NEPŘÍMÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nepřímé in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.1159

Beispiele für die Verwendung Nepřímé in einem Satz und ihre Übersetzungen

Indirekt ( nepřímo , nepřímý , nepřímému )
Nepřímé centralizované.
Indirekt zentral.
Nepřímé kdy zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby.
Indirekt, wenn der Vertreter in eigenem Namen, aber für Rechnung eines anderen handelt.
Indizien ( důkazy , nepřímé důkazy , stopy )
Ale naneštěstí jsou jen nepřímé.
Aber unglücklicherweise sind das nur Indizien.
Jen nepřímé.
Nur Indizien.
Die indirekten ( důkazy , nepřímé důkazy , stopy )
Rovněž bylo složité zjistit změřit nepřímé dopady výdajů ze strukturálních fondů.
Überdies war es nicht leicht, die indirekten Auswirkungen der Strukturfondsausgaben zu ermitteln und zu messen.
Nepřímé daně 1A.
Die indirekten Steuern 1A.
Andere satzbeispiele
Veškeré přímé nebo nepřímé náhrady za poplatky jsou zakázány.
Jede direkte oder indirekte Erstattung der Gebühren untersagt wird.
Nepřímé držení minimálních rezerv přes zprostředkovatele.
Indirekte Haltung von Mindestreserven über einen Mittler.
Daň z přidané hodnoty další nepřímé daně musí být přísně vymáhány.
Die Mehrwertsteuer und andere indirekte Steuern müssen rigoros eingehoben werden.
Přímé nepřímé vlivy na zaměstnanost pokud je to možné na úrovni společenství;
Die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Beschäftigung, sofern möglich, auf Gemeinschaftsebene;
Dovozní přirážky nepřímé daně náhrada cla.
Einfuhrabgaben und indirekte Steuern"Zollerstattung.
Nepřímé daně splatné do rozpočtu EU 1B.
Die vom EU-Haushalt zu vereinnahmenden indirekten Steuern 1B.
Musíme opatrně všechno je to nepřímé.
Das sind alles nur Indizien.
Přímé či nepřímé sociálně ekonomické účinky zejména týkající se zaměstnanosti.
Direkte oder indirekte sozioökonomische Auswirkungen, insbesondere auf die Beschäftigung;
Příliš složitá řídící struktura pro nepřímé akce.
Zu komplizierte Verwaltungsstruktur bei indirekten Maßnahmen.
To samozřejmě znamená nepřímé uznání těchto dvou separatistických regionů.
Bedeutet das nicht indirekt die Anerkennung dieser beiden abtrünnigen Regionen?
Nepřímé náklady založené na dojednaných pevných částkách.
Indirekte Kosten auf der Grundlage vereinbarter Pauschalsätze.
Používání pružnější řídící struktury pro nepřímé akce viz body 45 až 55.
Einführung flexiblerer Verwaltungsstrukturen für indirekte Maßnahmen(siehe ziffer 45 bis 55);
Nepřímé centralizované.
Zentral indirekt.
Oxidy dusíku nox mají na klima dva nepřímé účinky.
Stickoxide(NOx) haben zwei indirekte Klimaauswirkungen.
Přímé centralizované společné s EIF nepřímé centralizované prostřednic­tvím EIF.
Zentral direkt/gemeinsame Verwal­tung mit EIF/ zentral indirekt via EIF.
Dovozní poplatky nepřímé daně.
Einfuhrabgaben und indirekte Steuern.
Nepřímé otázky prohledáme jí dům kvůli vodítkům.
Wir fragen indirekt und suchen bei ihr zu Hause nach Indizien.
Předkládání návrhů na nepřímé akce.
Einreichung der Vorschläge für indirekte Maßnahmen.
Hodnocení výběr návrhů na nepřímé akce.
Bewertung und Auswahl der Vorschläge für indirekte Maßnahmen.
Nepřímé akce.
INDIREKTE AKTIONEN.
Nepřímé vykreslování.
Indirektes Rendering.
Nepřímé osvětlení na dívčích toaletách parkování pro tělesně postižené místo v plesovém výboru.
Indirektes Licht auf der Mädchen-Toilette, Parkpässe für Behinderte, Sitz im Ball-Komitee?
Účastníci jsou vybavení poznatky technickou způsobilostí nezbytnými k uskutečnění nepřímé akce.
Die Teilnehmer müssen über die für die Durchführung der indirekten Maßnahme notwendigen Kenntnisse und fachlichen Fähigkeiten verfügen.
Nepřímé daně z toho DPH 1A.
Die indirekten Steuern, davon: mehrwertsteuer 1A.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.1159

Siehe auch


"Nepřímé" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr