NEJKRATŠÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nejkratší in der Deutsch

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.2337

Beispiele für die Verwendung Nejkratší in einem Satz und ihre Übersetzungen

Léčba by měla být co nejkratší s maximální délkou trvání dva týdny.
Die Behandlung sollte so kurz wie möglich sein, mit einer maximalen Behandlungsdauer von zwei Wochen.
Měly by být sestaveny v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.
Sie sollten so kurz wie möglich vor dem Übermittlungsdatum erstellt werden.
Der kürzeste
Je to nejkratší cesta do londýna!
Es ist der kürzeste Weg nach London.
Jaký je nejkratší světelný impulz který byl kdy vytvořený.
Was ist der kürzeste Licht-Impuls, der jemals erzeugt wurde?
Andere satzbeispiele
Ze všech máminejch manželství bylo tohle snad nejkratší.
Von allen Ehen meiner Mutter denke ich, diese hier war die Kürzeste.
Navrhuju aby ti nejkratší prohledali sklep tak dále nahoru.
Die kürzesten durchsuchen den Keller und so weiter bis nach oben.
Praporčíku nejkratší cestou z mlhoviny.
Fähnrich, kürzesten Kurs aus dem Nebel heraus ermitteln.
Je životně důležité aby bylo v co nejkratší době vytvořené společné stanovisko evropské unie.
Es ist wichtig, in kürzester Frist eine gemeinsame EU-Position zu formulieren.
Mrknem kdo má to nejkratší.
Mal sehen, wer den Kürzesten hat.
Roztřiď nejkratší nejdelší rozsudky pak je začni číst.
Sortier von längster bis kürzester Strafe und lies vor.
V poledne je nejkratší.
Mittags ist er am kürzesten.
Nezapomeňte že estrogeny by se měly podávat co nejkratší možnou dobu.
Bitte bedenken Sie, dass die Dauer der Estrogenbehandlung so kurz wie möglich sein sollte.
Tyto dokumenty musí být na základě žádosti v nejkratší možné lhůtě předloženy orgánu živnostenského dozoru.
Diese Unterlagen sind auf Anfrage und innerhalb kürzester Frist der Gewerbeaufsichtsbehörde vorzulegen.
Který papež úřadoval nejkratší.
Er war am kürzesten.
Ne ta nejkratší.
Nein, den kürzesten,
Ten poskytne členským státům v co nejkratší době veškeré důležité informace.
Dieser übermittelt den Mitgliedstaaten binnen kürzester Frist alle zweckdienlichen Informationen.
Moje výzva nejkratší seminář který obvykle dělám má 50 hodin.
Herausgeforderdert, weil mein kürzestes Seminar eigentlich 50 Stunden dauert.
Řekni mi nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je.
Sag mir, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist?
Ať je to ta nejkratší písnička na světě.
Das sollte das kürzeste Lied auf der Welt sein.
Michaele nejkratší cesta nás navede přímo na.
Michael, die kürzeste Strecke führt uns direkt.
Napsal nejkratší doporučení.
Er schrieb die kürzeste Empfehlung.
Ukaž mi nejkratší cestu do transportní místnosti.
Zeigen Sie mir den kürzesten Weg zu Transporterraum eins.
Anebo to bude nejkratší ofenzíva v dějinách.
Oder wir starten die kürzeste Offensive aller Zeiten.
Pro ten nejkratší z okamžiků.
Für den kürzesten Moment. Wo wird er festgehalten?
Byl to můj nejkratší den.
Das war der kürzeste Tag meines Lebens.
Tohle je nejkratší cesta!
Das ist der kürzeste Weg!
To bylo nejkratší převelení v historii hvězdné flotily.
Das war der kürzeste Dienst in der Geschichte der Sternenflotte.
Ta příjezdovka je nejkratší cesta na stanici.
Die Zubringerstraße ist der schnellste Weg zurück zum Revier.
To není nejkratší cesta.
Das ist nicht der kürzeste Weg nach Hartford.
Nuže kdo si vytáhne nejkratší ví co má dělat.
Wer den kürzesten Halm zieht, weiß was er zu tun hat.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.2337

Siehe auch


co nejkratší
kurz wie möglich möglichst kurz kürzestmöglicher den kürzesten
nejkratší cesta
der kürzeste weg der schnellste weg die kürzeste route
tohle je nejkratší
ist die kürzeste

"Nejkratší" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr