NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nejlepším Způsobem in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1224

der beste weg (55) beste möglichkeit (25) beste methode (15) die beste art (10)

Beispiele für die Verwendung Nejlepším Způsobem in einem Satz und ihre Übersetzungen

Nejlepším způsobem je zjednodušit komplikovanou byrokracii vyvinout jasné postupy.
Der beste Weg, dies zu erreichen, wäre eine Vereinfachung der komplizierten Bürokratie und das Schaffen klarer Verfahren.
Nejlepším způsobem jak zvýšit konkurenceschopnost je umožnit obnovu populací ryb.
Der beste Weg zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit ist eine Erholung der Fischbestände.
Nejlepším způsobem jak bojovat proti krizi je prostřednictvím politik růstu.
Die beste Art, um eine Krise zu bekämpfen, sind jedoch Wachstumsstrategien.
Vzhledem k tomu že za současného stavu rozvoje moderního drůbežářství je nejlepším způsobem podpory harmonického rozvoje obchodu s drůbeží násadovými vejci uvnitř společenství zajištění kontroly v produkčních zařízeních;
Bei der derzeitigen Situation in der modernen Gefluegelaufzucht bildet eine Überwachung der Erzeugerbetriebe die beste Art, eine harmonische Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels mit Gefluegel und Bruteiern zu fördern.
Optimal
Cílem je posoudit zda jsou zdroje využívány nejlepším způsobem.
Das Ziel besteht darin, zu beurteilen, ob Ressourcen optimal genutzt werden.
Cílem je posoudit zda se zdroje využívají nejlepším způsobem.
Das Ziel besteht darin, zu beurteilen, ob Ressourcen optimal genutzt werden.
Andere satzbeispiele
Nejlepším způsobem jak ji zajistit je financování programů veřejného vzdělávání.
Der beste Weg, die Zukunft zu sichern, ist die Finanzierung öffentlicher Ausbildungsprogramme.
Odvětvová šetření nejsou vždy nejlepším způsobem jak vymáhat naše pravidla v daném odvětví.
Sektorenbefragungen sind nicht immer der beste Weg, unsere Regeln in einem bestimmten Sektor durchzusetzen.
Nejlepším způsobem jak zachovat podpořit stabilitu zůstává dialog.
Die beste Möglichkeit zur Erhaltung und Förderung der Stabilität ist weiterhin der Dialog.
Nejlepším způsobem jak vyvolat nepřátelství je pokládat čínu za nepřítele.
Immerhin läge die beste Methode, Feindschaft zu erzeugen, darin, China als Feind zu behandeln.
Vzhledem k tomu že prevence je nejlepším způsobem ochrany lidského zdraví;
Vorbeugung ist die beste Methode, um die menschliche Gesundheit zu schützen.
Nejlepším způsobem jak toho dosáhnout však není vždy poskytnutí nevratných peněz.
Die beste Weise hierfür ist nicht immer, nicht rückzahlbares Geld zuzuschießen.
Nejlepším způsobem jak odehnat samotu je vyhledat společnost.
Der naheliegendste Weg, Einsamkeit zu überwinden, ist die Gesellschaft von anderen Menschen.
Nejlepším způsobem boje proti diskriminaci je vzdělání.
Bildung ist der beste Weg, um Diskriminierung zu bekämpfen.
Ty jsi svým nejlepším způsobem řekl.
Du sagtest mit deinen besten Manieren.
Ne nejlepším způsobem jak tu ženu udržet v bezpečí je zjistit jak ji zabít.
Nein, der beste Weg diese Frau zu retten ist herauszufinden, wie man sie tötet.
Nejsem si jistý ale nejspíš nejlepším způsobem jak to zjistit je pochopit jak se to spojení vůbec zformovalo.
Ich bin nicht sicher, doch der beste Weg, es vielleicht zu erfahren, ist zu lernen, wie die Verbindung überhaupt zustande kam.
Zřejmě nejlepším způsobem jak na situaci pohlédnout je připomenout si že světové hospodářství během posledních 15 let táhly vpřed tři lokomotivy.
Sich in Erinnerung zu rufen, dass die Weltwirtschaft in den vergangenen 15 Jahren von drei Lokomotiven angetrieben wurde, ist die vielleicht beste Möglichkeit, die Situation zu betrachten.
Není vždy nejlepším způsobem to v... čerstvou výhledu nemusí být hrozbou.
Nicht immer der beste Weg ist und dass ein... ein frischer Blickwinkel keine Bedrohung sein muss.
FI pane předsedo nejlepším způsobem jak zlepšit energetickou bezpečnost v evropě je zvýšit energetickou účinnost využívání obnovitelných zdrojů energie.
FI Herr Präsident! Der beste Weg, die Energiesicherheit in Europa zu verbessern, ist die Energieeffizienz und die Verwendung von erneuerbaren Energiequellen zu verbessern.
Nejlepším způsobem jak se můžete chránit stejně jako já je nosit dlouhý rukáv k tomu trochu repelentu.
Die beste Art des Schutzes- so schütze ich mich auch- ist ein langärmliges Hemd und ein bisschen DEET dazu.
Nebo je snad pro barrick gold nejlepším způsobem jak vést veřejnou debatu přivést na mizinu kohokoli kdo by se odvážil hájit opačnou pozici.
Denn für Barrick Gold ist die beste Art eine öffentliche Debatte zu führen, jeden in den Ruin zu treiben, der es wagt, eine der ihren entgegengesetzte Meinung zu vertreten.
To by fungovalo kdyby byla pravda že nejlepším způsobem jak zajistit ekonomické oživení je nechat jednotlivcům v kapsách víc peněz.
Das würde funktionieren, wenn der beste Weg, eine Konjunkturerholung zu gewährleisten, tatsächlich darin bestünde, dem Einzelnen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Kromě kontroly strategických dokumentů zemí je nejlepším způsobem zajištění parlamentní kontroly fondů ERF předložení všeobecných nebo odvětvových rozpočtových programů.
Der beste Weg, die parlamentarische Kontrolle von EEF-Mitteln über die Kontrolle von Länderstrategiepapieren hinaus sicherzustellen, ist die Einführung allgemeiner oder sektorbezogener Budgethilfen.
Helmere nejlepším způsobem jak se tady zabydlet nejspíše bude když opomineš podněcování disciplinárních řízení.
Helmer, das wäre für dich wahrscheinlich nicht die beste Art, hier Fuß zu fassen, wenn man disziplinarische Maßnahmen einleiten würde.
Takže nejlepším způsobem jak globalizaci zachránit je nehnat ji příliš daleko.
In Wirklichkeit besteht der beste Weg die Globalisierung zu retten darin, sie nicht zu weit zu treiben.
Na závěr budu citovat charlese baudelaira který řekl že nejlepším způsobem jak se odlišit je absolutní jednoduchost.
Zum Abschluss möchte ich Charles Baudelaire zitieren, der sagte, dass"absolute einfachheit die beste Art ist, sich zu unterscheiden.
Doufám že komise chápe že nejlepším způsobem vedoucím k hospodářské obnově není pomoc ale obchod.
Ich hoffe, dass die Kommission versteht, dass der beste Weg zur wirtschaftlichen Erholung Handel und nicht Hilfe ist.
Nejlepším způsobem garantování naší energetické bezpečnosti je koordinovaná politika EU s nejpřísnějšími ekologickými požadavky.
Der beste Weg, unsere Energiesicherheit zu gewährleisten, ist eine koordinierte EU-Politik mit den strengsten Umweltanforderungen.
Nejlepším způsobem je samozřejmě snížení dotací na zemědělství což je nyní když jsou vysoké ceny velmi reálné.
Der beste Weg hierfür ist natürlich die Kürzung der Agrarsubventionen, was jetzt bei den hohen Preisen sehr gut möglich ist.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1224

"Nejlepším způsobem" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr