NEBEZPEČÍM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nebezpečím in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.1625

Beispiele für die Verwendung Nebezpečím in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gefahr ( nebezpečí , riziko , hrozbu )
Nejsem už nebezpečím pro společnost.
Keine Gefahr für die Gesellschaft.
Naše těla cítí bolest aby nás varovala před nebezpečím.
Unsere Körper fühlen Schmerz, um uns vor Gefahr zu warnen.
Gefahren ( nebezpečí , jel , řídil )
Kolikameta-lidem... kolika nebezpečím... jsme tento rok spolu čelili.
Wie viele Meta-Menschen... wie viele Gefahren haben wir dieses Jahr gemeinsam gegenüber gestanden?
Varuju je před nebezpečím které před nima stojí.
Sie vor den Gefahren warnen, denen sie begegnen.
Žijeme s tímhle nebezpečím přes 40 let.
Wir haben diese Bedrohung seit 40 Jahren.
Je teď větším nebezpečím než kdy předtím.
Er ist nun eine größere Bedrohung als je zuvor.
Nebezpečím pro nás je že to je poprvé co američané přišli po souši.
Gefährlich ist, dass Amerikaner erstmals auf dem Landweg gekommen sind.
Nebezpečím pro dítě v jejím lůně.
Und gefährlich für das Ungeborene.
Eine gefahr
Jsi pro všechny nebezpečím.
Du bist eine Gefahr für sie alle.
Jste nebezpečím pro kvadrant.
Für eine Gefahr für den Quadranten.
Andere satzbeispiele
Prvním nebezpečím pro vracejícího se hrdinu... je jeho sláva.
Das erste Risiko für den zurückkehrenden Helden... ist seine Berühmtheit.
Aetie tvá moudrost odvaha opět zachránily řím před největším nebezpečím.
Aetius, deine Weisheit und dein Mut haben wieder einmal Rom vor der größten Gefahr bewahrt.
Ochrání tě před nebezpečím.
Es schützt dich vor Gefahr.
Jak jde pořad chráním ji před nebezpečím.
Wie läuft die"Vor gefahren beschützen" Show?
Jimmy nemůžeš ochránit svoje dítě před každým prťavým nebezpečím.
Jimmy, du kannst dein Kind nicht vor jeder kleiner Gefahr schützen.
Ale je to příliš důležité než abych se nechal zastrašit domnělým nebezpečím.
Aber es zu wichtig, um sich von eingebildeten Gefahren abschrecken zu lassen.
Jsem zde abych vás varoval před naléhavým nebezpečím.
Ich bin hier, um Sie vor einer dringenden Gefahr zu warnen.
Obávám se že je líza posedlá ochranou otce před nebezpečím.
Ich fürchte, dass Lisa davon besessen ist ihren Vater vor Gefahren zu beschützen.
Německo není pro polsko nebezpečím.
Deutschland ist fuer Polen keine Gefahr.
Všechny tři úkoly turnaje jsou spojeny se značným nebezpečím.
Jede der 3 Aufgaben kann beachtliche Gefahren mit sich bringen.
Cesta lemovaná nebezpečím.
Einen Weg voller Gefahren.
Je to obtěžkáno nebezpečím.
Es ist voller Gefahren.
Myslím že jste pro mou pohotovost nebezpečím tečka.
Ich denke, Sie sind eine Gefahr für meine Notaufnahme, Ende der Geschichte, Punkt.
Ten kluk je pro tebe nebezpečím.
Dieser Junge ist eine Gefahr für dich.
Před tímto nebezpečím se musíme mít na pozoru.
Es ist dies eine Bedrohung, vor der wir uns schützen müssen.
Je nebezpečím pro nás všechny.
Sie ist eine Gefahr für uns alle.
Pamatujte kopulující jsou nebezpečím pro sebe pro nás všechny.
Denken Sie daran, Paarer sind eine Gefahr für sich selbst und für uns alle.
Vojáci jsou lépe vycvičení emočně fyzicky pro práci s nebezpečím.
Das Militär ist besser ausgerüstet, um emotional und körperlich mit den Gefahren dieser Arbeit umzugehen.
Výstražnou značkou se rozumí značka varující před rizikem nebo nebezpečím;
Warnzeichen" ein Zeichen, das vor einem Risiko oder einer Gefahr warnt;
Varujeme posádku před nebezpečím.
Wir warnen die Crew vor der Gefahr.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.1625

"Nebezpečím" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr