.
Einzelpersonen, die sich in der gleichen Situation befinden, werden auf vergleichbare Weise behandelt.
Téměř všechny volné byty se nacházejí v bývalém východním berlíně.
Fast alle leerstehenden Wohnungen befinden sich in Ostberlin.
Je to pouze příznak zdravotnických systémů které se už nacházejí v krizi.
Er ist lediglich ein Symptom von Gesundheitssystemen, die sich bereits in der Krise befinden.
Nejvíce z těch kteří se na lambeduse nacházejí jsou žadatelé o azyl.
Die meisten derjenigen, die sich auf Lampedusa befinden, sind Asylsuchende.
Všechny vklady zůstatky na běžných účtech se nacházejí u bank na území OECD.
Alle Einlagen und Guthaben auf Girokonten befanden sich bei Banken innerhalb der OECD.
Někteří ho nacházejí skrze bolest utrpení jako já.
Manch einer findet ihn durch Schmerz und Leid, so wie ich.
Takový tábory nacházejí všude kolem.
Man findet überall Lager wie dieses.
Ministr steinmeier řekl že se osvobození rukojmí nacházejí v péči německé ambasády.
Steinmeier sagte, die befreiten Geiseln befänden sich in der Obhut der deutschen Botschaft.
Kde se nacházejí.
Wo befinden Sie sich?
Chtěl jste vědět kde se michaels anderson nacházejí.
Sie baten um den Aufenthaltsort von Michaels und Anderson.
Ale možná ty nejbizardnější sociální vzory se nacházejí v malé ostrovní komunitě manhattanu.
Doch die seltsamsten Verhaltensmuster finden sich wohl auf einer kleinen Insel namens Manhattan.
U některých nejzpozdilejších politických sil v evropě nacházejí horlivé papoušky.
Und unter manchen ewiggestrigen politischen Kräften in Europa finden sie eifrige Nachplapperer.
Opravdu říká se že sami andělé nacházejí potěšení ve svém nebeském těle.
Es heisst doch, dass selbst Engel Freude an ihren Lichtgestalten finden.
Stručně řečeno se evropští politici nacházejí v neřešitelné situaci.
Kurzum: Die politischen Entscheidungsträger Europas sind in einer unmöglichen Position.
Upravit to které jazyky se nacházejí ve sbírce upravit vlastnosti jejich mluvnice.
Bearbeiten Sie die Sprachen und deren Grammatikeigenschaften in der Sammlung.
Členské státy na jejichž území se mezinárodní organizace nacházejí zajistí aby se toto maso nedostalo do volného oběhu.
Die Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet sich die internationalen Organisationen befinden, sorgen dafür, daß das Fleisch nicht in den freien Verkehr gelangt.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.1893

S Synonyme von "nacházejí"


"Nacházejí" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr