NEGATIVNÍ DOPAD AUF DEUTSCH

Übersetzung für Negativní Dopad in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0951

negative auswirkungen (60) nachteilige auswirkungen (16) negative folgen (12) negativen einfluss (12) negative wirkung (4) wirkt sich negativ (3) negativ auswirken (3) negativen auswirkungen (33) negative auswirkung (13) nachteiligen auswirkungen (10) negativen folgen (6)

Beispiele für die Verwendung Negativní Dopad in einem Satz und ihre Übersetzungen

Jakákoliv inovace má pozitivní či negativní dopad na stabilitu trhu.
Jede Innovation hat positive oder negative Auswirkungen auf die Stabilität des Marktes.
Na druhé straně víme že má velmi negativní dopad právě na biologickou rozmanitost.
Andererseits wissen wir, dass sehr negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu befürchten sind.
RO v nestabilním ekonomickém prostředí mají opožděné platby negativní dopad na malé střední podniky.
RO In einem instabilen wirtschaftlichen Umfeld haben verspätete Zahlungen nachteilige Auswirkungen auf KMU.
To následně umožňuje vyhodnotit vzít v úvahu jakýkoliv nevhodný negativní dopad který mohla současná antidumpingová opatření v minulosti mít na dotyčné strany;
Folglich können etwaige unangemessene nachteilige Auswirkungen der geltenden Antidumpingmaßnahmen auf die betroffenen Parteien berücksichtigt werden.
To by mělo na hospodářství evropské unie velmi negativní dopad.
Das würde sehr negative Folgen für die Arbeit der EU haben.
Zatčení v této době by mělo negativní dopad.
Eine Verhaftung zu diesem Zeitpunkt hätte negative Folgen.
To vše má na lidi negativní dopad který vede k beznaději podněcuje revoltu.
All das wirkt sich negativ auf die Menschen aus und führt zu Verzweiflung und Aufruhr.
Tato skutečnost má negativní dopad na produktivitu.
Das wirkt sich negativ auf Produktivität aus.
Eine negative auswirkung
Mělo by to podle něj negativní dopad na obyvatele.
Es würde eine negative Auswirkung auf die Bevölkerung haben.
Celosvětová hospodářská krize měla negativní dopad také na cestovní ruch.
Die Weltwirtschaftskrise hat auch eine negative Auswirkung auf den Fremdenverkehr gehabt.
Negativ beeinflussen
Tento vývoj bude mít výrazný negativní dopad na průměrné tempo růstu v roce 2009.
Dies wird die durchschnittliche Wachstumsrate für das Jahr 2009 deutlich negativ beeinflussen.
Bude mít na tento cíl negativní dopad hospodářská krize.
Wird dieses Ziel durch die Wirtschaftskrise negativ beeinflusst?
Andere satzbeispiele
Tyto podvody mají závažný negativní dopad na příjem členských států.
Diese Betrügereien haben ernsthafte negative Auswirkungen auf die Einnahmen der Mitgliedstaaten.
Tato situace má negativní dopad na hospodářskou soutěž na činnost malých středních podniků.
Diese Situation hat negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen.
Taková opatření mají ve střednědobém dlouhodobém horizontu na hospodářství velmi negativní dopad.
Solche Maßnahmen haben mittel- und langfristig negative Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Takováto daň by neměla mít negativní dopad na bankovní systém.
Solch eine Steuer sollte keine negativen Auswirkungen auf das Bankensystem haben.
Loňská zpráva jednoznačně dokládá že severní plynovod bude mít negativní dopad.
Der Bericht des letzten Jahres zeigt eindeutig, dass die nordeuropäische Gasfernleitung negative Auswirkungen haben wird.
Z hlediska uživatele neexistuje žádný významný negativní dopad na funkčnost výrobku;
Es darf aus Sicht des Benutzers keine nachteiligen Auswirkungen auf die Funktionsweise des Produkts geben.
Zároveň ale nesmí mít škrty negativní dopad na kvalitu legislativní práce evropského parlamentu.
Gleichzeitig dürfen Einsparungen keine negativen Auswirkungen auf die Qualität der gesetzgeberischen Arbeit des Parlaments haben.
Jak velký bude negativní dopad.
Wie groß würden die negativen Auswirkungen sein?
Není možné vyloučit potenciálně negativní dopad snížení dávky ribavirinu na účinnost.
Der potentielle negative Einfluss einer Dosisreduktion von Ribavirin auf die Wirksamkeit konnte nicht ausgeschlossen werden.
Tato událost měla také negativní dopad na sousední země region jako celek.
Dieses Ereignis hatte auch einen negativen Einfluss auf die Nachbarländer und auf die gesamte Region.
Myslíš že by podle tomase shasty měly ty peníze negativní dopad.
Denken Sie, Tomas Shasta glaubt, dass all dieses Geld eine negative Auswirkung haben wird?
To mělo negativní dopad na efektivnost projektů viz body 20 až 22.
Dies wirkte sich nachteilig auf die Wirksamkeit der Projekte aus Ziffern 20-22.
Negativní dopad je exponenciálně znásoben na okrajích evropy společnosti.
Die negativen Konsequenzen nehmen am Rande Europas und am Rande der Gesellschaft exponentiell zu.
Nelze tudíž vyloučit že obchodních preference budou mít negativní dopad což je důvod proč jsem tuto zprávu odmítl.
Negative Auswirkungen der Handelspräferenzen sind also nicht auszuschließen, weshalb ich den Bericht abgelehnt habe.
Je třeba upozornit na to že tato úprava bude mít negativní dopad na příjmy evropských silničních dopravců prodlouží dodací lhůty.
Es sollte die Tatsache berücksichtigt werden, dass eine derartige Richtlinie negative Auswirkungen auf die Einnahmen der europäischen Transportunternehmen haben und die Lieferzeiten verlängern wird.
To by ovšem potom mohlo mít možný negativní dopad na příslib plnění protože již nebudou žádné přísliby poskytovány.
Dies könnte dann allerdings mögliche negative Folgen für Leistungszusagen haben, da keine Zusagen mehr erteilt werden.
Tyto krize mohou mít také širší negativní dopad na sociálně-ekonomickou situaci zemědělců příslušného průmyslového odvětví včetně poklesu spotřebitelské důvěry v bezpečnost živočišných produktů.
Solche Krisen können auch größere, nachteilige Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation von Landwirten und betroffenen Industriesektoren sowie einen Rückgang des Konsumentenvertrauens in die Sicherheit tierischer Produkte haben.
To má negativní dopad na celé životní prostředí na zemědělství protože včely jsou významnými opylovači.
Dies hat negative Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und Landwirtschaft, da Bienen als wichtige Pollenbestäuber fungieren.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0951

"Negativní dopad" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr