NEGATIVNÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Negativních in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0997

Beispiele für die Verwendung Negativních in einem Satz und ihre Übersetzungen

Negativen ( negativní , záporné , nepříznivé )
K vyrovnání těchto negativních trendů jsou zapotřebí naléhavá opatření.
Maßnahmen, die diesen negativen Trends entgegenwirken, sind dringend erforderlich.
To vyúsťuje do negativních postojů vůči evropské unii jejím orgánům.
Das führt zu negativen Einstellungen gegenüber der Europäischen Union und ihren Institutionen.
Hbeag-negativen ( hbeag negativních , negativních )
Během 48 týdnů sledování po ukončení léčby došlo ke ztrátě odpovědi u značného počtuhbeag- negativních pacientů.
Eine nicht unerhebliche Anzahl von HBeAg-negativen Patienten hatte das Ansprechen zum Zeitpunkt der 48 Wochen-Nachbeobachtung nach Behandlung verloren.
Uhbeag- negativních pacientů telbivudin nebyl lepší než lamivudin 75% 77% reagujících pacientů; p 6187.
Bei HBeAg-negativen Patienten war Telbivudin Lamivudin nicht unterlegen 75,2% und 77,2% Responder; p 0,6187.
Die negativen ( hbeag negativních , negativních )
Je potřeba udělat analýzu vyhodnocení negativních poměrů jež způsobují tyto nerovnosti.
Wir müssen die negativen Umstände analysieren und bewerten, die zu diesen Ungleichheiten führen.
Je to více otázka kompenzace negativních účinků této významné změny.
Es geht vielmehr darum, die negativen Auswirkungen dieser gewaltigen Änderung abzufangen.
Den negativen ( hbeag negativních , negativních )
Poučili jsme se z nedávných negativních zkušeností budou tyto zkušenosti zohledněny.
Wurden aus den negativen Erfahrungen der letzten Zeit Lehren gezogen und werden diese berücksichtigt?
Mluvme o pozitivních věcech které si můžeme vzít z negativních zkušeností.
Sprechen wir darüber, welche positiven Dinge wir aus den negativen Erfahrungen ziehen können.
Andere satzbeispiele
Bylo mnoho negativních ohlasů že se vojsko vyhýbá operacím.
Es gab eine Menge negative Reaktionen fürs Militär wegen ausgeschriebener Einsätze.
Restrukturalizace jsou vždy spojovány především ze strany zaměstnanců s obavami z jejich negativních dopadů.
Umstrukturierungen sind, vor allem bei Arbeitnehmern stets mit Ängsten vor negativen Konsequenzen verbunden.
Získáváním finančních prostředků zdaněním negativních externalit se pokřivení nevytváří nýbrž potlačuje.
Die Mittelbeschaffung durch Besteuerung negativer externer Effekte verursacht keine Verzerrungen, sondern vermindert sie.
Za třetí eliminace negativních vlivů.
Drittens: Negative Einflüsse eliminieren.
Nebojte se negativních myšlenek. jsou vaší součástí.
Fürchten Sie lhre negativen Gedanken nicht.
Než jsme stihli vyměnit značku byli jsme zaplaveni vlnou negativních recenzí.
Bevor wir die Marke wechseln konnten, wurden wir überschwemmt von dieser Welle negativer Bewertungen.
Bylo tu hodně představ soustřeďujících se na oceán převážně negativních.
Es wurden viele Geschichten rund um das Meer gesponnen, vor allem negative.
Existují také situace kdy musíme uvažovat o různých negativních opatřeních.
Es gibt auch Situationen, in denen wir über verschiedene negative Maßnahmen nachdenken müssen.
Na facebooku twitteru jsou miliony negativních komentářů.
Facebook und Twitter sind voll negativer Kommentare.
V téhle místnosti je teď hodně negativních vibrací.
Hier drin sind gerade viele negative Schwingungen im Raum.
Takhle kterou bílý dům zkopíroval ukazuje 245 negativních případů.
Dieser hier, die Kopie vom Weißen Haus, zeigt 245 negative Vorfälle.
Doktore platím vám malé jmění tak se prosím zdržte svých negativních názorů.
Ich zahle Ihnen ein kleines Vermögen. Halten Sie Ihre negative Meinung zurück.
Příliš negativních vlivů.
Zu viele negative Einflüsse.
Byla proti mně podána stížnost spousta negativních komentářů na internetu takže.
Es gab eine Beschwerde gegen mich, negative Kommentare online.
Řediteli asi si neuvědomujete kolik negativních věcí procházím.
Sie wissen nicht, wie viel negatives Zeug ich durchlesen muss.
Žádné ustanovení není určeno k řešení kompetenčních sporů negativních.
Für negative Kompetenzkonflikte sind keinerlei Bestimmungen vorgesehen.
Není pravda že elvatyl má několik negativních vedlejších účinků.
Ist es nicht auch wahr, dass Elvatyl bekanntermaßen eine Vielzahl- von schädlichen Nebenwirkungen hat?
Většina z nich jsou nástroje na zmírnění negativních vlivů hranic.
Die meisten davon dienen als Instrument zum Ausgleich der negativen Auswirkungen der Grenzlage.
Politika soudržnosti není jen o zaznamenávání veškerých negativních dopadů jež mohou politiky EU mít na rozvojové cíle.
Bei Politikkohärenz geht es nicht nur darum, jedweden negativen Einfluss, den EU-Politiken auf die Entwicklungsziele haben könnten,
Ale trvat jen na těch negativních příbězích znamená zploštit moje zážitky přehlédnout tu spoustu ostatních příběhů které mě utvářely.
Aber wenn man nur auf diesen negativen Geschichten beharrt, wird damit meine Erfahrung abgeflacht und viele andere Geschichten, die mich formten werden übersehen.
Musíme se odprosit od negativních emocí! od emocí které má uvnitř sebe.
Wir müssen uns befreien von all diesen negativen Emotionen, die sie in uns ausgelöst hat.
Ptám se jenom proto že někdy se chce tělo zbavit negativních pocitů stejným způsobem jako se zbavuje ostatních odpadů.
Der einzige Grund, warum ich frage ist, manchmal versucht der Körper negative... Gefühle los zu werden, auf die gleiche Art, wie andere Ausscheidungsprodukte.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0997

Siehe auch


negativních dopadů
negativen auswirkungen negativen folgen
negativních důsledků
negativen auswirkungen negativen folgen
negativních dopadů globalizace
negativen auswirkungen der globalisierung

"Negativních" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr